Община Брезник

  • Уголемяване на шрифта
  • Шрифт по подразбиране
  • Намаляване на шрифта
Начало Общински стратегически документи Общ устройствен план на община Брезник

Обявления на заповеди и решения за изработване на ПУП

15.09.2020 г.

О Б Я В Л Е Н И Е

№ 7000-233 /6/ от 15.09.2020 г.

Община Брезник, дирекция „ТСУ и ЕИ” на основание чл. 129, ал. 1 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), обявява на заинтересуваните лица, че с Решение № 152 по протокол № 8 от 31.07.2020 г. на Общинския съвет- Брезник, е одобрен проект на подробен устройствен план - план за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) за обособяване на нов УПИ V- за производствени, складови дейности и техническа инфраструктура в кв. 129 по ПУП на гр. Брезник, за промяна на предназначението на земеделска земя в масиви № № 61, 62, 64, 65, 73, 75 и 76 по КККР на гр. Брезник, попадащи в границите на концесионната площ за добив на полезни изкопаеми - находище „Милин камък” землище на гр. Брезник, община Брезник, област Перник.

В обхвата на УПИ попадат 69 броя имоти с обща площ на площадката - 654.176 декара, подробно описани в Приложение 1. В по-голямата си част, поземлените имоти представляват земеделска земя с НТП – ниви и ливади и 10 бр. поземлени имоти с НТП - селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Брезник с обща площ 11.959 декара.

В план за застрояване за УПИ V се определя устройствена зона Пч /чисто производствена/.

Решението с одобрения  ПУП-ПРЗ се намират в дирекция „ТСУ и ЕИ” при Община Брезник и могат да бъдат прегледани всеки присъствен ден.

Заинтересуваните лица в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник” Бр. 80/11.09.2020 г., могат да обжалват Решението, чрез Общински съвет - Брезник, пред Административен съд - Перник, съгласно чл. 215, ал.4 от ЗУТ.

26.08.2020 г.

ОБЯВЛЕНИЕ

№ 7000-233 /4/ от 26.08.2020 г.

Община Брезник, дирекция „ТСУ и ЕИ” на основание чл. 129, ал.1 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/, обявява на заинтересуваните страни, че с Решение № 152, Протокол № 8 от 31.07.2020 г е одобрен проект на Подробен устройствен план - План за регулация и застрояване /ПУП-ПРЗ/ за обособяване на нов УПИ V-за производствени, складови дейности и техническа инфраструктура в кв. 129 по РП на гр. Брезник, за промяна на предназначението на земеделска земя в масиви № № 61, 62, 64, 65, 73, 75 и 76 по КККР на гр. Брезник, попадащи в границите на концесионната площ за добив на полезни изкопаеми - находище „Милин камък” землище на гр. Брезник, община Брезник, област Перник.

В обхвата на УПИ попадат 69 броя имоти с обща площ на площадката - 654.176 декара, подробно описани в Приложение 1. В по-голямата си част, поземлените имоти представляват земеделска земя с НТП - ниви и ливади и 10 бр. поземлени имоти с НТП - селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Брезник с обща площ 11.959 декара, показани по-долу в таблица.

по ред

Идентификатор

Начин на трайно ползване на територията

Начин на трайно предназначение

1.

06286.61.11

земеделска

нива

2.

06286.61.36

земеделска

за селскостопански, горски, ведомствен път

3.

06286.62.39

земеделска

нива

4.

06286.62.41

земеделска

за селскостопански, горски, ведомствен път

5.

06286.62.42

земеделска

за селскостопански, горски, ведомствен път

6.

06286.64.10

земеделска

ливада

7.

06286.64.11

земеделска

ливада

8.

06286.64.12

земеделска

ливада

9.

06286.64.14

земеделска

нива

10.

06286.64.15

земеделска

ливада

11.

06286.64.23

земеделска

за селскостопански, горски, ведомствен път

12.

06286.64.24

земеделска

деградирала орна земя

13.

06286.64.26

земеделска

нива

14.

06286.64.27

земеделска

за селскостопански, горски, ведомствен път

15.

06286.64.29

земеделска

ливада

16.

06286.64.3

земеделска

нива

17.

06286.64.5

земеделска

ливада

18.

06286.64.6

земеделска

ливада

19.

06286.65.10

земеделска

нива

20.

06286.65.11

земеделска

нива

21.

06286.65.2

земеделска

нива

22.

06286.65.3

земеделска

нива

23.

06286.65.32

земеделска

нива

24.

06286.65.34

земеделска

за селскостопански, горски, ведомствен път

25.

06286.65.4

земеделска

нива

26.

06286.65.5

земеделска

нива

27.

06286.65.6

земеделска

нива

28.

06286.65.9

земеделска

нива

29.

06286.73.14

земеделска

нива

30.

06286.73.16

земеделска

нива

31.

06286.73.19

земеделска

нива

32.

06286.73.24

земеделска

нива

33.

06286.73.26

земеделска

нива

34.

06286.73.27

земеделска

нива

35.

06286.73.29

земеделска

нива

36.

06286.73.30

земеделска

нива

37.

06286.73.38

земеделска

нива

38.

06286.73.39

земеделска

нива

39.

06286.73.40

земеделска

нива

40.

06286.73.43

земеделска

за селскостопански, горски, ведомствен път

41.

06286.75.11

земеделска

нива

42.

06286.75.13

земеделска

нива

43.

06286.75.14

земеделска

нива

44.

06286.75.16

земеделска

нива

45.

06286.75.17

земеделска

нива

46.

06286.75.18

земеделска

нива

47.

06286.75.19

земеделска

нива

48.

06286.75.20

земеделска

нива

49.

06286.75.21

земеделска

нива

50.

06286.75.22

земеделска

нива

51.

06286.75.23

земеделска

нива

52.

06286.75.25

земеделска

нива

53.

06286.75.27

земеделска

нива

54.

06286.75.28

земеделска

нива

55.

06286.75.32

земеделска

нива

56.

06286.75.33

земеделска

за селскостопански, горски, ведомствен път

57.

06286.75.34

земеделска

за селскостопански, горски, ведомствен път

58.

06286.75.35

земеделска

нива

59.

06286.75.38

земеделска

нива

60.

06286.75.39

земеделска

нива

61.

06286.75.4

земеделска

нива

62.

06286.75.5

земеделска

нива

63.

06286.75.7

земеделска

нива

64.

06286.76.14

земеделска

нива

65.

06286.76.17

земеделска

нива

66.

06286.76.22

земеделска

нива

67.

06286.76.27

земеделска

за селскостопански, горски, ведомствен път

68.

06286.76.372

земеделска

нива

69.

06286.76.374

земеделска

нива

В план за застрояване за УПИ V - за производствени, складови дейности и техническа инфраструктура се определя устройствена зона Пч /чисто производствена/.

Решението с одобреният ПУП-ПРЗ се намират в дирекция „ТСУ и ЕИ” при Община Брезник и могат да бъдат прегледани всеки присъствен ден.

Заинтересуваните страни в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник”, могат да обжалват Решението, чрез Общински съвет - Брезник, пред Административен съд - Перник, съгласно чл. 215, ал. 4 от ЗУТ.

 

24.08.2020 г.

О Б Я В Л Е Н И Е

Община Брезник, дирекция „ТСУ и ЕИ”, съгласно  чл.124б, ал.2 от ЗУТ обявява на заинтересуваните лица, че със Заповед № РД_2-501 /07.08.2020 г. на Кмета на Община Брезник, по чл.124а, ал. 2 от ЗУТ, е разрешено изработването на проект за ЧИ на  ПУП-ПРЗ, с който дворищно регулационните линии на УПИ І-222 в кв.29 по РП на с. Велковци се приведат в съответствие с имотните граници на ПИ с идентификатор 10548.501.2 по КККР на с. Велковци.

Заповедта се намира в дирекция „ТСУ и ЕИ”, Община Брезник и може да бъде прегледана всеки присъствен ден.

 

10.08.2020 г.

О Б Я В Л Е Н И Е

№ 7000-315/3/10.08.2020г.

Община Брезник, дирекция „ТСУ и ЕИ” на основание чл. 128, ал.2 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/, обявява на заинтересуваните лица, че е постъпило заявление от „Трейс Рисорсиз“ ЕООД – концесионер на находище „Милин камък“ в землището на гр.Брезник, Област Перник с внесен проект за Подробен устройствен план- Парцеларен план /ПУП – ПП/ за трасе и сервитут на подземен електропровод 20кV външно двойно електроснабдяване на МОК„Милин камък“ от ПИ 06286.33.31/подстанция/ по КККР на гр.Брезник до УПИІV-72,47 „За производствени, складови дейности и техническа инфраструктура“  кв.129  по ПУП на територията на находището в гр.Брезник, собственост на „Трейс Рисорсиз“ЕООД. Трасето на подземния електропровод 20кV се предвижда да започне от ПИ 06286.33.31, в който се намира действаща подстанция Брезник 110/20кV, като трасето преминава през ПИ с номера 06286.34.35, 06286.38.57, 06286.38.59, 06286.38.60, 06286.59.25, 06286.59.14 и 06286.71.29 по КККР на гр.Брезник, които представляват земеделска земя с НТП „За селскостопански,  горски,  ведомствен път“, през ПИ 06286.38.58, който представлява територия на транспорта с НТП „Местен път“, през ПИ с номера 06286.38.30, 06286.38.555 и 06286.37.28 по КККР на гр.Брезник, Община Брезник, които представляват земеделска земя с НТП „Нива“ и ПИ 06286.501.1825 с НТП „Водно течение, река“, като за тези изброени ПИ ще се осигури нов сервитут. За останалата част от трасето с обща дължина 2978м. вече има създаден сервитут с ПУП-ПП на името на титуляра, при изграждането на други комуникации до площадката МОК „Милин камък“.

Изработеният проект за ПУП - ПП се намира в дирекция „ТСУ и ЕИ” при Община Брезник и може да бъде прегледан всеки присъствен ден.

 

Заинтересуваните лица в едномесечен  срок могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта от обнародването в „Държавен вестник“ брой 70/07.08.2020г., до общинска администрация гр. Брезник, на основание чл.128, ал.5 от ЗУТ.

 

06.08.2020 г.

О Б Я В Л Е Н И Е

Община Брезник, дирекция „ТСУ и ЕИ”, съгласно  чл.124б, ал.2 от ЗУТ обявява, че със Заповед № РД_2-486 /04.08.2020 г. на Кмета на Община Брезник, по чл.124а, ал. 2 от ЗУТ, е разрешено изработването на проект за ЧИ на ПУП-ПРЗ, при което  дворищно регулационните граници на УПИ ІІ, кв.52 по РП на с. Ноевци се поставят в съответствие с имотните граници на ПИ №№ 482 и 483, с което се изменят границите и УПИ №№ І, ІІІ, ХХІІ, ХХІІІ и ХХІV.

Заповедта се намира в дирекция „ТСУ и ЕИ”, Община Брезник и може да бъде прегледана всеки присъствен ден.

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

на основание §4 от ДР на ЗУТ

Днес 06.08.2020 г. Общинска администрация гр. Брезник, област Перник, съобщава на Мария Костадинова Лазич, че е издадена Заповед № РД_2-412 /06.07.2020 г. на Кмета на Община Брезник на основание чл. 44 от ЗМСА и чл.193, ал.3 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/, за учредяване на безсрочно и възмездно сервитутно право на прокарване на отклонения от общи мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура в полза на „Трейс Рисорсиз” ЕООД, през ПИ с идентификатор 06286.38.55 по КККР на гр. Брезник с площ на сервитута от 98 кв.м. по влязъл в сила ПУП-ПП, одобрен с Решение № 873 по Протокол № 7/24.06.2019 г. на Общински съвет - Брезник.

Заповедта е изпратена за връчване на Мария Костадинова Лазич срещу известие за доставяне, като същата е върната като непотърсена на 04.08.2020 г.

 

05.08.2020 г.

ОБЯВЛЕНИЕ

Община Брезник, дирекция „ТСУ и ЕИ”, съгласно  чл.124б, ал.2 от ЗУТ обявява, че със Заповед № РД_2-484/04.08.2020 г. на Кмета на Община Брезник, по чл.124а, ал. 2 от ЗУТ, е разрешено изработването на проект за ЧИ на  ПУП-ПРЗ, с който дворищно- регулационната граница между УПИ І-204 и ІІ-205 в кв.18 по РП на с. Гигинци се постави по имотната граница на ПИ 501.195.

 

Заповедта се намира в дирекция „ТСУ и ЕИ”, Община Брезник и може да бъде прегледана всеки присъствен ден.

 

26.06.2020 Г.

ОБЯВЛЕНИЕ

Община Брезник, дирекция „ТСУ и ЕИ”, съгласно  чл.124б, ал.2 от ЗУТ обявява на заинтересуваните лица, че със Заповед № РД_2-376 /25.06.2020 г. на Кмета на Община Брезник, по чл.124а, ал. 2 от ЗУТ, е разрешено изработването на проект за ЧИ на    ПУП-ПР3, с който от ПИ с идентификатор 06286.502.958 по КККР на гр. Брезник се обособи УПИ ІІ-502.958 – за обществено обслужващи дейности  кв. 112 по РП на гр. Брезник, по имотните граници на ПИ 06286.502.958, като се определи устройствена зона Пп - предимно производствена.

 

Заповедта се намира в дирекция „ТСУ и ЕИ”, Община Брезник и може да бъде прегледана всеки присъствен ден.

 

24.06.2020 г.

О Б Я В Л Е Н И Е

Община Брезник, дирекция „ТСУ и ЕИ”, съгласно  чл.124 б, ал.2 от ЗУТ обявява на заинтересуваните лица, че с Решение № 119, Протокол № 5 /28.05.2020 г. Общински съвет Брезник на основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, чл. 124а, ал.1 и чл. 124 б, ал. 1 от ЗУТ разрешава изработването на проект за обект: ПУП-Парцеларен план за трасе и сервитут на подземен електропровод 20кV, външно двойно електроснабдяване на МОК „Милин камък” от ПИ 06286.33.31 /подстанция/ по КККР на гр. Брезник, до УПИ ІV-72.47 - за производствени, складови дейности и техническа инфраструктура в кв.129 по ПУП на гр. Брезник.

С решението е одобрено задание по чл. 125 от ЗУТ за изработване на проекта.

 

Решението се намират в дирекция „ТСУ и ЕИ”, Община Брезник и може да бъде прегледано всеки присъствен ден.

 

23.06.2020 г.

О Б Я В Л Е Н И Е

Община Брезник, дирекция „ТСУ и ЕИ”, съгласно  чл.124б, ал.2 от ЗУТ обявява на заинтересуваните лица, че със Заповед № РД_2-370 /23.06.2020 г. на Кмета на Община Брезник, по чл.124а, ал. 2 от ЗУТ, е разрешено изработването на проект за ЧИ на    ПУП, с който да се промени дворищно-регулационната граница между УПИ ІV-59 и УПИ ХІІ-59, кв. 10 по РП на с. Конска по приложено проектопредложение.

 

Заповедта се намира в дирекция „ТСУ и ЕИ”, Община Брезник и може да бъде прегледана всеки присъствен ден.

 

18.06.2020 г.

О Б Я В Л Е Н И Е

Община Брезник, дирекция „ТСУ и ЕИ”, съгласно  чл.124б, ал.2 от ЗУТ обявява на заинтересуваните лица, че със Заповед № РД_2-360 /16.06.2020 г. на Кмета на Община Брезник, по чл.124а, ал. 2 от ЗУТ, е разрешено изработването на проект за ЧИ на  ПУП-ПРЗ, с който дворищно регулационните граници на  УПИ ІІ-130  в кв.5 по РП на с. Бабица се поставят по имотните граници на ПИ с идентификатор 02066.501.55 по КККР на с. Бабица, без да се засяга ул. регулация на улица с О.Т. 27-28.

 

Заповедта се намира в дирекция „ТСУ и ЕИ”, Община Брезник и може да бъде прегледана всеки присъствен ден.

 

15.06.2020 г.

ОБЯВЛЕНИЕ

Община Брезник, дирекция „ТСУ и ЕИ”, съгласно  чл.124б, ал.2 от ЗУТ обявява на заинтересуваните лица, че със Заповед № РД_2-348 /12.06.2020 г. на Кмета на Община Брезник, по чл.124а, ал. 2 от ЗУТ, е разрешено изработването на проект за ЧИ на  ПУП-ПРЗ, с който УПИ ІІ-590 и УПИ ІІІ-1502 в кв. 33 по РП на с. Конска се обединени в един  УПИ с №  ХVІ-501, 502 в кв. 33.

 

Заповедта се намира в дирекция „ТСУ и ЕИ”, Община Брезник и може да бъде прегледана всеки присъствен ден.

 

15.06.2020 г.

ОБЯВЛЕНИЕ

Община Брезник, дирекция „ТСУ и ЕИ”, съгласно чл.124б, ал.2 от ЗУТ обявява на заинтересуваните лица, че със Заповед № РД_2-315 /28.05.2020 г. на Кмета на Община Брезник, по чл.124а, ал. 5 от ЗУТ, е разрешено изработването на проект за ЧИ на  ПУП-ПР3 за разделяне на УПИ ХХХІV-77 кв.2 по РП на с.Банище, с който да се обособи нов УПИ ХХХVІ-77.

 

Заповедта се намира в дирекция „ТСУ и ЕИ”, Община Брезник и може да бъде прегледана всеки присъствен ден.

 

12.06.2020 г.

О Б Я В Л Е Н И Е

№ 7000-233 /3/ от 12.06.2020 г.

Община Брезник, дирекция „ТСУ и ЕИ” на основание чл. 128, ал. 2 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/, обявява на заинтересуваните страни, че е постъпил  проект на Подробен устройствен план - План за регулация и застрояване / ПУП-ПРЗ / за обособяване на нов УПИ V- за производствени, складови дейности и техническа инфраструктура в кв. 129 по ПУП на гр. Брезник, за промяна на предназначението на земеделска земя в масиви № № 61, 62, 64, 65, 73, 75 и 76 по КККР на гр. Брезник, попадащи в границите на концесионната площ за добив на полезни изкопаеми - находище „Милин камък” землище на гр. Брезник, община Брезник, област Перник.

В обхвата на УПИ попадат 69 броя имоти с обща площ на площадката - 654.176 декара, подробно описани в Приложение 1. В по-голямата си част, поземлените имоти представляват земеделска земя с НТП – ниви и ливади и 10 бр. поземлени имоти с НТП - селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Брезник с обща площ 11.959 декара.

В план за застрояване за УПИ V се определя устройствена зона Пч /чисто производствена/.

Проекта за  ПУП-ПРЗ се намира в дирекция „ТСУ и ЕИ” при Община Брезник и може да бъде прегледан всеки присъствен ден.

 

Заинтересуваните страни в едномесечен  срок от обнародването в „Държавен вестник”, Брой 53/12.06.2020 г. могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта за Подробен устройствен план, до общинска администрация гр. Брезник, съгласно чл.128, ал.5 от ЗУТ.

 

11.05.2020 г.

О Б Я В Л Е Н И Е

№ 7000-371 /6/ от 11.05.2020 г.

Община Брезник, дирекция „ТСУ и ЕИ” на основание чл. 128, ал. 2 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/, обявява на заинтересуваните страни, че с Решение № 71, Протокол № 3 от 26. 03.2020 г. на Общински съвет - Брезник, е одобрен проект за подробен устройствен план - парцеларен план (ПУП-ПП) за определяне на трасе и сервитут на водопровод за  питейно водоснабдяване РЕ Ф63 от ПИ  06286.104.10 по КККР на гр. Брезник до УПИ ІІ-72,29, 72.30, 72.31. 72.46 - „За производствени, складови дейности и техническа инфраструктура” кв. 129 по ПУП на гр. Брезник, област Перник с възложител „ТРЕЙС РИСОРСИЗ” ЕООД, преминаващ през ПИ №№ 06286.104.10; 06286.104.27; 06286.104.5 по КККР на гр. Брезник, община Брезник, представляващи горска територия с НТП „Друг вид дървопроизводителна гора” в местността „Свети Никола”  и  ПИ № 06286.72.40 по КККР на гр. Брезник, община Брезник, който представлява земеделска земя с НТП „За селскостопански, горски, ведомствен път” и завършва в УПИ ІІ-72,29, 72.30, 72.31. 72.46 - „За производствени, складови дейности и техническа инфраструктура”  кв. 129 по ПУП на гр. Брезник.

Решението с одобреният  ПУП-ПП се намират в дирекция „ТСУ и ЕИ” при Община Брезник, област Перник и могат да бъдат прегледани всеки присъствен ден.

 

Заинтересуваните страни в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник”, Брой 41/08.05.2020 г. могат да обжалват Решението, чрез Общински съвет - Брезник, пред Административен съд - Перник, съгласно чл. 215, ал. 4 от ЗУТ.

 

21.04.2020 г.

ОБЯВЛЕНИЕ

Община Брезник, дирекция „ТСУ и ЕИ”, съгласно чл.124б, ал.2 от ЗУТ обявява на заинтересуваните лица, че със Заповед № РД_2-215 /30.03.2020 г. на Кмета на Община Брезник, по чл.124а, ал. 5 от ЗУТ, е разрешено изработването на проект за ЧИ на ПУП-ПР3 на УПИ ІХ-96 кв.26 по РП на с.Ноевци, с който се изменят границите и на УПИ VІІІ-общ., при което 340 кв.м. от площта на УПИ VІІІ-общ. се придават към УПИ ІХ-96.

Заповедта се намира в дирекция „ТСУ и ЕИ”, Община Брезник и може да бъде прегледана всеки присъствен ден.

ОБЯВЛЕНИЕ

Община Брезник, дирекция „ТСУ и ЕИ”, съгласно чл.124б, ал.2 от ЗУТ обявява на заинтересуваните лица, че със Заповед № РД_2-236 /16.04.2020 г. на Кмета на Община Брезник, по чл.124а, ал. 5 от ЗУТ, е разрешено изработването на проект за ЧИ на  ПУП-ПР3, за обединяване на УПИ ХLІІІ-507 и УПИ ХLІV-523 кв.13 по РП на с.Банище.

Заповедта се намира в дирекция „ТСУ и ЕИ”, Община Брезник и може да бъде прегледана всеки присъствен ден.

ОБЯВЛЕНИЕ

Община Брезник съгласно чл.124б, ал.2 от ЗУТ обявява на заинтересованите лица, че с Решение № 75, Протокол № 3 от 26.03.2020год. Общински съвет Брезник на основание чл.21, ал.1, т.11  от ЗМСМА и чл. 124 а , ал.1 и ал.5 от ЗУТ дава съгласие да бъде изработен проект за ЧИ на ПУП-план за застрояване на ПИ №501.385 с площ от 4523 кв.м. по КККР на с.Гигинци, Община Брезник за обособяване на два нови УПИ в кв.11 за изграждане на жилищни сгради, устройствена зона Жм и промяна на предназначението на част от ПИ №14893.46.40-земеделска земя, нива ІХ категория, за прокарване на нова улица с О.Т-18а-18б-18в-18г-18д-18е-18ж и включването и в чертите на населеното място.

 

Решението се намира в дирекция „ТСУ и ЕИ” и може да бъде прегледано всеки присъствен ден.

 

 

13.03.2020 г.

ОБЯВЛЕНИЕ

Община Брезник, дирекция „ТСУ и ЕИ”, съгласно чл.124б, ал.2 от ЗУТ обявява на заинтересуваните лица, че със Заповед №РД_2188/12.03.2020 г. на Кмета на Община Брезник, по чл.124а, ал. 5 от ЗУТ, е разрешено изработването на проект за ЧИ на ПУП-ПРЗ, с който УПИ ХV-125 и УПИ ХVІ-125 в кв. 19 по РП на с. Гърло да бъдат обединени в един общ УПИ.

Заповедта се намира в дирекция „ТСУ и ЕИ”, Община Брезник и може да бъде прегледана всеки присъствен ден.

 

21.02.2020 г.

ОБЯВЛЕНИЕ


Община Брезник, дирекция „ТСУ и ЕИ”, съгласно чл.124б, ал.2 от ЗУТ обявява на заинтересуваните лица, че със Заповед №РД_2-119 /20.02.2020г. на Кмета на Община Брезник, по чл.124а, ал.2 от ЗУТ, е разрешено изработването на проект за ЧИ на ПУП-ПР3, за изменение на УПИ ІV-72.47 „За производствени, складови дейности и техническа инфраструктура” в кв.129 по ПУП на гр. Брезник, собственост на „ТРЕЙС РИСОРСИЗ” ЕООД с който се променя местоположението на южната граница на УПИ, за осигуряване на необходимия сервитут на път.

Заповедта се намира в дирекция „ТСУ и ЕИ”, Община Брезник и може да бъде прегледана всеки присъствен ден.

 

ОБЯВЛЕНИЕ


Община Брезник, дирекция „ТСУ и ЕИ”, съгласно чл.124б, ал.2 от ЗУТ обявява на заинтересуваните лица, че със Заповед № РД_2-120 /20.02.2020г. на Кмета на Община Брезник, по чл.124а, ал.2 от ЗУТ, е разрешено изработването на проект за ЧИ на ПУП-ПР3, за изменение на УПИ ІІІ-72.38, 72.44 „За производствени, складови дейности и техническа инфраструктура” в кв.129 по ПУП на гр. Брезник, собственост на „ТРЕЙС РИСОРСИЗ” ЕООД с който се променя местоположението на южната граница на УПИ, за осигуряване на необходимия сервитут на път.

Заповедта се намира в дирекция „ТСУ и ЕИ”, Община Брезник и може да бъде прегледана всеки присъствен ден.

 

 

13.01.2020 г.

ОБЯВЛЕНИЕ

№ 7000-514 /2/ от 10.01.2020 г.

Община Брезник, област Перник, дирекция „ТСУ и ЕИ” на основание чл. 128, ал. 2 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/, обявява на заинтересуваните страни, че е постъпило заявление Вх. № 7000-514 /18.12.2019 г. от „Трейс Рисорсиз” ЕООД, за приемане и одобряване на изработен проект за Подробен устройствен план - Парцеларен план / ПУП-ПП / за трасе и сервитут на система от шест (6) броя шахтови кладенци, тръбопроводи, кабел за управление на автоматиката, ел. захранване 20 КV на помпена станция в УПИ І-49.84 „За производствени, складови дейности и техническа инфраструктура” в кв. 132 по ПУП- ПРЗ на гр. Брезник.

ПУП - Парцеларен план предвижда трасето на водопроводите да премине през ПИ с №№06286.49.5, 06286.49.11, 06286.49.81, 06286.49.70, 06286.49.83, по КККР на гр. Брезник, представляващи земеделска земя с НТП „Нива”, ПИ с №06286.49.66 по КККР на гр. Брезник, представляващ земеделска земя с НТП „За селскостопански, горски, ведомствен път”, ПИ с № 06286.49.71, по КККР на гр. Брезник, представляващ територия заета от води и водни течения с НТП „Водно течение, река” и ПИ с № 06286.49.72 по КККР на гр. Брезник, представляващ земеделска земя с НТП „Деградирала орна земя”.

Четири броя от шахтовите кладенци ще се изграждат в територията на землището на гр. Брезник.

В землището на с. Конска, община Брезник ще се изградят два броя шахтови кладенци, като трасето на водопроводите ще премине през ПИ с №№ 41126.13.106, 41126.13.107, 41126.13.108, 41126.57.4 по КККР на с. Конска, представляващи земеделска земя с НТП „Нива”, ПИ с №41126.0.292, по КККР на с. Конска, представляващ земеделска земя с НТП „За селскостопански, горски, ведомствен път”, ПИ с № 41126.0.301 по КККР на с. Конска, представляващ земеделска земя с НТП „Изоставена орна земя”, ПИ с № 41126.0.302 по КККР на с. Конска, представляващ територия на транспорта с НТП „За местен път” и ПИ с №41126.0.299 по КККР на с. Конска, представляващ територия заета от води и водни течения с НТП „Водно течение, река”.

Изработеният проект на ПУП - ПП се намира в дирекция „ТСУ и ЕИ” при Община Брезник и може да бъде прегледан всеки присъствен ден.

Заинтересуваните страни в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник” Брой 3/10.01.2020 г. могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта за ПУП-ПП, до общинска администрация гр. Брезник, на основание чл.128, ал.5 от ЗУТ.

 

02.01.2020 г.

О Б Я В Л Е Н И Е

Община Брезник съгласно чл.124б, ал.2 от ЗУТ обявява на заинтересованите лица, че с Решение № 26, Протокол № 4 от 20.12.2019 год. Общински съвет Брезник на основание чл.21, ал.1, т.23 и ал.2 от ЗМСМА и чл. 124 а , ал.1 от ЗУТ дава съгласие да бъде изработен ПУП-ПЗ на ПИ №52324.68.36 по КККР на с.Ноевци, при условията на чл. 124 а , ал. 5 от ЗУТ- по възлагане и за сметка на възложителя, с който ПИ 52324.68.36 по КККР на с.Ноевци за промяна предназначението на земеделска земя-стопански двор, девета категория в земя за изграждане на цех за производство на пелети от биомаса.

Одобрява задание по чл. 125 от ЗУТ

Решението се намира в дирекция „ТСУ и ЕИ” и може да бъде прегледано всеки присъствен ден.

 

30.12.2019 г.

О Б Я В Л Е Н И Е

Община Брезник, дирекция „ТСУ и ЕИ”, съгласно чл.124б, ал.2 от ЗУТ обявява на заинтересуваните лица, че със Заповед № РД_2-1028 /23.12.2019 г. на Кмета на Община Брезник, по чл.124а, ал. 5 от ЗУТ, е разрешено изработването на проект за ЧИ на ПУП-ПРЗ, с който да се закрие част от улица с О.Т. 31-33 по РП на с. Г. Романци, като частта от ПИ № 96 се придаде към УПИ І-96, кв. 11, а частта от ПИ № 141 се придаде към УПИ І-141 в кв. 13.

Заповедта се намира в дирекция „ТСУ и ЕИ”, Община Брезник и може да бъде прегледана всеки присъствен ден.

 

О Б Я В Л Е Н И Е

Община Брезник, дирекция „ТСУ и ЕИ”, съгласно чл.124б, ал.2 от ЗУТ обявява на заинтересуваните лица, че със Заповед № РД_2-1029 /23.12.2019 г. на Кмета на Община Брезник, по чл.124а, ал. 5 от ЗУТ, е разрешено изработването на проект за ПУП-П3, за промяна предназначението на ПИ № 502.105, попадащ в територия по §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ по ПНИ на с. Горна Секирна, местността „Валога”, за изграждане на жилищна сграда.

Заповедта се намира в дирекция „ТСУ и ЕИ”, Община Брезник и може да бъде прегледана всеки присъствен ден.

 

23.10.2019 г.

 

О Б Я В Л Е Н И Е

№ 7000-371 /3/ от 23.10.2019 г.

Община Брезник, дирекция „ТСУ и ЕИ” на основание чл. 128, ал. 2 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/, обявява на заинтересуваните страни, че е постъпило заявление Вх. № 7000-371 от 25.09.2019 г. от „Трейс Рисорсиз” ЕООД - концесионер на основание, Решение на Министерски съвет № 637/21.08.2015 г. за приемане и одобряване на изработен проект за Подробен устройствен план - Парцеларен план /ПУП-ПП/ за трасе и сервитут на питейно водоснабдяване от ПИ 06286.104.10 по КККР на гр. Брезник до УПИ ІІ-72,29, 72.30, 72.31. 72.46 - „За производствени, складови дейности и техническа инфраструктура” кв. 129 по ПУП на гр. Брезник.

ПУП-ПП, предвижда сервитутът на трасето за питейно водоснабдяване, чрез изграждане на хранителен водопровод РЕ Ф63 да започва от ПИ 06286.104.10 - представляващ горска територия с НТП „Друг вид дървопроизводителна гора” и преминава през ПИ №№ 06286.104.27, 06286.104.5 - представляващи горска територия с НТП „Друг вид дървопроизводителна гора” и ПИ № 06286.72.40 - представляващ земеделска земя с НТП „За селскостопански, горски, ведомствен път” по КККР на гр. Брезник и завършва в УПИ ІІ-72,29, 72.30, 72.31. 72.46 - „За производствени, складови дейности и техническа инфраструктура” кв. 129 по ПУП на гр. Брезник, в който ще се изгради резервоар за питейни нужди. Ширината на сервитута за поземлените имоти е 0,70 м.

Изработеният проект на ПУП-ПП се намира в дирекция „ТСУ и ЕИ” при Община Брезник и може да бъде прегледан всеки присъствен ден.

Заинтересуваните страни в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник”, Брой 83/22.10.2019 г. могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта за ПУП-ПП, до общинска администрация гр. Брезник, на основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ.

 

 

08.08.2019 г.

 

 

О Б Я В Л Е Н И Е

№ 7000-88 /6/ от 07.08.2019 г.

Община Брезник, област Перник, дирекция „ТСУ и ЕИ” на основание чл. 128, ал. 2 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/, обявява на заинтересуваните страни, че с Решение № 873, Протокол № 7 от 24.06.2019 г. на Общински съвет - Брезник е одобрен ПУП-ПП за учредяване на трасе и сервитут на промишлено водоснабдяване от ПИ 06286.49.84 /част от бивш поземлен имот 06286.49.1 / по КККР на гр. Брезник до резервоар за съхранение на оборотна вода, находящ се в УПИ ІІ-72,30 кв. 129 по ПУП на гр. Брезник, с възложител „ТРЕЙС РИСОРСИЗ” ЕООД.

ПУП –ПП, предвижда сервитутът на трасето на напорен водопровод Ф225мм. HDPE, PN16 да започне от ПИ 06286.49.70, представляващ земеделска земя и да премине през ПИ № 06286.49.66, ПИ № 39.21 и ПИ № 38.59 - селскостопански пътища; ПИ № 06286.38.30 и ПИ № 38.55 - ниви; ПИ № 06286.38.60 - селскостопански път; ПИ № 06286.37.28 - нива; ПИ № 06286.501.1825 - водно течение; ПИ № 06286.501.1639 - урбанизирана територия, озеленена площ; ПИ № 06286.501.1650 и ПИ № 501.1655 - второстепенни улици; ПИ № 06286.501.1844 - път от републиканска пътна мрежа; ПИ № 06286.501.1656 и ПИ № 501.1651 - второстепенни улици; ПИ № 06286.59.25, ПИ № 59.14, ПИ № 71.29, ПИ № 73.32, ПИ № 73.33, ПИ № 102.3 и ПИ № 73.34 - селскостопански пътища по КККР на гр. Брезник и завършва в УПИ ІІ-72.30 кв. 129 по ПУП на гр. Брезник За ПИ № 06286.73.34 има учреден сервитут на захранващ ел. кабел 20 КV. Ширината на сервитутът, е нанесена на чертежите, като са приложени координатни регистри на чупките на водопровода и на чупките на сервитута. Има изготвен регистър на недвижимите имоти засегнати от сервитута на водопроводното съоръжение с указани площите, които се заемат във всеки имот.

Решението с одобреният ПУП - ПП се намира в дирекция „ТСУ и ЕИ” при Община Брезник, Област Перник и могат да бъдат прегледани всеки присъствен ден.

Решението подлежи на обжалване, по реда на чл. 215, ал.4 от ЗУТ, чрез Общинския съвет-гр.Брезник, пред Административен съд – Перник в 30-дневен срок от обнародването му „Държавен вестник” бр.62 от 06.08.2019г.

 

 

02.07.2019 г.

О Б Я В Л Е Н И Е

Община Брезник, дирекция „ТСУ и ЕИ”, съгласно чл.124б, ал. 2 от ЗУТ обявява, че с Решение № 883, Протокол № 7/24.06.2019 г. Общински съвет Брезник на основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, чл. 124а, ал.1 и чл. 124б, ал. 1 от ЗУТ разрешава изработването на проект за обект: ПУП - ПРЗ за обособяване на нов УПИ V- „За производствени, складови дейности и техническа инфраструктура” в кв.129 по ПУП на гр. Брезник, за нуждите на „ТРЕЙС РИСОРСИЗ” ЕООД, концесионер на находище „Милин камък”, включващи поземлени имоти попадащи в масиви 61, 62,64,65,73,75 и 76 по КККР на гр. Брезник, общо 69 бр. имоти с обща площ но площадката 654.176 дка.

С решението е одобрено задание по чл. 125 от ЗУТ за изработване на проекта.

Решението се намира в дирекция „ТСУ и ЕИ”, Община Брезник и може да бъде прегледано всеки присъствен ден.

 

 

02.07.2019 г.

 

О Б Я В Л Е Н И Е

Община Брезник съгласно чл.128, ал.1 от ЗУТ уведомява заинтересованите лица, че е издадена Заповед № 492 от 01.07.2019 год. на Кмета на Община Брезник за изработване на проект за ЧИ на ПУП-ПРЗ , с който УПИ ІІІ-166 кв. 9 по РП на с. Сопица, общ. Брезник да бъде разделен на два, като се обособи нов УПИ ХІ-166 в кв. 9 и се запази устройствената зона за малко етажно жилищно строителство.

Заповедта се намира в дирекция „ТСУ и ЕИ” и може да бъде прегледана всеки ден.

 

 

14.06.2019 г.

ОБЯВЛЕНИЕ

Община Брезник, дирекция „ТСУ и ЕИ”, съгласно чл.124 б, ал.2 от ЗУТ обявява на заинтересуваните лица, че с Решение № 869, Протокол № 6/22.05.2019 г. Общински съвет Брезник на основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, чл. 124а, ал.1 и чл. 124 б, ал. 1 от ЗУТ разрешава изработването на проект за обект: ПУП - ПРЗ на ПИ ИЗВЪН УРБАНИЗИРАНАТА ТЕРИТОРИЯ НА ГР.БРЕЗНИК ЗА РАЗШИРЕНИЕ НА ТЕРЕНА НА СМЕТИЩЕ БРЕЗНИК, представляващ имот с идентификатор 06286.59.18, върху имоти №№06286.59.17, 06286.61.33 и части от имоти №№ 06286.59.20, 06286.59.11, 06286.59.27, по КККР на гр.Брезник, собственост на Община Брезник, земеделска земя, с цел осигуряване на необходимите площи за

Рекултивиране на терена на сметището, като ще бъдат урегулирани в УПИ I – „СМЕТИЩЕ“ в нов квартал 130.

С решението е одобрено заданието по чл. 125 от ЗУТ за изработване на проект.

Решението се намира в дирекция „ТСУ и ЕИ”, Община Брезник и може да бъде прегледано всеки присъствен ден.


 

 

 

 

 

 

 

 

10.06.2019 г.

ОБЯВЛЕНИЕ

Община Брезник, дирекция „ТСУ и ЕИ”, съгласно чл.124б, ал.2 от ЗУТ обявява, че с Решение № 871, Протокол № 6/22.05.2019 г. Общински съвет Брезник на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА, чл. 124а, ал.2 от ЗУТ, дава съгласие, кмета на Община Брезник да извърши действия по чл. 15, ал.5 от ЗУТ, като част от улица по РП на с. Конска, в обхвата на О.Т.10-20, публична общинска собственост да бъде придаден към УПИ І-48, ІІ-49, ІІІ-50, ІV-51 и ХІ-49 в кв. 12.

С решението упълномощава кмета на Община Брезник да извърши последващи действия по ЗУТ за издаване на предписание за изменение на ПУП.

Решението се намира в дирекция „ТСУ и ЕИ”, Община Брезник и може да бъде прегледано всеки присъствен ден.

 

 

 

02.05.2019 г.

 

ОБЯВЛЕНИЕ

 

 

Община Брезник, дирекция „ТСУ и ЕИ”, съгласно чл.124б, ал.2 от ЗУТ обявява на заинтересуваните лица, че с Решение № 832, Протокол № 5/22.04.2019 г. Общински съвет Брезник на основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, чл. 124а, ал.1 и чл. 124б, ал. 1 от ЗУТ разрешава изработването на проект за обект: ПУП - Парцеларен план за учредяване на трасе и сервитут за построяване на ПИТЕЙНО ВОДОСНАБДЯВАНЕ от ПИ № 06286.104.10 по КККР на гр. Брезник до УПИ с проектен № ІІ-72.29,72.30,72.31,72.46 -„за производствени, складови дейности и техническа инфраструктура” кв. 129 по РП на гр. Брезник.

 

С решението е одобрено задание по чл. 125 от ЗУТ за изработване на проекта.

Решението се намира в дирекция „ТСУ и ЕИ”, Община Брезник и може да бъде прегледано всеки присъствен ден.

 

02.05.2019 г.

 

ОБЯВЛЕНИЕ

 

Община Брезник, дирекция „ТСУ и ЕИ”, съгласно чл.124б, ал.2 от ЗУТ обявява на заинтересуваните лица, че с Решение № 847, Протокол № 5/22.04.2019 г. Общински съвет Брезник на основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, чл. 124а, ал.1 и чл. 124б, ал. 1 от ЗУТ изменя Решение № 819 по протокол № 4/21.03.2019 г. от заседание на ОбС Брезник, поради допусната техническа грешка в частта на т.1, както следва:

 

В изречение последно на т.1 вместо Пп /предимно производствена/ да се чете Пч /чисто произдодствена/.

Решението се намира в дирекция „ТСУ и ЕИ”, Община Брезник и може да бъде прегледано всеки присъствен ден.

02.05.2019 г.

 

 

ОБЯВЛЕНИЕ

 

Община Брезник, дирекция „ТСУ и ЕИ”, съгласно чл.124б, ал.2 от ЗУТ обявява на заинтересуваните лица, че с Решение № 833, Протокол № 5/22.04.2019 г. Общински съвет Брезник на основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, чл. 124а, ал.1 и чл. 124б, ал. 1 от ЗУТ разрешава изработването на проект за обект: ПУП - ПП за трасе и сервитут за изграждане на шест броя шахтови кладенци, тръбопроводи, кабел за управление на автоматиката, ел. захранване на шахтовите кладенци и ел. захранване 20 кV на помпена станция в поземлен имот ПИ № 06286.49.84 по КККР на гр. Брезник

С решението е одобрено задание по чл. 125 от ЗУТ за изработване на проекта.

Решението се намира в дирекция „ТСУ и ЕИ”, Община Брезник и може да бъде прегледано всеки присъствен ден.

 

 

 

20.03.2019 г.

ОБЯВЛЕНИЕ

№7000-88 /3/ от 20.03.2019 г.

Община Брезник, област Перник, дирекция „ТСУ и ЕИ” на основание чл. 128, ал. 2 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/, обявява на заинтересуваните страни, че е постъпило заявление Вх. № 7000-88 от 22.02.2019 г. от „Трейс Рисорсиз” ЕООД - концесионер на основание, Решение на Министерски съвет № 637/21.08.2015 г. за приемане и одобряване на изработен проект за подробен устройствен план - парцеларен план за трасе и сервитут на промишлено водоснабдяване от ПИ 06286.49.84 по КККР на гр. Брезник до УПИ ІІ-72,30 кв. 129 по ПУП на гр. Брезник

Трасето на водопроводното съоръжение - подаващ напорен тръбопровод Ф225мм. HDPE, PN16 започва от ПИ 06286.49.70, представляващ земеделска земя и преминава през ПИ № 06286.49.66, ПИ №39.21 и ПИ №38.59 - селскостопански пътища; ПИ №06286.38.30 и ПИ №38.55 - ниви; ПИ №06286.38.60 - селскостопански път; ПИ №06286.37.28 - нива; ПИ №06286.501.1825 - водно течение; ПИ №06286.501.1639 - урбанизирана територия, озеленена площ; ПИ №06286.501.1650 и ПИ №501.1655 - второстепенни улици; ПИ №06286.501.1844 - път от републиканска пътна мрежа; ПИ №06286.501.1656 и ПИ №501.1651 - второстепенни улици; ПИ №06286.59.25, ПИ №59.14, ПИ №71.29, ПИ №73.32, ПИ №73.33, ПИ №102.3 и ПИ №73.34 - селскостопански пътища по КККР на гр. Брезник и завършва в УПИ ІІ-72.30 кв. 129 по ПУП на гр. Брезник За ПИ №06286.73.34 има учреден сервитут на захранващ ел. кабел 20 КV. Ширината на сервитута за поземлените имоти, земеделска територия е 0,85 м. и в уличната мрежа на урбанизираната територия е 4,00 м.

Изработеният проект на ПУП-ПП се намира в дирекция „ТСУ и ЕИ” при Община Брезник и може да бъде прегледан всеки присъствен ден.

Заинтересуваните страни в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник” Брой 23/19.03.2019 г. могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта за ПУП-ПП, до общинска администрация гр. Брезник, на основание чл.128, ал.5 от ЗУТ.

 

08.03.2019 г.

 

 

ОБЯВЛЕНИЕ

Община Брезник, дирекция „ТСУ и ЕИ”, съгласно чл.124 б, ал.2 от ЗУТ обявява на заинтересуваните лица, че с Решения № 807 и № 808, Протокол № 2/21.02.2019 г. Общински съвет Брезник на основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, чл. 124а, ал.1 и чл. 124 б, ал. 1 от ЗУТ разрешава изработването на проекти за обекти: ПУП-ПРЗ за обособяване на нови УПИ ІV-72.47 и ІІІ-72.38,72.44 за производствени, складови дейности и техническа инфраструктура в кв.129 по ПУП на гр. Брезник за нуждите на „ТРЕЙС РИСОРСИЗ” ЕООД, концесионер на находище „Милин камък” землище гр. Брезник.

С решенията са одобрени задания по чл. 125 от ЗУТ за изработване на проектите.

Решенията се намират в дирекция „ТСУ и ЕИ”, Община Брезник и могат да бъдат прегледани всеки присъствен ден.

 

06.03.2019 г.

ОБЯВЛЕНИЕ

№ 7000-368 /5/ от 06.03.2019г.

Община Брезник, дирекция „ТСУ и ЕИ” на основание чл. 128, ал.2 от ЗУТ, обявява на заинтересуваните лица, че с Решение № 773/30.01.2019 год. на ОбС - Брезник е одобрен проект за подробен устройствен план - парцеларен план / ПУП – ПП / за трасе и сервитут за изграждане на линеен обект „Подземен провод на електронно съобщителна мрежа” от ПИ 06286.29.40 по КККР на гр. Брезник до УПИ І-73.1,73.5 в кв. 129 по ПУП на гр. Брезник за учредяване на сервитутно право за изгрождане на подземен провод на електронно съобщителната мрежа от „ТРЕЙС РИСОРСИЗ” ЕООД, концесионер на находище „Милин камък” в землището на гр. Брезник, Област Перник.

Одобреният проект се намира в дирекция „ТСУ и ЕИ” при Община Брезник и може да бъде прегледан всеки присъствен ден

Заинтересуваните лица на основание чл. 215, ал. 4 от ЗУТ. в 30-дневен срок могат да обжалват Решението, обнародвано в „Държавен вестник” Брой 19/05.03.2019г. чрез Общински съвет Брезник, до Административен съд гр. Перник.

 

 

 

11.02.2019 г.

О Б Я В Л Е Н И Е

Община Брезник, дирекция „ТСУ и ЕИ”, съгласно чл.124б, ал.2 от ЗУТ обявява на заинтересуваните лица, че с Решение № 774, Протокол № 1/30.01.2019 г. Общински съвет Брезник на основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, чл. 124а, ал.1 и чл. 124б, ал. 1 от ЗУТ разрешава изработването на проект за обект: ПУП-ПРЗ за смяна предназначението на земеделска земя за изграждане на обект: „Фотоволтаична централа” в ПИ № 06286.74.31 по КККР на гр. Брезник, местност „Дълбоки дол”

С решението е одобрено задание по чл. 125 от ЗУТ за изработване на проекта.

Решението се намира в дирекция „ТСУ и ЕИ”, Община Брезник и може да бъде прегледано всеки присъствен ден.

 

2.10.2018 г.

О Б Я В Л Е Н И Е

№ 9400-2478/1/ от 02.10.2018 год.

Община Брезник, област Перник, съгласно чл.124б, ал.2 от ЗУТ уведомява заинтересованите лица, че е издадена Заповед № 683 от 21.09.2018г. на Кмета на Община Брезник за изработване на проект за ЧИ на ПУП-ПРЗ, с който северната граница на УПИ VІІІ-261, кв. 31 по РП на с. Ноевци се прокарва по имотната граница на ПИ 261 и се променя дворищно-регулационната линия между УПИ VІІІ-261 и VІІ-232 по имотната граница.

Заповедта се намира в дирекция „ТСУ” и може да бъде прегледана всеки ден.

 

26.09.2018 г.

 

О Б Я В Л Е Н И Е

Община Брезник съгласно чл.124б, ал.2 от ЗУТ обявява на заинтересованите лица, че с Решение № 702, Протокол № 13 от 20.09.2018 год. Общински съвет Брезник на основание чл.21, ал.1, т.23 и ал.2 от ЗМСМА и чл. 124 а , ал.1 от ЗУТ дава съгласие да бъде изработен ЧИ на ПУП-ПЗ на земеделска земя, при условията на чл. 124 а , ал. 5 от ЗУТ- по възлагавне и за сметка на възложителя, с който ПИ № 030018 по КВС на с.Бабица за обособяване на урбанизиран терен за изграждане на жилищни сгради.

Одобрява задание по чл. 125 от ЗУТ

Решението се намира в дирекция „ТСУ и ЕИ” и може да бъде прегледано всеки присъствен ден.

 

 

13.09.2018 г.


О Б Я В Л Е Н И Е

Община Брезник, съгласно чл. 124б, ал.2 от ЗУТ обявява на заинтересованите лица, че със Заповед № РД_2-656 от 11.09.2018 год., Кмета на община Брезник разрешава изработване проект за ЧИ на ПУП-ПРЗ, с който дворищно-регулационната линия м/у УПИ V-77 и VІ-78 в кв. 8 по РП на с. Непразненци, община Брезник да се постави в съответствие с имотните граници на ПИ № 77, описани в документ за собственост.

Заповедта се намира в дирекция „ТСУ и ЕИ” и може да бъде прегледана всеки присъствен ден.

 


О Б Я В Л Е Н И Е

 

Община Брезник, съгласно чл. 124б, ал.2 от ЗУТ обявява на заинтересованите лица, че със Заповед № РД_2-657 от 11.09.2018 год., Кмета на община Брезник разрешава изработване проект за ЧИ на ПУП-ПРЗ, за изменение границите на УПИ VІІ- за читалище кв. 53 по ПУП на ЦГЧ гр. Брезник, област Перник, като се запази пешеходната зона от юг.

Заповедта се намира в дирекция „ТСУ и ЕИ” и може да бъде прегледана всеки присъствен ден.

 

 

17.08.2018 г.

О Б Я В Л Е Н И Е

Община Брезник съгласно чл.124б, ал.2 от ЗУТ обявява на заинтересованите лица, че с Решение № 665, Протокол № 10 от 26.07.2018 год. Общински съвет Брезник на основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА и чл.135, ал.3 от ЗУТ дава съгласие Кмета на Община Брезник да издаде заповед по чл. 135, ал.3 от ЗУТ, като част от имот пл.№ 261, попадащ в улица с О.Т. 117-117а-118 по РП на с. Ноевци се придаде към УПИ VІІІ-261 в кв. 31.

Решението се намира в дирекция „ТСУ и ЕИ” и може да бъде прегледано всеки присъствен ден.

 

 

17.08.2018 г.

О Б Я В Л Е Н И Е

Община Брезник съгласно чл.124б, ал.2 от ЗУТ обявява на заинтересованите лица, че с Решение № 655, Протокол № 10 от 26.07.2018 год. Общински съвет Брезник на основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА дава съгласие Кмета на община Брезник да извърши действия по чл. 15, ал 5 от ЗУТ, като част от улица по РП на с.Сопица, в обхвата на О.Т.14-15 и 16, публична общинска собственост да бъде придадена към новообразувания УПИ І-4,5

Решението се намира в дирекция „ТСУ и ЕИ” и може да бъде прегледано всеки присъствен ден.

 

 

17.08.2018 г.

О Б Я В Л Е Н И Е

Община Брезник съгласно чл.124б, ал.2 от ЗУТ обявява на заинтересованите лица, че с Решение № 663, Протокол № 10 от 26.07.2018 год. Общински съвет Брезник на основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА и чл.124 а, ал.1, чл.124 б, ал.1 и чл.125 от ЗУТ, разрешава изработването на проект за обект: „Подземен провод на електронно съобщителна мрежа от ПИ № 06286.29.40 по КККР на гр.Брезник до УПИ І-73.1, 73.5 кв. 129 по РП на гр.Брезник за осигуряване на съобщителни връзки до производствената площадка за търсене, проучване и добиване на подземни богатства от „ТРЕЙС РИСОРСИЗ” ЕООД, – концесионер на находище „Милин камък”, в землището на гр. Брезник.

С решението е одобрено задание по чл.125 от ЗУТ.

Решението се намира в дирекция „ТСУ и ЕИ” и може да бъде прегледано всеки присъствен ден.

 

 

17.08.2018 г.

О Б Я В Л Е Н И Е

Община Брезник съгласно чл.124б, ал.2 от ЗУТ обявява на заинтересованите лица, че с Решение № 664, Протокол № 10 от 26.07.2018 год. Общински съвет Брезник на основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА и чл.124 а, ал.1, чл.124 б, ал.1 и чл.125 от ЗУТ разрешава изработването на проект за обект: ПУП-ПП за трасе и сервитут за изграждане на линеен обект „Промишлен водопровод” от ПИ № 06286.49.1 по КККР на гр.Брезник до УПИ ІІ-72.30 –за резервоар за оборотни води, открит склад за съхранение на стерилна скална маса и насипище за временно депониране, съхранение на хумус и складава- производствена площадка, кв.129 по РП на гр.Брезник от „ТРЕЙС РИСОРСИЗ” ЕООД , концесионер на находище „Милин камък”, в землището на гр. Брезник.

С решението е одобрено задание по чл.125 от ЗУТ.

Решението се намира в дирекция „ТСУ и ЕИ” и може да бъде прегледано всеки присъствен ден.

 

 

17.08.2018 г.

О Б Я В Л Е Н И Е

Община Брезник съгласно чл.124б, ал.2 от ЗУТ обявява на заинтересованите лица, че с Решение № 675, Протокол № 10 от 26.07.2018 год. Общински съвет Брезник на основание чл.21, ал.1, т.23 и ал.2 от ЗМСМА и чл. 124 а , ал.1 от ЗУТ дава съгласие да бъде изработен ЧИ на ПУП-ПРЗ на мах.”Пали лула” с.Велковци, при условията на чл. 124 а , ал. 5 от ЗУТ- по възлагавне и за сметка на възложителя, с който ПИ № 75026 да се обособи в УПИ І-75026 – за обществено обслужване и социални дейности, попадащ в нов квартал 16 по РП на мах.”Пали лула”, като се променя сервитута на пътя Брезник-Батановци.

Одобрява задание по чл. 125 от ЗУТ

Решението се намира в дирекция „ТСУ и ЕИ” и може да бъде прегледано всеки присъствен ден.

 

 

10.04.2018 г.

ОБЯВЛЕНИЕ

Община Брезник, дирекция „ТСУ и ЕИ”, съгласно чл.124б, ал.2 от ЗУТ обявява на заинтересуваните лица, че с Решение № 580, Протокол № 4/27.03.2018 г. Общински съвет Брезник на основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, чл. 124а, ал.1 и чл. 124б, ал. 1 от ЗУТ разрешава изработването на проект за обект: ПУП-ПЗ за смяна предназначението но ПИ с проектни №№ от 06286.104.190 до 06286.104.215, включително, по КККР на гр. Брезник, представляващи „Горска територия”, държавна частна собственост с начин на трайно ползване „Друг вид дървопроизводителна гора”, попадащи в обхвата коцесионната площ на находище „Милин камък” и създаване на изискващите се устройствени и други законови условия за учредяване права на строеж за извършване на сондажни проучвания от „ТРЕЙС РИСОРСИЗ” ЕООД, концесионери на находището.

С решението е одобрено задание по чл. 125 от ЗУТ за изработване на проекта.

Решението се намира в дирекция „ТСУ и ЕИ”, Община Брезник и може да бъде прегледано всеки присъствен ден.

 

 

02.03.2018 г.

 

О Б Я В Л Е Н И Е

№ 7000-526/5/ от 02.03.2018 г.

Община гр. Брезник, Дирекция „ТСУ и ЕИ” на основание чл. 128, ал. 2 от ЗУТ обявява на заинтересуваните лица, че с Решение № 545, по протокол № 1 /25.01.2018 г. на Общински съвет гр. Брезник е одобрен проект за обект: Подробен устройствен план - Парцеларен план /ПУП-ПП/ за определяне на трасе и сервитут, за изграждане на електропровод 20 КV, преминаващ през ПИ №,№ 021032- нива, 021033- нива, 021051- нива, 021063- нива, 021002- нива, 000024- територии заети от населени места, 000029- полски път, 102076- залесена горска територия, 000026- полски път и 010027- нива, по КВС на с. Завала, за външно електрозахранване на ОВЦЕФЕРМА СЪС СКЛАДОВЕ ЗА ФУРАЖИ, ФУРАЖНА КУХНЯ, ОБСЛУЖВАЩИ СГРАДИ И СЪОРЪЖЕНИЯ в ПИ № 010027 по ПУП – ПЗ, на землището на с. Завала, собственост на „МЕГАСТРОЙ” ООД.

Проектът се намира в Дирекция „ТСУ и ЕИ” при Община Брезник и може да бъде прегледан всеки присъствен ден.

Съгласно чл. 215, ал. 4 от ЗУТ, заинтересуваните лица в 30- дневен срок могат да обжалват Решението, обнародвано в „Държавен вестник” бр.19/02.03.2018 г. чрез Общински съвет гр. Брезник, до Административен съд гр. Перник.

 

 

07.02.2018 г.

 

 

Община Брезник, дирекция „ТСУ и ЕИ”, съгласно чл.124б, ал.2 от ЗУТ обявява на заинтересуваните лица, че със Заповед № РД_2-65 /01.02.2018 г. на Кмета на Община Брезник, по чл.124а, ал. 5 от ЗУТ, е разрешено изработването на проект за ЧИ на ПУП-ПР и ПЗ, за обединяване на УПИ ХХ и ХХІ в кв. 41 па РП на гр. Брезник, в един общ УПИ с № ХХ-501.389,501.390.

Заповедта се намира в дирекция „ТСУ и ЕИ”, Община Брезник и може да бъде прегледана всеки присъствен ден.

 


 

29.01.2018 г.

 

ОБЯВЛЕНИЕ

Община Брезник, дирекция „ТСУ и ЕИ”, съгласно чл.124б, ал.2 от ЗУТ обявява на заинтересуваните лица, че със Заповед № РД_2-57 /25.01.2018 г. на Кмета на Община Брезник, по чл.124а, ал. 5 от ЗУТ, е разрешено изработването на проект за ЧИ на ПУП-ПР3, с който УПИ ІV-125 в кв. 29 по РП на с.Ноевци, се разделя на два УПИ ІV-125 и ХІІІ-125 кв.29.

Заповедта се намира в дирекция „ТСУ и ЕИ”, Община Брезник и може да бъде прегледана всеки присъствен ден.

 

26.01.2018 г.

 

О Б Я В Л Е Н И Е

Община Брезник, дирекция „ТСУ и ЕИ”, съгласно чл. 124б, ал.2 от ЗУТ обявява на заинтересованите страни, че със заповед на Кмета на Община Брезник № РД_2-57 от 25.01.2018 год., в съответствие с изискванията на чл. 124а, ал.5 от ЗУТ е одобрен Проекта за разделяне на УПИ VІІІ общ., ІХ общ . и Х общ. кв.5 по РП на с. Непразненци като:

С плана за регулация е предвидено съществуващите УПИ VІІІ общ., ІХ общ . и Х общ. кв.5 по РП на с. Непразненци да променят дворищнорегулационните си граници, вследствие създаване на нова улица. УПИ VІІІ общ., и ІХ общ. се отреждат за ПИ с пл. № 127, заедно с придаваемите места., съответно към УПИ VІІІ-127 -60 кв.м. и към УПИ ІХ-127 -134 кв.м. За УПИ Х общ. се дава нов номер І общ. и нов квартал 28, заключен между улици с О.Т. 33-34-35-113-114-115. , според зелените линии, цифри и щрихи и кафяви линии и щрихи в приложената към тази заповед графична част.

Транспортният достъп до новообразуваните урегулирани поземлени имота ще се осъществи от съществуващата и новосъздадена улична мрежа.

С плана за застрояване се запазва досега съществуващата устройствена зона Жм /жилищна зона с преобладаващо застрояване с малка височина и плътност и интензивност/

Предвижда се бъдещото застрояване да бъде в границите на ограничителните линии в устройствена зона Жм със съответните устройствени показатели, според червените линии, сините цифри и надписи и черните линии и цифри в приложената към тази заповед графична част .

Заповедта се намират в дирекция “ТСУ и ЕИ” при Община Брезник и може да бъде прегледана всеки присъствен ден.

 

 

 

 

 

 

10.01.2018 г.

ОБЯВЛЕНИЕ

Община Брезник, дирекция „ТСУ и ЕИ”, съгласно чл.124б, ал.2 от ЗУТ обявява на заинтересуваните лица, че със Заповед №РД_2-1069/21.12.2017 г. на Кмета на Община Брезник, по чл.124а, ал. 5 от ЗУТ, е разрешено изработването на проект за ЧИ на ПУП-ПР3, с който УПИ - за стопански двор в кв. 1 по РП на с. Завала, се разделя на два УПИ, ІХ и Х за стопански дейности.

Заповедта се намира в дирекция „ТСУ и ЕИ”, Община Брезник и може да бъде прегледана всеки присъствен ден.

 

 

№ 7000-639 /1/ от 23.11.2017 г.

Община гр. Брезник, дирекция „ТСУ и ЕИ” на основание чл. 128, ал. 3 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/, обявява на заинтересуваните страни, че е постъпило заявление Вх. № 7000-639/21.11.2017 г. от „Треис Рисорсиз” ЕООД - концесионер на основание, Решение на Министерски съвет № 637/21.08.2015 г. за приемане и одобряване изработен проект за Специализиран подробен устройствен план - план за застрояване за поземлени имоти с проектни кадастрални идентификатори 06286.104.184, 06286.104.185, 06286.104.186, 06286.104.187 и 06286.104.188, образувани с проект за разделяне / делба / на поземлен имот с идентификатор 06286.104.27 по КККР на гр. Брезник, представляващ горска територия - частна държавна собственост, попадащ в границите на концесионна площ на находище „Милин камък”, с цел промяна на предназначението на горецитираните имоти в урбанизирана територия за чисто производствени /Пч/ дейности, за изграждане на временни сондажни площадки, по чл. 54, ал. 6 от ЗУТ, за извършване на сондажни дейности.

Специализираният ПУП-ПЗ се намира в дирекция „ТСУ и ЕИ” при Община Брезник и може да бъде прегледан всеки присъствен ден.

Заинтересуваните страни в 14- дневен срок от съобщението, могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта за ПУП-ПЗ, до общинска администрация гр. Брезник, на основание чл.128, ал.5 от ЗУТ.

 

ОБЯВЛЕНИЕ

 

Община Брезник, дирекция „ТСУ и ЕИ”, съгласно чл.124б, ал.2 от ЗУТ обявява на заинтересуваните лица, че със Заповед № РД_2-989 / 24.11.2017 г. на Кмета на Община Брезник, по чл. 124а, ал. 5 от ЗУТ, е разрешено изработването на проект за ЧИ на ПУП-ПР3, с който от част от кв. 13 се обособяват нови УПИ VІ-852, VІІІ-852, УПИ VІІ-1926 и УПИ ІV-853, като се създава вътрешна улица с О.Т. 4401-4402-4403-4404-4405-4406 и се изменя уличнорегулационната линия на улица с О.Т. 40-41 пред УПИ ІV-853 по РП на гр. Брезник.

Заповедта се намира в дирекция „ТСУ и ЕИ”, Община Брезник и може да бъде прегледана всеки присъствен ден.

 

9.10.2017 г.

ОБЯВЛЕНИЕ

№ 7000-526/3/ от 06.10.2017 г.

Община гр. Брезник, Дирекция „ТСУ и ЕИ” на основание чл. 128, ал. 2 от ЗУТ обявява на заинтересуваните лица, че е постъпило заявление вх. № 7000-526/12.09.2017 г. от „МЕГАСТРОЙ” ООД с внесен за приемане и одобрение проект за подробен устройствен план /ПУП/ - парцеларен план /ПП/ за определяне на трасе и сервитут, за изграждане на електропровод 20 КV през ПИ №,№ 021032, 021033, 021051, 021063, 021002, 000024, 000029, 102076, 000026 и 010027 по КВС на с. Завала, за външно електрозахранване на овцеферма в ПИ № 010027 по ПУП – ПЗ, с. Завала, собственост на „МЕГАСТРОЙ” ООД.

Проектът за ПУП – ПЗ се намира в Дирекция „ТСУ и ЕИ” при Община Брезник и може да бъде прегледан всеки присъствен ден.

Съгласно чл. 128, ал. 5 от ЗУТ, заинтересуваните лица могат в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник” брой 80/06.10.2017 г. да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта за ПУП до Общинска администрация, гр. Брезник.

 

 

3.10.2017 г.

ОБЯВЛЕНИЕ


№ 7000-422/1/ от 03.10.2017 г.


Община гр. Брезник, Дирекция „ТСУ и ЕИ” на основание чл. 128, ал. 2 от ЗУТ обявява на заинтересуваните лица, че с Решение № 463, по протокол № 9 /24.08.2017 г. на Общински съвет гр. Брезник е одобрен проект за ПУП – Парцеларен план за трасе и сервитут с указано място и начин на присъединяване, към въздушен електропровод 20 КV „Равнище”, извод от подстанция „Брезник” с изграждане на нов ЖР стълб в сервитута на съществуващият електропровод, откъдето трасето минава по съществуващи полски пътища с №№ 06286.71.29; 06286.73.32; 06286.73.33; 06286.102.3 и 06286.73.34 до нов БКТП в ПИ № 06286.72.21 по КККР на гр. Брезник.

Решението подлежи на обжалване по реда на чл. 215, ал. 4 от ЗУТ, чрез Общинския съвет - гр. Брезник, пред Административният съд - гр. Перник, в 30-дневен срок от обнародването му в „Държавен вестник” бр.78/29.09.2017г.

 

 

 

О Б Я В Л Е Н И Е

№ 7000-333/5/ от 13.09.2017 г.

Община гр. Брезник, Дирекция „ТСУ и ЕИ” на основание чл. 128, ал. 2 от ЗУТ обявява на заинтересуваните лица, че с Решение № 449, по протокол № 8 /27.07.2017 г. на Общински съвет гр.Брезник е одобрен проект за ПУП – Парцеларен план за определяне на трасе и сервитут на промишлен напорен тръбопровод Ф 90 от УПИ І-73.1,73.5 в кв. 129 по ПУП на гр. Брезник, до резервоар за съхранение на оборотна вода в ПИ № 06286.72.30 по КККР на гр. Брезник, с възложител „Трейс Рисорсиз” - ЕООД, преминаващ през ПИ № 73.34, представляващ полски път, общинска собственост, и засягащ ПИ с № 72.37, 72.36, 73.17, 73.19, 73.7, 73.8 – частна собственост.

Решението подлежи на обжалване по реда на чл. 215, ал. 4 от ЗУТ, чрез Общинския съвет - гр. Брезник, пред Административният съд - гр. Перник, в 30-дневен срок от обнародването му в „Държавен вестник” бр.74/12.09.2017г.

 

 

29.08.2017 г.

О Б Я В Л Е Н И Е

№ 7000- 131/5/ от 28.08.2017 год.

Община Брезник, дирекция “ТСУ и ЕИ” съобщава на основание чл.129, ал.5 от ЗУТ, че с Протокол № 8, Решение № 453 от 27.07.2017 год. на основание чл. 21, ал.1, т. 11 от ЗМСМА, чл. 129, ал.1 във връзка с чл. 110, ал.1 т.5 от ЗУТ и Решение № І по Протокол № 1 от 13.02.2017 год. на ОбЕС по УТ при Община Брезник, Общинският Съвет при Община Брезник одобрява проект за за Подробен Устройствен План - Парцеларен План за определяне на трасе и сервитут на захранващ кабел 20 КV за базова станция на БТК. Трасето на новата кабелна линия започва от съществуващ ж.р стълб на ВЛ 20 Режанци” намиращ се в ПИ 022012-частна собственост, начин на трайно ползване-нива, след което трасето достига полски път /ПИ 000105/ по съществуващият сервитут на ВЛ, като преминава през ПИ 022013-нива –частна собственост. Основната част от трасето на новата кабелна линия минава по полските пътища: ПИ 000105, ПИ 000103, ПИ 000104 и ПИ 000092 и достига до ПИ 145005-държавна частна собственост, начин на трайно ползване-за нуждите на горско стопанство и до ПИ 145011, където се намира приемо-предавателна станция от мрежата на „БТК” ЕАД .

Одобреният проект ПУП – парцеларен план се намира в дирекция „ТСУ” при община Брезник и може да бъде прегледан всеки присъствен ден.

Заинтересованите лица могат да прегледат одобрения проект, обявата за който е публикувана в „Държавен вестник” –бр.69/ 25.08.2017 г.и съгласно чл.215, ал.4 от ЗУТ в 30- дневен срок могат да обжалват решението чрез Общински съвет гр.Брезник до Административен съд гр.Перник.

 

03.08.2017 г.


О Б Я В Л Е Н И Е


Община Брезник, дирекция „ТСУ и ЕИ”, съгласно чл. 124б, ал.2 от ЗУТ обявява на заинтересуваните лица, че с Решение № 447, Протокол № 8/27.07.2017 г. Общински съвет Брезник на основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, чл. 124а, ал.1 и чл. 124б, ал. 1 от ЗУТ разрешава изработване на проект за ПУП – Парцеларен план за ТРАСЕ И СЕРВИТУТ на пътна връзка и ел.захранване на базова станция на БУЛСАТКОМ ЕАД в ПИ с проектен номер 083.015, попадащ в отдел 73, подотдел „5” в землището на с.Велковци, ЕКАТТ 10548 и одобрява задание по чл. 125 от ЗУТ за изработване на ПУП-ПП.

Решението се намира в дирекция „ТСУ и ЕИ”, Община Брезник и може да бъде прегледано всеки присъствен ден.

 

 

О Б Я В Л Е Н И Е


Община Брезник, дирекция „ТСУ и ЕИ”, съгласно чл. 124б, ал.2 от ЗУТ обявява на заинтересуваните лица, че с Решение № 448, Протокол № 8/27.07.2017 г. Общински съвет Брезник на основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, чл. 124а, ал.1 и чл. 124б, ал. 1 от ЗУТ разрешава изработване на проект за ПУП – План застрояване в ПИ с проектен номер 083.015, попадащ в отдел 73, подотдел „5” в землището на с.Велковци, ЕКАТТ 10548 с площ от 400 кв.м., с начин на трайно ползване-ИГЛОЛИСТНА ГОРА, без промяна на предназначението, за разполагане на приемно -предавателна станция и одобрява задание по чл. 125 от ЗУТ за изработване на ПУП-ПЗ .

Решението се намира в дирекция „ТСУ и ЕИ”, Община Брезник и може да бъде прегледано всеки присъствен ден.

 

 

 

02.08.2017 г.

 

 

ОБЯВЛЕНИЕ

Община Брезник, дирекция „ТСУ и ЕИ”, съгласно чл. 124б, ал.2 от ЗУТ обявява на заинтересуваните лица, че с Решение № 457, Протокол № 8/27.07.2017 г. Общински съвет Брезник на основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, чл. 124а, ал.1 и чл. 124б, ал. 1 от ЗУТ разрешава изработване на проект за ПУП – ПЗ за смяна на предназначението на ПИ №№06286.104.184, 105.185,104186, 104187 и 104.188 по КККР на гр.Брезник, представляващи горска територия, държавна частна сабственост попадащи в обхвата на концесионната плащ на находище „ Милин камък”и създаване на изискващите се устройствени и други законови условия за учредяване право на строеж за извършване на сондажни проучвания от „ТРЕЙС РИСОРСИЗ”ЕООД , концесионери на находището.

С решението е одобрено задание по чл.125 от ЗУТ за изработване на проекта.

Решението се намира в дирекция „ТСУ и ЕИ”, Община Брезник и може да бъде прегледано всеки присъствен ден.

 

 

 


 

12.06.2017 г.

О Б Я В Л Е Н И Е

 

№ 7000- 333(3) от 12.06.2017 год.

Община Брезник, дирекция “ТСУ” на основание чл.128, ал.2 от ЗУТ обявява на заинтересованите страни, че е постъпило заявление вх. №7000 - 333 от 16.05.2017год. от „Трейс Рисорсиз” ЕООД за приемане и одобряване изработен проект за Подробен Устройствен План - Парцеларен План за определяне на трасе и сервитут на промишлен напорен тръбопровод до резервоар за съхранение на оборотна вода в ПИ 06286.72.30 по КККР на гр. Брезник.

Трасето на тръбопровода преминава през ПИ 73.34 представляващ полски път – общинска собственост като сервитутът засяга ПИ с №№73.17, 73.19, 73.7 и 73.8 – частна собственост.

Изработеният проект ПУП – парцеларен план се намира в дирекция „ТСУ” при община Брезник и може да бъде прегледан всеки присъствен ден.

Заинтересованите лица в едномесечен срок могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта от обнародването в „Държавен вестник” брой 45/06.06.2017г. до общинска администрация Брезник на основание чл.128, ал.5 от ЗУТ.

 

 

02.05.2017 г.

 

ОБЯВЛЕНИЕ

Община Брезник, дирекция „ТСУ и ЕИ”, съгласно чл.124б, ал.2 от ЗУТ обявява на заинтересуваните лица, че със Заповед № 287/27.04.2017 г. на Кмета на Община Брезник, по чл. 124а, ал. 2 от ЗУТ, е разрешено изработването на проект за обект: ПУП-ПР и ПЗ за ПИ № 06286.32.15 по КККР на гр. Брезник. с който от имота да се обособи УПИ І-32.15-„За автокъща” в устройствена зона Пп /предимно производствена/, съответстваща на съществуващото предназначение на имотите в района.

Заповедта се намира в дирекция „ТСУ и ЕИ”, Община Брезник и може да бъде прегледана всеки присъствен ден.

 

ОТ ОБЩИНАТА:

 

 

25.04.2017 г.

О Б Я В Л Е Н И Е

Община Брезник, дирекция „ТСУ и ЕИ”, съгласно чл.124б, ал.2 от ЗУТ обявява на заинтересуваните лица, че с Решение №393, Протокол №4/20.04.2017 г. Общински съвет Брезник на основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, чл. 124а, ал.1 и чл. 124б, ал. 1 от ЗУТ разрешава изработването на проект за обект: ПУП-Парцеларен план за учредяване на трасе и сервитут за построяване на промишлен тръбопровод от УПИ І-73.1,73.5 кв. 129 по РП на гр. Брезник до резервоар в ПИ № 06286.72.30 по КККР на гр. Брезник

С решението е одобрено задание по чл. 125 от ЗУТ за изработване на проекта.

Решението се намира в дирекция „ТСУ и ЕИ”, Община Брезник и може да бъде прегледано всеки присъствен ден.

ОТ ОБЩИНАТА:

 

 

25.04.2017 г.

О Б Я В Л Е Н И Е

Община Брезник, дирекция „ТСУ и ЕИ”, съгласно чл.124б, ал.2 от ЗУТ обявява на заинтересуваните лица, че с Решение №394, Протокол №4/20.04.2017 г. Общински съвет Брезник на основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, чл. 124а, ал.1 и чл. 124б, ал. 1 от ЗУТ разрешава изработването на проект за обект: ПУП-ПРЗ за смяна предназначението на земеделска земя и създаване на изискващите се устройствени и други законови условия за изграждане на „Складово-производствена площадка” в ПИ №06286.72.30 по КККР на гр. Брезник.

С решението е одобрено задание по чл. 125 от ЗУТ за изработване на проекта.

Решението се намира в дирекция „ТСУ и ЕИ”, Община Брезник и може да бъде прегледано всеки присъствен ден.

ОТ ОБЩИНАТА:

08.03.2017 г.

ОБЯВЛЕНИЕ


№ 7000 - 131(3) от 08.03.2017 год.

Община Брезник, дирекция “ТСУ” на основание чл.128, ал.2 от ЗУТ обявява на заинтересованите страни, че e внесен за приемане и одобряване изработен проект за Подробен Устройствен План - Парцеларен План за определяне на трасе и сервитут на захранващ кабел 20 КV за базова станция на БТК. Трасето на новата кабелна линия започва от съществуващ ж.р стълб на ВЛ 20 Режанци” намиращ се в ПИ 022012-частна собственост, начин на трайно ползване-нива, след което трасето достига полски път /ПИ 000105/ по съществуващият сервитут на ВЛ, като преминава през ПИ 022013-нива –частна собственост. Основната част от трасето на новата кабелна линия минава по полските пътища: ПИ 000105, ПИ 000103, ПИ 000104 и ПИ 000092 и достига до ПИ 145005-държавна частна собственост, начин на трайно ползване-за нуждите на горско стопанство и достига до ПИ 145011 където се намира приемо-предавателна станция от мрежата на „БТК” ЕАД .

Изработеният проект ПУП – парцеларен план се намира в дирекция „ТСУ” при община Брезник и може да бъде прегледан всеки присъствен ден.

Заинтересованите лица в едномесечен срок могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта от обнародването в „Държавен вестник” брой 20/07.03.2017г. до общинска администрация Брезник на основание чл.128, ал.5 от ЗУТ.

 

09.01.2017

ОБЯВЛЕНИЕ

Община Брезник, дирекция „ТСУ и ЕИ”, съгласно чл. 124б, ал.2 от ЗУТ обявява на заинтересуваните лица, че с Решение № 333, Протокол № 21/22.12.2016 г. Общински съвет Брезник на основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, чл. 124а, ал.1 и чл. 124б, ал. 1 от ЗУТ разрешава изработване на проект за ПУП - ПП за ТРАСЕ И СЕРВИТУТ на захранващ кабел 20КV за базова станция на БТК, разположена в ПИ №145011, преминаващ през ПИ №145012, част от отдел 155, подотдел „х” в землището на с.Станьовци, с площ от 343кв.м. с начин на трайно ползване-ЗА ГОРСКО СТОПАНСКА ДЕЙНОСТ и ПИ №№000105, 000104, 000092, полски пътища, общинска собственост без промяна на предназначението, за полагане на захранващ кабел 20КV.

Решението се намира в дирекция „ТСУ и ЕИ”, Община Брезник и може да бъде прегледано всеки присъствен ден.

 

 

 

 
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
prev
next

проект на заповед за обявяване на защите

О Б Я В Л Е Н И Е Министерството на околната среда и водите съобщава, че съгласно разпоредбите на чл.12, ал...

Вторник, 13 Октомври 2020

прочетете повече

НЕСТЛЕ ЗА ЖИВЕЙ АКТИВНО! 2020

  МКБППМН - ОБЩИНА БРЕЗНИК, В ПАРТНЬОРСТВО СЪС СУ „ВАСИЛ ЛЕВСКИ“ гр. БРЕЗНИК И ОУ „ХРИСТО СМИРНЕНСКИ“ с. НОЕВЦИ СЕ ВКЛЮЧВАТ ...

Четвъртък, 17 Септември 2020

прочетете повече

Обявления на заповеди и решения за израб

15.09.2020 г. О Б Я В Л Е Н И Е № 7000-233 /6/ от 15.09.2020 г. Община Брезник, дирекция ...

Вторник, 15 Септември 2020

прочетете повече

Община Брезник обявява търг за отдаване

Община Брезник, на основание заповед №РД_2-561/21.08.2020 г. обявява търг за отдаване под наем на обекти общинска собственост: І. Описание на им...

Понеделник, 24 Август 2020

прочетете повече

Община Брезник обявява търг с явно надд

Община Брезник, на основание заповед №РД_2-560/21.08.2020 г., обявява търг с явно наддаване за продажба на следните недвижими имоти: I. Описание на...

Понеделник, 24 Август 2020

прочетете повече

Обява за инвестиционно предложение за „И

О Б Я В А до заинтересованите лица и общественост На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и ре...

Вторник, 21 Юли 2020

прочетете повече

Информация за преценяване на необходимос

Информация за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда съгласно Приложение № 2 към чл. 6 ...

Вторник, 14 Юли 2020

прочетете повече

Протокол №2 от 13.05.2020 г. за определя

21.05.2020 г. Протокол №2 от 13.05.2020 г. на комисия за определяне на полагащата се площ за наемане на пасища, мери и ...

Четвъртък, 21 Май 2020

прочетете повече

Протокол на комисия 7000-86/1/

П Р О Т О К О Л № 7000-86/1/ Днес 28.02.2020 г. комисия по чл. 210, ал.1 от ЗУТ, назначена със ...

Вторник, 5 Май 2020

прочетете повече

Обявление за предоставяне на услуги за п

15.04.2020 г. ОБЯВЛЕНИЕ Във връзка с изпълнение на Споразумение към Aдминистративен договор №BG05М9ОР001-2.040-0025-С01 от 17.06.2019г. за проект „Създаване на нова здравно-социална услуга ...

Сряда, 15 Април 2020

прочетете повече

Обява за инвестиционно предложение „Реку

18.12.2019 г. О Б Я В А до заинтересованите лица и обществеността от Община Брезник Относно: Изясняване на общественият интерес към инвестиционно ...

Сряда, 18 Декември 2019

прочетете повече

Община Брезник обявява прием на документ

ОБЯВЛЕНИЕ Във връзка с изпълнение на Aдминистративен договор №BG05М9ОР001-2.040-0025-С01 от 17.06.2019г. за проект „Създаване на нова здравно-социална усл...

Четвъртък, 25 Юли 2019

прочетете повече

Община Брезник обявява прием на документ

ОБЯВЛЕНИЕ Във връзка с изпълнение на Aдминистративен договор №BG05М9ОР001-2.040-0025-С01 от 17.06.2019г. за проект „Създаване на нова здравно-социална услуга...

Четвъртък, 25 Юли 2019

прочетете повече

Стартира Проект BG05М9ОР001-2.040-0025-С

ОБЯВЛЕНИЕ   На 01.07.2019 година стартира Проект BG05М9ОР001-2.040-0025-С01 „Създаване на нова здравно-социална услуга „Патронажна грижа” към Община Брезник по процедура BG05М9ОР001-2.040 ...

Петък, 28 Юни 2019

прочетете повече

Обявление относно Разрешение на министър

  Обявление относно Разрешение №515/13.06.2019 г. на министъра на енергетиката за проучване на строителни материали в площ "Бабица"...

Четвъртък, 20 Юни 2019

прочетете повече

Свободни площи за реклама

СВОБОДНИ ПЛОЩИ ЗА РАЗПОЛАГАНЕ НА РИЕ В ГР. БРЕЗНИК   1. Двустранна, намираща се до бензиностанцията, м. „Азнатарица”, между двата моста, от ...

Четвъртък, 15 Декември 2011

прочетете повече

Меню

Посетители онлайн

В момента има 10 посетителя в сайта

Контакти

Адрес: гр.Брезник 2360

ул. Елена Георгиева №16

E-mail: obshtina_breznik@abv.bg

Телефони:

Община - 07751/ 24-34

Централа - 07751/ 20-10; 20-34

Факс - 07751/ 38-45

Личен състав - 07751/99-71

 

Лице, отговарящо за защита на личните данни:

Иван Бъчваров - заместник-кмет

тел. 07751/2010 в.105

e-mail: ivan_bachvarov@abv.bg


 

ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИ

ЕЛЕКТРОННИ АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ

Административен регистър http://iisda.government.bg/

Портал за отворени данни https://data.egov.bg/

Държавен фонд "Земеделие" http://www.dfz.bg/

Общинска избирателна комисия https://oik1408.cik.bg/Времето

нова възможност за вас

Чрез телефонната слушалка в долния десен ъгъл на страницата имате безплатна връзка със служители от общината или възможност да изпратите съобщение, чрез пощенския плик.

Произволно изображение

2.jpg

Статистика

Брой прегледи на съдържанието : 2117524