Община Брезник

  • Уголемяване на шрифта
  • Шрифт по подразбиране
  • Намаляване на шрифта
Начало Информационен туристически център Публикации Обяви Обявления на заповеди и решения за изработване на ПУП

Обявления на заповеди и решения за изработване на ПУП

 

 

06.08.2020 г.

О Б Я В Л Е Н И Е

Община Брезник, дирекция „ТСУ и ЕИ”, съгласно  чл.124б, ал.2 от ЗУТ обявява, че със Заповед № РД_2-486 /04.08.2020 г. на Кмета на Община Брезник, по чл.124а, ал. 2 от ЗУТ, е разрешено изработването на проект за ЧИ на ПУП-ПРЗ, при което  дворищно регулационните граници на УПИ ІІ, кв.52 по РП на с. Ноевци се поставят в съответствие с имотните граници на ПИ №№ 482 и 483, с което се изменят границите и УПИ №№ І, ІІІ, ХХІІ, ХХІІІ и ХХІV.

Заповедта се намира в дирекция „ТСУ и ЕИ”, Община Брезник и може да бъде прегледана всеки присъствен ден.

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

на основание §4 от ДР на ЗУТ

Днес 06.08.2020 г. Общинска администрация гр. Брезник, област Перник, съобщава на Мария Костадинова Лазич, че е издадена Заповед № РД_2-412 /06.07.2020 г. на Кмета на Община Брезник на основание чл. 44 от ЗМСА и чл.193, ал.3 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/, за учредяване на безсрочно и възмездно сервитутно право на прокарване на отклонения от общи мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура в полза на „Трейс Рисорсиз” ЕООД, през ПИ с идентификатор 06286.38.55 по КККР на гр. Брезник с площ на сервитута от 98 кв.м. по влязъл в сила ПУП-ПП, одобрен с Решение № 873 по Протокол № 7/24.06.2019 г. на Общински съвет - Брезник.

Заповедта е изпратена за връчване на Мария Костадинова Лазич срещу известие за доставяне, като същата е върната като непотърсена на 04.08.2020 г.

 

05.08.2020 г.

ОБЯВЛЕНИЕ

Община Брезник, дирекция „ТСУ и ЕИ”, съгласно  чл.124б, ал.2 от ЗУТ обявява, че със Заповед № РД_2-484/04.08.2020 г. на Кмета на Община Брезник, по чл.124а, ал. 2 от ЗУТ, е разрешено изработването на проект за ЧИ на  ПУП-ПРЗ, с който дворищно- регулационната граница между УПИ І-204 и ІІ-205 в кв.18 по РП на с. Гигинци се постави по имотната граница на ПИ 501.195.

 

Заповедта се намира в дирекция „ТСУ и ЕИ”, Община Брезник и може да бъде прегледана всеки присъствен ден.

 

26.06.2020 Г.

ОБЯВЛЕНИЕ

Община Брезник, дирекция „ТСУ и ЕИ”, съгласно  чл.124б, ал.2 от ЗУТ обявява на заинтересуваните лица, че със Заповед № РД_2-376 /25.06.2020 г. на Кмета на Община Брезник, по чл.124а, ал. 2 от ЗУТ, е разрешено изработването на проект за ЧИ на    ПУП-ПР3, с който от ПИ с идентификатор 06286.502.958 по КККР на гр. Брезник се обособи УПИ ІІ-502.958 – за обществено обслужващи дейности  кв. 112 по РП на гр. Брезник, по имотните граници на ПИ 06286.502.958, като се определи устройствена зона Пп - предимно производствена.

 

Заповедта се намира в дирекция „ТСУ и ЕИ”, Община Брезник и може да бъде прегледана всеки присъствен ден.

 

24.06.2020 г.

О Б Я В Л Е Н И Е

Община Брезник, дирекция „ТСУ и ЕИ”, съгласно  чл.124 б, ал.2 от ЗУТ обявява на заинтересуваните лица, че с Решение № 119, Протокол № 5 /28.05.2020 г. Общински съвет Брезник на основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, чл. 124а, ал.1 и чл. 124 б, ал. 1 от ЗУТ разрешава изработването на проект за обект: ПУП-Парцеларен план за трасе и сервитут на подземен електропровод 20кV, външно двойно електроснабдяване на МОК „Милин камък” от ПИ 06286.33.31 /подстанция/ по КККР на гр. Брезник, до УПИ ІV-72.47 - за производствени, складови дейности и техническа инфраструктура в кв.129 по ПУП на гр. Брезник.

С решението е одобрено задание по чл. 125 от ЗУТ за изработване на проекта.

 

Решението се намират в дирекция „ТСУ и ЕИ”, Община Брезник и може да бъде прегледано всеки присъствен ден.

 

23.06.2020 г.

О Б Я В Л Е Н И Е

Община Брезник, дирекция „ТСУ и ЕИ”, съгласно  чл.124б, ал.2 от ЗУТ обявява на заинтересуваните лица, че със Заповед № РД_2-370 /23.06.2020 г. на Кмета на Община Брезник, по чл.124а, ал. 2 от ЗУТ, е разрешено изработването на проект за ЧИ на    ПУП, с който да се промени дворищно-регулационната граница между УПИ ІV-59 и УПИ ХІІ-59, кв. 10 по РП на с. Конска по приложено проектопредложение.

 

Заповедта се намира в дирекция „ТСУ и ЕИ”, Община Брезник и може да бъде прегледана всеки присъствен ден.

 

18.06.2020 г.

О Б Я В Л Е Н И Е

Община Брезник, дирекция „ТСУ и ЕИ”, съгласно  чл.124б, ал.2 от ЗУТ обявява на заинтересуваните лица, че със Заповед № РД_2-360 /16.06.2020 г. на Кмета на Община Брезник, по чл.124а, ал. 2 от ЗУТ, е разрешено изработването на проект за ЧИ на  ПУП-ПРЗ, с който дворищно регулационните граници на  УПИ ІІ-130  в кв.5 по РП на с. Бабица се поставят по имотните граници на ПИ с идентификатор 02066.501.55 по КККР на с. Бабица, без да се засяга ул. регулация на улица с О.Т. 27-28.

 

Заповедта се намира в дирекция „ТСУ и ЕИ”, Община Брезник и може да бъде прегледана всеки присъствен ден.

 

15.06.2020 г.

ОБЯВЛЕНИЕ

Община Брезник, дирекция „ТСУ и ЕИ”, съгласно  чл.124б, ал.2 от ЗУТ обявява на заинтересуваните лица, че със Заповед № РД_2-348 /12.06.2020 г. на Кмета на Община Брезник, по чл.124а, ал. 2 от ЗУТ, е разрешено изработването на проект за ЧИ на  ПУП-ПРЗ, с който УПИ ІІ-590 и УПИ ІІІ-1502 в кв. 33 по РП на с. Конска се обединени в един  УПИ с №  ХVІ-501, 502 в кв. 33.

 

Заповедта се намира в дирекция „ТСУ и ЕИ”, Община Брезник и може да бъде прегледана всеки присъствен ден.

 

15.06.2020 г.

ОБЯВЛЕНИЕ

Община Брезник, дирекция „ТСУ и ЕИ”, съгласно чл.124б, ал.2 от ЗУТ обявява на заинтересуваните лица, че със Заповед № РД_2-315 /28.05.2020 г. на Кмета на Община Брезник, по чл.124а, ал. 5 от ЗУТ, е разрешено изработването на проект за ЧИ на  ПУП-ПР3 за разделяне на УПИ ХХХІV-77 кв.2 по РП на с.Банище, с който да се обособи нов УПИ ХХХVІ-77.

 

Заповедта се намира в дирекция „ТСУ и ЕИ”, Община Брезник и може да бъде прегледана всеки присъствен ден.

 

12.06.2020 г.

О Б Я В Л Е Н И Е

№ 7000-233 /3/ от 12.06.2020 г.

Община Брезник, дирекция „ТСУ и ЕИ” на основание чл. 128, ал. 2 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/, обявява на заинтересуваните страни, че е постъпил  проект на Подробен устройствен план - План за регулация и застрояване / ПУП-ПРЗ / за обособяване на нов УПИ V- за производствени, складови дейности и техническа инфраструктура в кв. 129 по ПУП на гр. Брезник, за промяна на предназначението на земеделска земя в масиви № № 61, 62, 64, 65, 73, 75 и 76 по КККР на гр. Брезник, попадащи в границите на концесионната площ за добив на полезни изкопаеми - находище „Милин камък” землище на гр. Брезник, община Брезник, област Перник.

В обхвата на УПИ попадат 69 броя имоти с обща площ на площадката - 654.176 декара, подробно описани в Приложение 1. В по-голямата си част, поземлените имоти представляват земеделска земя с НТП – ниви и ливади и 10 бр. поземлени имоти с НТП - селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Брезник с обща площ 11.959 декара.

В план за застрояване за УПИ V се определя устройствена зона Пч /чисто производствена/.

Проекта за  ПУП-ПРЗ се намира в дирекция „ТСУ и ЕИ” при Община Брезник и може да бъде прегледан всеки присъствен ден.

 

Заинтересуваните страни в едномесечен  срок от обнародването в „Държавен вестник”, Брой 53/12.06.2020 г. могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта за Подробен устройствен план, до общинска администрация гр. Брезник, съгласно чл.128, ал.5 от ЗУТ.

 

11.05.2020 г.

О Б Я В Л Е Н И Е

№ 7000-371 /6/ от 11.05.2020 г.

Община Брезник, дирекция „ТСУ и ЕИ” на основание чл. 128, ал. 2 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/, обявява на заинтересуваните страни, че с Решение № 71, Протокол № 3 от 26. 03.2020 г. на Общински съвет - Брезник, е одобрен проект за подробен устройствен план - парцеларен план (ПУП-ПП) за определяне на трасе и сервитут на водопровод за  питейно водоснабдяване РЕ Ф63 от ПИ  06286.104.10 по КККР на гр. Брезник до УПИ ІІ-72,29, 72.30, 72.31. 72.46 - „За производствени, складови дейности и техническа инфраструктура” кв. 129 по ПУП на гр. Брезник, област Перник с възложител „ТРЕЙС РИСОРСИЗ” ЕООД, преминаващ през ПИ №№ 06286.104.10; 06286.104.27; 06286.104.5 по КККР на гр. Брезник, община Брезник, представляващи горска територия с НТП „Друг вид дървопроизводителна гора” в местността „Свети Никола”  и  ПИ № 06286.72.40 по КККР на гр. Брезник, община Брезник, който представлява земеделска земя с НТП „За селскостопански, горски, ведомствен път” и завършва в УПИ ІІ-72,29, 72.30, 72.31. 72.46 - „За производствени, складови дейности и техническа инфраструктура”  кв. 129 по ПУП на гр. Брезник.

Решението с одобреният  ПУП-ПП се намират в дирекция „ТСУ и ЕИ” при Община Брезник, област Перник и могат да бъдат прегледани всеки присъствен ден.

 

Заинтересуваните страни в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник”, Брой 41/08.05.2020 г. могат да обжалват Решението, чрез Общински съвет - Брезник, пред Административен съд - Перник, съгласно чл. 215, ал. 4 от ЗУТ.

 

21.04.2020 г.

ОБЯВЛЕНИЕ

Община Брезник, дирекция „ТСУ и ЕИ”, съгласно чл.124б, ал.2 от ЗУТ обявява на заинтересуваните лица, че със Заповед № РД_2-215 /30.03.2020 г. на Кмета на Община Брезник, по чл.124а, ал. 5 от ЗУТ, е разрешено изработването на проект за ЧИ на ПУП-ПР3 на УПИ ІХ-96 кв.26 по РП на с.Ноевци, с който се изменят границите и на УПИ VІІІ-общ., при което 340 кв.м. от площта на УПИ VІІІ-общ. се придават към УПИ ІХ-96.

Заповедта се намира в дирекция „ТСУ и ЕИ”, Община Брезник и може да бъде прегледана всеки присъствен ден.

ОБЯВЛЕНИЕ

Община Брезник, дирекция „ТСУ и ЕИ”, съгласно чл.124б, ал.2 от ЗУТ обявява на заинтересуваните лица, че със Заповед № РД_2-236 /16.04.2020 г. на Кмета на Община Брезник, по чл.124а, ал. 5 от ЗУТ, е разрешено изработването на проект за ЧИ на  ПУП-ПР3, за обединяване на УПИ ХLІІІ-507 и УПИ ХLІV-523 кв.13 по РП на с.Банище.

Заповедта се намира в дирекция „ТСУ и ЕИ”, Община Брезник и може да бъде прегледана всеки присъствен ден.

ОБЯВЛЕНИЕ

Община Брезник съгласно чл.124б, ал.2 от ЗУТ обявява на заинтересованите лица, че с Решение № 75, Протокол № 3 от 26.03.2020год. Общински съвет Брезник на основание чл.21, ал.1, т.11  от ЗМСМА и чл. 124 а , ал.1 и ал.5 от ЗУТ дава съгласие да бъде изработен проект за ЧИ на ПУП-план за застрояване на ПИ №501.385 с площ от 4523 кв.м. по КККР на с.Гигинци, Община Брезник за обособяване на два нови УПИ в кв.11 за изграждане на жилищни сгради, устройствена зона Жм и промяна на предназначението на част от ПИ №14893.46.40-земеделска земя, нива ІХ категория, за прокарване на нова улица с О.Т-18а-18б-18в-18г-18д-18е-18ж и включването и в чертите на населеното място.

 

Решението се намира в дирекция „ТСУ и ЕИ” и може да бъде прегледано всеки присъствен ден.

 

 

13.03.2020 г.

ОБЯВЛЕНИЕ

Община Брезник, дирекция „ТСУ и ЕИ”, съгласно чл.124б, ал.2 от ЗУТ обявява на заинтересуваните лица, че със Заповед №РД_2188/12.03.2020 г. на Кмета на Община Брезник, по чл.124а, ал. 5 от ЗУТ, е разрешено изработването на проект за ЧИ на ПУП-ПРЗ, с който УПИ ХV-125 и УПИ ХVІ-125 в кв. 19 по РП на с. Гърло да бъдат обединени в един общ УПИ.

Заповедта се намира в дирекция „ТСУ и ЕИ”, Община Брезник и може да бъде прегледана всеки присъствен ден.

 

21.02.2020 г.

ОБЯВЛЕНИЕ


Община Брезник, дирекция „ТСУ и ЕИ”, съгласно чл.124б, ал.2 от ЗУТ обявява на заинтересуваните лица, че със Заповед №РД_2-119 /20.02.2020г. на Кмета на Община Брезник, по чл.124а, ал.2 от ЗУТ, е разрешено изработването на проект за ЧИ на ПУП-ПР3, за изменение на УПИ ІV-72.47 „За производствени, складови дейности и техническа инфраструктура” в кв.129 по ПУП на гр. Брезник, собственост на „ТРЕЙС РИСОРСИЗ” ЕООД с който се променя местоположението на южната граница на УПИ, за осигуряване на необходимия сервитут на път.

Заповедта се намира в дирекция „ТСУ и ЕИ”, Община Брезник и може да бъде прегледана всеки присъствен ден.

 

ОБЯВЛЕНИЕ


Община Брезник, дирекция „ТСУ и ЕИ”, съгласно чл.124б, ал.2 от ЗУТ обявява на заинтересуваните лица, че със Заповед № РД_2-120 /20.02.2020г. на Кмета на Община Брезник, по чл.124а, ал.2 от ЗУТ, е разрешено изработването на проект за ЧИ на ПУП-ПР3, за изменение на УПИ ІІІ-72.38, 72.44 „За производствени, складови дейности и техническа инфраструктура” в кв.129 по ПУП на гр. Брезник, собственост на „ТРЕЙС РИСОРСИЗ” ЕООД с който се променя местоположението на южната граница на УПИ, за осигуряване на необходимия сервитут на път.

Заповедта се намира в дирекция „ТСУ и ЕИ”, Община Брезник и може да бъде прегледана всеки присъствен ден.

 

 

13.01.2020 г.

ОБЯВЛЕНИЕ

№ 7000-514 /2/ от 10.01.2020 г.

Община Брезник, област Перник, дирекция „ТСУ и ЕИ” на основание чл. 128, ал. 2 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/, обявява на заинтересуваните страни, че е постъпило заявление Вх. № 7000-514 /18.12.2019 г. от „Трейс Рисорсиз” ЕООД, за приемане и одобряване на изработен проект за Подробен устройствен план - Парцеларен план / ПУП-ПП / за трасе и сервитут на система от шест (6) броя шахтови кладенци, тръбопроводи, кабел за управление на автоматиката, ел. захранване 20 КV на помпена станция в УПИ І-49.84 „За производствени, складови дейности и техническа инфраструктура” в кв. 132 по ПУП- ПРЗ на гр. Брезник.

ПУП - Парцеларен план предвижда трасето на водопроводите да премине през ПИ с №№06286.49.5, 06286.49.11, 06286.49.81, 06286.49.70, 06286.49.83, по КККР на гр. Брезник, представляващи земеделска земя с НТП „Нива”, ПИ с №06286.49.66 по КККР на гр. Брезник, представляващ земеделска земя с НТП „За селскостопански, горски, ведомствен път”, ПИ с № 06286.49.71, по КККР на гр. Брезник, представляващ територия заета от води и водни течения с НТП „Водно течение, река” и ПИ с № 06286.49.72 по КККР на гр. Брезник, представляващ земеделска земя с НТП „Деградирала орна земя”.

Четири броя от шахтовите кладенци ще се изграждат в територията на землището на гр. Брезник.

В землището на с. Конска, община Брезник ще се изградят два броя шахтови кладенци, като трасето на водопроводите ще премине през ПИ с №№ 41126.13.106, 41126.13.107, 41126.13.108, 41126.57.4 по КККР на с. Конска, представляващи земеделска земя с НТП „Нива”, ПИ с №41126.0.292, по КККР на с. Конска, представляващ земеделска земя с НТП „За селскостопански, горски, ведомствен път”, ПИ с № 41126.0.301 по КККР на с. Конска, представляващ земеделска земя с НТП „Изоставена орна земя”, ПИ с № 41126.0.302 по КККР на с. Конска, представляващ територия на транспорта с НТП „За местен път” и ПИ с №41126.0.299 по КККР на с. Конска, представляващ територия заета от води и водни течения с НТП „Водно течение, река”.

Изработеният проект на ПУП - ПП се намира в дирекция „ТСУ и ЕИ” при Община Брезник и може да бъде прегледан всеки присъствен ден.

Заинтересуваните страни в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник” Брой 3/10.01.2020 г. могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта за ПУП-ПП, до общинска администрация гр. Брезник, на основание чл.128, ал.5 от ЗУТ.

 

02.01.2020 г.

О Б Я В Л Е Н И Е

Община Брезник съгласно чл.124б, ал.2 от ЗУТ обявява на заинтересованите лица, че с Решение № 26, Протокол № 4 от 20.12.2019 год. Общински съвет Брезник на основание чл.21, ал.1, т.23 и ал.2 от ЗМСМА и чл. 124 а , ал.1 от ЗУТ дава съгласие да бъде изработен ПУП-ПЗ на ПИ №52324.68.36 по КККР на с.Ноевци, при условията на чл. 124 а , ал. 5 от ЗУТ- по възлагане и за сметка на възложителя, с който ПИ 52324.68.36 по КККР на с.Ноевци за промяна предназначението на земеделска земя-стопански двор, девета категория в земя за изграждане на цех за производство на пелети от биомаса.

Одобрява задание по чл. 125 от ЗУТ

Решението се намира в дирекция „ТСУ и ЕИ” и може да бъде прегледано всеки присъствен ден.

 

30.12.2019 г.

О Б Я В Л Е Н И Е

Община Брезник, дирекция „ТСУ и ЕИ”, съгласно чл.124б, ал.2 от ЗУТ обявява на заинтересуваните лица, че със Заповед № РД_2-1028 /23.12.2019 г. на Кмета на Община Брезник, по чл.124а, ал. 5 от ЗУТ, е разрешено изработването на проект за ЧИ на ПУП-ПРЗ, с който да се закрие част от улица с О.Т. 31-33 по РП на с. Г. Романци, като частта от ПИ № 96 се придаде към УПИ І-96, кв. 11, а частта от ПИ № 141 се придаде към УПИ І-141 в кв. 13.

Заповедта се намира в дирекция „ТСУ и ЕИ”, Община Брезник и може да бъде прегледана всеки присъствен ден.

 

О Б Я В Л Е Н И Е

Община Брезник, дирекция „ТСУ и ЕИ”, съгласно чл.124б, ал.2 от ЗУТ обявява на заинтересуваните лица, че със Заповед № РД_2-1029 /23.12.2019 г. на Кмета на Община Брезник, по чл.124а, ал. 5 от ЗУТ, е разрешено изработването на проект за ПУП-П3, за промяна предназначението на ПИ № 502.105, попадащ в територия по §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ по ПНИ на с. Горна Секирна, местността „Валога”, за изграждане на жилищна сграда.

Заповедта се намира в дирекция „ТСУ и ЕИ”, Община Брезник и може да бъде прегледана всеки присъствен ден.

 

23.10.2019 г.

 

О Б Я В Л Е Н И Е

№ 7000-371 /3/ от 23.10.2019 г.

Община Брезник, дирекция „ТСУ и ЕИ” на основание чл. 128, ал. 2 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/, обявява на заинтересуваните страни, че е постъпило заявление Вх. № 7000-371 от 25.09.2019 г. от „Трейс Рисорсиз” ЕООД - концесионер на основание, Решение на Министерски съвет № 637/21.08.2015 г. за приемане и одобряване на изработен проект за Подробен устройствен план - Парцеларен план /ПУП-ПП/ за трасе и сервитут на питейно водоснабдяване от ПИ 06286.104.10 по КККР на гр. Брезник до УПИ ІІ-72,29, 72.30, 72.31. 72.46 - „За производствени, складови дейности и техническа инфраструктура” кв. 129 по ПУП на гр. Брезник.

ПУП-ПП, предвижда сервитутът на трасето за питейно водоснабдяване, чрез изграждане на хранителен водопровод РЕ Ф63 да започва от ПИ 06286.104.10 - представляващ горска територия с НТП „Друг вид дървопроизводителна гора” и преминава през ПИ №№ 06286.104.27, 06286.104.5 - представляващи горска територия с НТП „Друг вид дървопроизводителна гора” и ПИ № 06286.72.40 - представляващ земеделска земя с НТП „За селскостопански, горски, ведомствен път” по КККР на гр. Брезник и завършва в УПИ ІІ-72,29, 72.30, 72.31. 72.46 - „За производствени, складови дейности и техническа инфраструктура” кв. 129 по ПУП на гр. Брезник, в който ще се изгради резервоар за питейни нужди. Ширината на сервитута за поземлените имоти е 0,70 м.

Изработеният проект на ПУП-ПП се намира в дирекция „ТСУ и ЕИ” при Община Брезник и може да бъде прегледан всеки присъствен ден.

Заинтересуваните страни в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник”, Брой 83/22.10.2019 г. могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта за ПУП-ПП, до общинска администрация гр. Брезник, на основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ.

 

 

08.08.2019 г.

 

 

О Б Я В Л Е Н И Е

№ 7000-88 /6/ от 07.08.2019 г.

Община Брезник, област Перник, дирекция „ТСУ и ЕИ” на основание чл. 128, ал. 2 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/, обявява на заинтересуваните страни, че с Решение № 873, Протокол № 7 от 24.06.2019 г. на Общински съвет - Брезник е одобрен ПУП-ПП за учредяване на трасе и сервитут на промишлено водоснабдяване от ПИ 06286.49.84 /част от бивш поземлен имот 06286.49.1 / по КККР на гр. Брезник до резервоар за съхранение на оборотна вода, находящ се в УПИ ІІ-72,30 кв. 129 по ПУП на гр. Брезник, с възложител „ТРЕЙС РИСОРСИЗ” ЕООД.

ПУП –ПП, предвижда сервитутът на трасето на напорен водопровод Ф225мм. HDPE, PN16 да започне от ПИ 06286.49.70, представляващ земеделска земя и да премине през ПИ № 06286.49.66, ПИ № 39.21 и ПИ № 38.59 - селскостопански пътища; ПИ № 06286.38.30 и ПИ № 38.55 - ниви; ПИ № 06286.38.60 - селскостопански път; ПИ № 06286.37.28 - нива; ПИ № 06286.501.1825 - водно течение; ПИ № 06286.501.1639 - урбанизирана територия, озеленена площ; ПИ № 06286.501.1650 и ПИ № 501.1655 - второстепенни улици; ПИ № 06286.501.1844 - път от републиканска пътна мрежа; ПИ № 06286.501.1656 и ПИ № 501.1651 - второстепенни улици; ПИ № 06286.59.25, ПИ № 59.14, ПИ № 71.29, ПИ № 73.32, ПИ № 73.33, ПИ № 102.3 и ПИ № 73.34 - селскостопански пътища по КККР на гр. Брезник и завършва в УПИ ІІ-72.30 кв. 129 по ПУП на гр. Брезник За ПИ № 06286.73.34 има учреден сервитут на захранващ ел. кабел 20 КV. Ширината на сервитутът, е нанесена на чертежите, като са приложени координатни регистри на чупките на водопровода и на чупките на сервитута. Има изготвен регистър на недвижимите имоти засегнати от сервитута на водопроводното съоръжение с указани площите, които се заемат във всеки имот.

Решението с одобреният ПУП - ПП се намира в дирекция „ТСУ и ЕИ” при Община Брезник, Област Перник и могат да бъдат прегледани всеки присъствен ден.

Решението подлежи на обжалване, по реда на чл. 215, ал.4 от ЗУТ, чрез Общинския съвет-гр.Брезник, пред Административен съд – Перник в 30-дневен срок от обнародването му „Държавен вестник” бр.62 от 06.08.2019г.

 

 

02.07.2019 г.

О Б Я В Л Е Н И Е

Община Брезник, дирекция „ТСУ и ЕИ”, съгласно чл.124б, ал. 2 от ЗУТ обявява, че с Решение № 883, Протокол № 7/24.06.2019 г. Общински съвет Брезник на основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, чл. 124а, ал.1 и чл. 124б, ал. 1 от ЗУТ разрешава изработването на проект за обект: ПУП - ПРЗ за обособяване на нов УПИ V- „За производствени, складови дейности и техническа инфраструктура” в кв.129 по ПУП на гр. Брезник, за нуждите на „ТРЕЙС РИСОРСИЗ” ЕООД, концесионер на находище „Милин камък”, включващи поземлени имоти попадащи в масиви 61, 62,64,65,73,75 и 76 по КККР на гр. Брезник, общо 69 бр. имоти с обща площ но площадката 654.176 дка.

С решението е одобрено задание по чл. 125 от ЗУТ за изработване на проекта.

Решението се намира в дирекция „ТСУ и ЕИ”, Община Брезник и може да бъде прегледано всеки присъствен ден.

 

 

02.07.2019 г.

 

О Б Я В Л Е Н И Е

Община Брезник съгласно чл.128, ал.1 от ЗУТ уведомява заинтересованите лица, че е издадена Заповед № 492 от 01.07.2019 год. на Кмета на Община Брезник за изработване на проект за ЧИ на ПУП-ПРЗ , с който УПИ ІІІ-166 кв. 9 по РП на с. Сопица, общ. Брезник да бъде разделен на два, като се обособи нов УПИ ХІ-166 в кв. 9 и се запази устройствената зона за малко етажно жилищно строителство.

Заповедта се намира в дирекция „ТСУ и ЕИ” и може да бъде прегледана всеки ден.

 

 

14.06.2019 г.

ОБЯВЛЕНИЕ

Община Брезник, дирекция „ТСУ и ЕИ”, съгласно чл.124 б, ал.2 от ЗУТ обявява на заинтересуваните лица, че с Решение № 869, Протокол № 6/22.05.2019 г. Общински съвет Брезник на основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, чл. 124а, ал.1 и чл. 124 б, ал. 1 от ЗУТ разрешава изработването на проект за обект: ПУП - ПРЗ на ПИ ИЗВЪН УРБАНИЗИРАНАТА ТЕРИТОРИЯ НА ГР.БРЕЗНИК ЗА РАЗШИРЕНИЕ НА ТЕРЕНА НА СМЕТИЩЕ БРЕЗНИК, представляващ имот с идентификатор 06286.59.18, върху имоти №№06286.59.17, 06286.61.33 и части от имоти №№ 06286.59.20, 06286.59.11, 06286.59.27, по КККР на гр.Брезник, собственост на Община Брезник, земеделска земя, с цел осигуряване на необходимите площи за

Рекултивиране на терена на сметището, като ще бъдат урегулирани в УПИ I – „СМЕТИЩЕ“ в нов квартал 130.

С решението е одобрено заданието по чл. 125 от ЗУТ за изработване на проект.

Решението се намира в дирекция „ТСУ и ЕИ”, Община Брезник и може да бъде прегледано всеки присъствен ден.


 

 

 

 

 

 

 

 

10.06.2019 г.

ОБЯВЛЕНИЕ

Община Брезник, дирекция „ТСУ и ЕИ”, съгласно чл.124б, ал.2 от ЗУТ обявява, че с Решение № 871, Протокол № 6/22.05.2019 г. Общински съвет Брезник на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА, чл. 124а, ал.2 от ЗУТ, дава съгласие, кмета на Община Брезник да извърши действия по чл. 15, ал.5 от ЗУТ, като част от улица по РП на с. Конска, в обхвата на О.Т.10-20, публична общинска собственост да бъде придаден към УПИ І-48, ІІ-49, ІІІ-50, ІV-51 и ХІ-49 в кв. 12.

С решението упълномощава кмета на Община Брезник да извърши последващи действия по ЗУТ за издаване на предписание за изменение на ПУП.

Решението се намира в дирекция „ТСУ и ЕИ”, Община Брезник и може да бъде прегледано всеки присъствен ден.

 

 

 

02.05.2019 г.

 

ОБЯВЛЕНИЕ

 

 

Община Брезник, дирекция „ТСУ и ЕИ”, съгласно чл.124б, ал.2 от ЗУТ обявява на заинтересуваните лица, че с Решение № 832, Протокол № 5/22.04.2019 г. Общински съвет Брезник на основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, чл. 124а, ал.1 и чл. 124б, ал. 1 от ЗУТ разрешава изработването на проект за обект: ПУП - Парцеларен план за учредяване на трасе и сервитут за построяване на ПИТЕЙНО ВОДОСНАБДЯВАНЕ от ПИ № 06286.104.10 по КККР на гр. Брезник до УПИ с проектен № ІІ-72.29,72.30,72.31,72.46 -„за производствени, складови дейности и техническа инфраструктура” кв. 129 по РП на гр. Брезник.

 

С решението е одобрено задание по чл. 125 от ЗУТ за изработване на проекта.

Решението се намира в дирекция „ТСУ и ЕИ”, Община Брезник и може да бъде прегледано всеки присъствен ден.

 

02.05.2019 г.

 

ОБЯВЛЕНИЕ

 

Община Брезник, дирекция „ТСУ и ЕИ”, съгласно чл.124б, ал.2 от ЗУТ обявява на заинтересуваните лица, че с Решение № 847, Протокол № 5/22.04.2019 г. Общински съвет Брезник на основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, чл. 124а, ал.1 и чл. 124б, ал. 1 от ЗУТ изменя Решение № 819 по протокол № 4/21.03.2019 г. от заседание на ОбС Брезник, поради допусната техническа грешка в частта на т.1, както следва:

 

В изречение последно на т.1 вместо Пп /предимно производствена/ да се чете Пч /чисто произдодствена/.

Решението се намира в дирекция „ТСУ и ЕИ”, Община Брезник и може да бъде прегледано всеки присъствен ден.

02.05.2019 г.

 

 

ОБЯВЛЕНИЕ

 

Община Брезник, дирекция „ТСУ и ЕИ”, съгласно чл.124б, ал.2 от ЗУТ обявява на заинтересуваните лица, че с Решение № 833, Протокол № 5/22.04.2019 г. Общински съвет Брезник на основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, чл. 124а, ал.1 и чл. 124б, ал. 1 от ЗУТ разрешава изработването на проект за обект: ПУП - ПП за трасе и сервитут за изграждане на шест броя шахтови кладенци, тръбопроводи, кабел за управление на автоматиката, ел. захранване на шахтовите кладенци и ел. захранване 20 кV на помпена станция в поземлен имот ПИ № 06286.49.84 по КККР на гр. Брезник

С решението е одобрено задание по чл. 125 от ЗУТ за изработване на проекта.

Решението се намира в дирекция „ТСУ и ЕИ”, Община Брезник и може да бъде прегледано всеки присъствен ден.

 

 

 

20.03.2019 г.

ОБЯВЛЕНИЕ

№7000-88 /3/ от 20.03.2019 г.

Община Брезник, област Перник, дирекция „ТСУ и ЕИ” на основание чл. 128, ал. 2 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/, обявява на заинтересуваните страни, че е постъпило заявление Вх. № 7000-88 от 22.02.2019 г. от „Трейс Рисорсиз” ЕООД - концесионер на основание, Решение на Министерски съвет № 637/21.08.2015 г. за приемане и одобряване на изработен проект за подробен устройствен план - парцеларен план за трасе и сервитут на промишлено водоснабдяване от ПИ 06286.49.84 по КККР на гр. Брезник до УПИ ІІ-72,30 кв. 129 по ПУП на гр. Брезник

Трасето на водопроводното съоръжение - подаващ напорен тръбопровод Ф225мм. HDPE, PN16 започва от ПИ 06286.49.70, представляващ земеделска земя и преминава през ПИ № 06286.49.66, ПИ №39.21 и ПИ №38.59 - селскостопански пътища; ПИ №06286.38.30 и ПИ №38.55 - ниви; ПИ №06286.38.60 - селскостопански път; ПИ №06286.37.28 - нива; ПИ №06286.501.1825 - водно течение; ПИ №06286.501.1639 - урбанизирана територия, озеленена площ; ПИ №06286.501.1650 и ПИ №501.1655 - второстепенни улици; ПИ №06286.501.1844 - път от републиканска пътна мрежа; ПИ №06286.501.1656 и ПИ №501.1651 - второстепенни улици; ПИ №06286.59.25, ПИ №59.14, ПИ №71.29, ПИ №73.32, ПИ №73.33, ПИ №102.3 и ПИ №73.34 - селскостопански пътища по КККР на гр. Брезник и завършва в УПИ ІІ-72.30 кв. 129 по ПУП на гр. Брезник За ПИ №06286.73.34 има учреден сервитут на захранващ ел. кабел 20 КV. Ширината на сервитута за поземлените имоти, земеделска територия е 0,85 м. и в уличната мрежа на урбанизираната територия е 4,00 м.

Изработеният проект на ПУП-ПП се намира в дирекция „ТСУ и ЕИ” при Община Брезник и може да бъде прегледан всеки присъствен ден.

Заинтересуваните страни в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник” Брой 23/19.03.2019 г. могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта за ПУП-ПП, до общинска администрация гр. Брезник, на основание чл.128, ал.5 от ЗУТ.

 

08.03.2019 г.

 

 

ОБЯВЛЕНИЕ

Община Брезник, дирекция „ТСУ и ЕИ”, съгласно чл.124 б, ал.2 от ЗУТ обявява на заинтересуваните лица, че с Решения № 807 и № 808, Протокол № 2/21.02.2019 г. Общински съвет Брезник на основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, чл. 124а, ал.1 и чл. 124 б, ал. 1 от ЗУТ разрешава изработването на проекти за обекти: ПУП-ПРЗ за обособяване на нови УПИ ІV-72.47 и ІІІ-72.38,72.44 за производствени, складови дейности и техническа инфраструктура в кв.129 по ПУП на гр. Брезник за нуждите на „ТРЕЙС РИСОРСИЗ” ЕООД, концесионер на находище „Милин камък” землище гр. Брезник.

С решенията са одобрени задания по чл. 125 от ЗУТ за изработване на проектите.

Решенията се намират в дирекция „ТСУ и ЕИ”, Община Брезник и могат да бъдат прегледани всеки присъствен ден.

 

06.03.2019 г.

ОБЯВЛЕНИЕ

№ 7000-368 /5/ от 06.03.2019г.

Община Брезник, дирекция „ТСУ и ЕИ” на основание чл. 128, ал.2 от ЗУТ, обявява на заинтересуваните лица, че с Решение № 773/30.01.2019 год. на ОбС - Брезник е одобрен проект за подробен устройствен план - парцеларен план / ПУП – ПП / за трасе и сервитут за изграждане на линеен обект „Подземен провод на електронно съобщителна мрежа” от ПИ 06286.29.40 по КККР на гр. Брезник до УПИ І-73.1,73.5 в кв. 129 по ПУП на гр. Брезник за учредяване на сервитутно право за изгрождане на подземен провод на електронно съобщителната мрежа от „ТРЕЙС РИСОРСИЗ” ЕООД, концесионер на находище „Милин камък” в землището на гр. Брезник, Област Перник.

Одобреният проект се намира в дирекция „ТСУ и ЕИ” при Община Брезник и може да бъде прегледан всеки присъствен ден

Заинтересуваните лица на основание чл. 215, ал. 4 от ЗУТ. в 30-дневен срок могат да обжалват Решението, обнародвано в „Държавен вестник” Брой 19/05.03.2019г. чрез Общински съвет Брезник, до Административен съд гр. Перник.

 

 

 

11.02.2019 г.

О Б Я В Л Е Н И Е

Община Брезник, дирекция „ТСУ и ЕИ”, съгласно чл.124б, ал.2 от ЗУТ обявява на заинтересуваните лица, че с Решение № 774, Протокол № 1/30.01.2019 г. Общински съвет Брезник на основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, чл. 124а, ал.1 и чл. 124б, ал. 1 от ЗУТ разрешава изработването на проект за обект: ПУП-ПРЗ за смяна предназначението на земеделска земя за изграждане на обект: „Фотоволтаична централа” в ПИ № 06286.74.31 по КККР на гр. Брезник, местност „Дълбоки дол”

С решението е одобрено задание по чл. 125 от ЗУТ за изработване на проекта.

Решението се намира в дирекция „ТСУ и ЕИ”, Община Брезник и може да бъде прегледано всеки присъствен ден.

 

2.10.2018 г.

О Б Я В Л Е Н И Е

№ 9400-2478/1/ от 02.10.2018 год.

Община Брезник, област Перник, съгласно чл.124б, ал.2 от ЗУТ уведомява заинтересованите лица, че е издадена Заповед № 683 от 21.09.2018г. на Кмета на Община Брезник за изработване на проект за ЧИ на ПУП-ПРЗ, с който северната граница на УПИ VІІІ-261, кв. 31 по РП на с. Ноевци се прокарва по имотната граница на ПИ 261 и се променя дворищно-регулационната линия между УПИ VІІІ-261 и VІІ-232 по имотната граница.

Заповедта се намира в дирекция „ТСУ” и може да бъде прегледана всеки ден.

 

26.09.2018 г.

 

О Б Я В Л Е Н И Е

Община Брезник съгласно чл.124б, ал.2 от ЗУТ обявява на заинтересованите лица, че с Решение № 702, Протокол № 13 от 20.09.2018 год. Общински съвет Брезник на основание чл.21, ал.1, т.23 и ал.2 от ЗМСМА и чл. 124 а , ал.1 от ЗУТ дава съгласие да бъде изработен ЧИ на ПУП-ПЗ на земеделска земя, при условията на чл. 124 а , ал. 5 от ЗУТ- по възлагавне и за сметка на възложителя, с който ПИ № 030018 по КВС на с.Бабица за обособяване на урбанизиран терен за изграждане на жилищни сгради.

Одобрява задание по чл. 125 от ЗУТ

Решението се намира в дирекция „ТСУ и ЕИ” и може да бъде прегледано всеки присъствен ден.

 

 

13.09.2018 г.


О Б Я В Л Е Н И Е

Община Брезник, съгласно чл. 124б, ал.2 от ЗУТ обявява на заинтересованите лица, че със Заповед № РД_2-656 от 11.09.2018 год., Кмета на община Брезник разрешава изработване проект за ЧИ на ПУП-ПРЗ, с който дворищно-регулационната линия м/у УПИ V-77 и VІ-78 в кв. 8 по РП на с. Непразненци, община Брезник да се постави в съответствие с имотните граници на ПИ № 77, описани в документ за собственост.

Заповедта се намира в дирекция „ТСУ и ЕИ” и може да бъде прегледана всеки присъствен ден.

 


О Б Я В Л Е Н И Е

 

Община Брезник, съгласно чл. 124б, ал.2 от ЗУТ обявява на заинтересованите лица, че със Заповед № РД_2-657 от 11.09.2018 год., Кмета на община Брезник разрешава изработване проект за ЧИ на ПУП-ПРЗ, за изменение границите на УПИ VІІ- за читалище кв. 53 по ПУП на ЦГЧ гр. Брезник, област Перник, като се запази пешеходната зона от юг.

Заповедта се намира в дирекция „ТСУ и ЕИ” и може да бъде прегледана всеки присъствен ден.

 

 

17.08.2018 г.

О Б Я В Л Е Н И Е

Община Брезник съгласно чл.124б, ал.2 от ЗУТ обявява на заинтересованите лица, че с Решение № 665, Протокол № 10 от 26.07.2018 год. Общински съвет Брезник на основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА и чл.135, ал.3 от ЗУТ дава съгласие Кмета на Община Брезник да издаде заповед по чл. 135, ал.3 от ЗУТ, като част от имот пл.№ 261, попадащ в улица с О.Т. 117-117а-118 по РП на с. Ноевци се придаде към УПИ VІІІ-261 в кв. 31.

Решението се намира в дирекция „ТСУ и ЕИ” и може да бъде прегледано всеки присъствен ден.

 

 

17.08.2018 г.

О Б Я В Л Е Н И Е

Община Брезник съгласно чл.124б, ал.2 от ЗУТ обявява на заинтересованите лица, че с Решение № 655, Протокол № 10 от 26.07.2018 год. Общински съвет Брезник на основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА дава съгласие Кмета на община Брезник да извърши действия по чл. 15, ал 5 от ЗУТ, като част от улица по РП на с.Сопица, в обхвата на О.Т.14-15 и 16, публична общинска собственост да бъде придадена към новообразувания УПИ І-4,5

Решението се намира в дирекция „ТСУ и ЕИ” и може да бъде прегледано всеки присъствен ден.

 

 

17.08.2018 г.

О Б Я В Л Е Н И Е

Община Брезник съгласно чл.124б, ал.2 от ЗУТ обявява на заинтересованите лица, че с Решение № 663, Протокол № 10 от 26.07.2018 год. Общински съвет Брезник на основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА и чл.124 а, ал.1, чл.124 б, ал.1 и чл.125 от ЗУТ, разрешава изработването на проект за обект: „Подземен провод на електронно съобщителна мрежа от ПИ № 06286.29.40 по КККР на гр.Брезник до УПИ І-73.1, 73.5 кв. 129 по РП на гр.Брезник за осигуряване на съобщителни връзки до производствената площадка за търсене, проучване и добиване на подземни богатства от „ТРЕЙС РИСОРСИЗ” ЕООД, – концесионер на находище „Милин камък”, в землището на гр. Брезник.

С решението е одобрено задание по чл.125 от ЗУТ.

Решението се намира в дирекция „ТСУ и ЕИ” и може да бъде прегледано всеки присъствен ден.

 

 

17.08.2018 г.

О Б Я В Л Е Н И Е

Община Брезник съгласно чл.124б, ал.2 от ЗУТ обявява на заинтересованите лица, че с Решение № 664, Протокол № 10 от 26.07.2018 год. Общински съвет Брезник на основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА и чл.124 а, ал.1, чл.124 б, ал.1 и чл.125 от ЗУТ разрешава изработването на проект за обект: ПУП-ПП за трасе и сервитут за изграждане на линеен обект „Промишлен водопровод” от ПИ № 06286.49.1 по КККР на гр.Брезник до УПИ ІІ-72.30 –за резервоар за оборотни води, открит склад за съхранение на стерилна скална маса и насипище за временно депониране, съхранение на хумус и складава- производствена площадка, кв.129 по РП на гр.Брезник от „ТРЕЙС РИСОРСИЗ” ЕООД , концесионер на находище „Милин камък”, в землището на гр. Брезник.

С решението е одобрено задание по чл.125 от ЗУТ.

Решението се намира в дирекция „ТСУ и ЕИ” и може да бъде прегледано всеки присъствен ден.

 

 

17.08.2018 г.

О Б Я В Л Е Н И Е

Община Брезник съгласно чл.124б, ал.2 от ЗУТ обявява на заинтересованите лица, че с Решение № 675, Протокол № 10 от 26.07.2018 год. Общински съвет Брезник на основание чл.21, ал.1, т.23 и ал.2 от ЗМСМА и чл. 124 а , ал.1 от ЗУТ дава съгласие да бъде изработен ЧИ на ПУП-ПРЗ на мах.”Пали лула” с.Велковци, при условията на чл. 124 а , ал. 5 от ЗУТ- по възлагавне и за сметка на възложителя, с който ПИ № 75026 да се обособи в УПИ І-75026 – за обществено обслужване и социални дейности, попадащ в нов квартал 16 по РП на мах.”Пали лула”, като се променя сервитута на пътя Брезник-Батановци.

Одобрява задание по чл. 125 от ЗУТ

Решението се намира в дирекция „ТСУ и ЕИ” и може да бъде прегледано всеки присъствен ден.

 

 

10.04.2018 г.

ОБЯВЛЕНИЕ

Община Брезник, дирекция „ТСУ и ЕИ”, съгласно чл.124б, ал.2 от ЗУТ обявява на заинтересуваните лица, че с Решение № 580, Протокол № 4/27.03.2018 г. Общински съвет Брезник на основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, чл. 124а, ал.1 и чл. 124б, ал. 1 от ЗУТ разрешава изработването на проект за обект: ПУП-ПЗ за смяна предназначението но ПИ с проектни №№ от 06286.104.190 до 06286.104.215, включително, по КККР на гр. Брезник, представляващи „Горска територия”, държавна частна собственост с начин на трайно ползване „Друг вид дървопроизводителна гора”, попадащи в обхвата коцесионната площ на находище „Милин камък” и създаване на изискващите се устройствени и други законови условия за учредяване права на строеж за извършване на сондажни проучвания от „ТРЕЙС РИСОРСИЗ” ЕООД, концесионери на находището.

С решението е одобрено задание по чл. 125 от ЗУТ за изработване на проекта.

Решението се намира в дирекция „ТСУ и ЕИ”, Община Брезник и може да бъде прегледано всеки присъствен ден.

 

 

02.03.2018 г.

 

О Б Я В Л Е Н И Е

№ 7000-526/5/ от 02.03.2018 г.

Община гр. Брезник, Дирекция „ТСУ и ЕИ” на основание чл. 128, ал. 2 от ЗУТ обявява на заинтересуваните лица, че с Решение № 545, по протокол № 1 /25.01.2018 г. на Общински съвет гр. Брезник е одобрен проект за обект: Подробен устройствен план - Парцеларен план /ПУП-ПП/ за определяне на трасе и сервитут, за изграждане на електропровод 20 КV, преминаващ през ПИ №,№ 021032- нива, 021033- нива, 021051- нива, 021063- нива, 021002- нива, 000024- територии заети от населени места, 000029- полски път, 102076- залесена горска територия, 000026- полски път и 010027- нива, по КВС на с. Завала, за външно електрозахранване на ОВЦЕФЕРМА СЪС СКЛАДОВЕ ЗА ФУРАЖИ, ФУРАЖНА КУХНЯ, ОБСЛУЖВАЩИ СГРАДИ И СЪОРЪЖЕНИЯ в ПИ № 010027 по ПУП – ПЗ, на землището на с. Завала, собственост на „МЕГАСТРОЙ” ООД.

Проектът се намира в Дирекция „ТСУ и ЕИ” при Община Брезник и може да бъде прегледан всеки присъствен ден.

Съгласно чл. 215, ал. 4 от ЗУТ, заинтересуваните лица в 30- дневен срок могат да обжалват Решението, обнародвано в „Държавен вестник” бр.19/02.03.2018 г. чрез Общински съвет гр. Брезник, до Административен съд гр. Перник.

 

 

07.02.2018 г.

 

 

Община Брезник, дирекция „ТСУ и ЕИ”, съгласно чл.124б, ал.2 от ЗУТ обявява на заинтересуваните лица, че със Заповед № РД_2-65 /01.02.2018 г. на Кмета на Община Брезник, по чл.124а, ал. 5 от ЗУТ, е разрешено изработването на проект за ЧИ на ПУП-ПР и ПЗ, за обединяване на УПИ ХХ и ХХІ в кв. 41 па РП на гр. Брезник, в един общ УПИ с № ХХ-501.389,501.390.

Заповедта се намира в дирекция „ТСУ и ЕИ”, Община Брезник и може да бъде прегледана всеки присъствен ден.

 


 

29.01.2018 г.

 

ОБЯВЛЕНИЕ

Община Брезник, дирекция „ТСУ и ЕИ”, съгласно чл.124б, ал.2 от ЗУТ обявява на заинтересуваните лица, че със Заповед № РД_2-57 /25.01.2018 г. на Кмета на Община Брезник, по чл.124а, ал. 5 от ЗУТ, е разрешено изработването на проект за ЧИ на ПУП-ПР3, с който УПИ ІV-125 в кв. 29 по РП на с.Ноевци, се разделя на два УПИ ІV-125 и ХІІІ-125 кв.29.

Заповедта се намира в дирекция „ТСУ и ЕИ”, Община Брезник и може да бъде прегледана всеки присъствен ден.

 

26.01.2018 г.

 

О Б Я В Л Е Н И Е

Община Брезник, дирекция „ТСУ и ЕИ”, съгласно чл. 124б, ал.2 от ЗУТ обявява на заинтересованите страни, че със заповед на Кмета на Община Брезник № РД_2-57 от 25.01.2018 год., в съответствие с изискванията на чл. 124а, ал.5 от ЗУТ е одобрен Проекта за разделяне на УПИ VІІІ общ., ІХ общ . и Х общ. кв.5 по РП на с. Непразненци като:

С плана за регулация е предвидено съществуващите УПИ VІІІ общ., ІХ общ . и Х общ. кв.5 по РП на с. Непразненци да променят дворищнорегулационните си граници, вследствие създаване на нова улица. УПИ VІІІ общ., и ІХ общ. се отреждат за ПИ с пл. № 127, заедно с придаваемите места., съответно към УПИ VІІІ-127 -60 кв.м. и към УПИ ІХ-127 -134 кв.м. За УПИ Х общ. се дава нов номер І общ. и нов квартал 28, заключен между улици с О.Т. 33-34-35-113-114-115. , според зелените линии, цифри и щрихи и кафяви линии и щрихи в приложената към тази заповед графична част.

Транспортният достъп до новообразуваните урегулирани поземлени имота ще се осъществи от съществуващата и новосъздадена улична мрежа.

С плана за застрояване се запазва досега съществуващата устройствена зона Жм /жилищна зона с преобладаващо застрояване с малка височина и плътност и интензивност/

Предвижда се бъдещото застрояване да бъде в границите на ограничителните линии в устройствена зона Жм със съответните устройствени показатели, според червените линии, сините цифри и надписи и черните линии и цифри в приложената към тази заповед графична част .

Заповедта се намират в дирекция “ТСУ и ЕИ” при Община Брезник и може да бъде прегледана всеки присъствен ден.

 

 

 

 

 

 

10.01.2018 г.

ОБЯВЛЕНИЕ

Община Брезник, дирекция „ТСУ и ЕИ”, съгласно чл.124б, ал.2 от ЗУТ обявява на заинтересуваните лица, че със Заповед №РД_2-1069/21.12.2017 г. на Кмета на Община Брезник, по чл.124а, ал. 5 от ЗУТ, е разрешено изработването на проект за ЧИ на ПУП-ПР3, с който УПИ - за стопански двор в кв. 1 по РП на с. Завала, се разделя на два УПИ, ІХ и Х за стопански дейности.

Заповедта се намира в дирекция „ТСУ и ЕИ”, Община Брезник и може да бъде прегледана всеки присъствен ден.

 

 

№ 7000-639 /1/ от 23.11.2017 г.

Община гр. Брезник, дирекция „ТСУ и ЕИ” на основание чл. 128, ал. 3 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/, обявява на заинтересуваните страни, че е постъпило заявление Вх. № 7000-639/21.11.2017 г. от „Треис Рисорсиз” ЕООД - концесионер на основание, Решение на Министерски съвет № 637/21.08.2015 г. за приемане и одобряване изработен проект за Специализиран подробен устройствен план - план за застрояване за поземлени имоти с проектни кадастрални идентификатори 06286.104.184, 06286.104.185, 06286.104.186, 06286.104.187 и 06286.104.188, образувани с проект за разделяне / делба / на поземлен имот с идентификатор 06286.104.27 по КККР на гр. Брезник, представляващ горска територия - частна държавна собственост, попадащ в границите на концесионна площ на находище „Милин камък”, с цел промяна на предназначението на горецитираните имоти в урбанизирана територия за чисто производствени /Пч/ дейности, за изграждане на временни сондажни площадки, по чл. 54, ал. 6 от ЗУТ, за извършване на сондажни дейности.

Специализираният ПУП-ПЗ се намира в дирекция „ТСУ и ЕИ” при Община Брезник и може да бъде прегледан всеки присъствен ден.

Заинтересуваните страни в 14- дневен срок от съобщението, могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта за ПУП-ПЗ, до общинска администрация гр. Брезник, на основание чл.128, ал.5 от ЗУТ.

 

ОБЯВЛЕНИЕ

 

Община Брезник, дирекция „ТСУ и ЕИ”, съгласно чл.124б, ал.2 от ЗУТ обявява на заинтересуваните лица, че със Заповед № РД_2-989 / 24.11.2017 г. на Кмета на Община Брезник, по чл. 124а, ал. 5 от ЗУТ, е разрешено изработването на проект за ЧИ на ПУП-ПР3, с който от част от кв. 13 се обособяват нови УПИ VІ-852, VІІІ-852, УПИ VІІ-1926 и УПИ ІV-853, като се създава вътрешна улица с О.Т. 4401-4402-4403-4404-4405-4406 и се изменя уличнорегулационната линия на улица с О.Т. 40-41 пред УПИ ІV-853 по РП на гр. Брезник.

Заповедта се намира в дирекция „ТСУ и ЕИ”, Община Брезник и може да бъде прегледана всеки присъствен ден.

 

9.10.2017 г.

ОБЯВЛЕНИЕ

№ 7000-526/3/ от 06.10.2017 г.

Община гр. Брезник, Дирекция „ТСУ и ЕИ” на основание чл. 128, ал. 2 от ЗУТ обявява на заинтересуваните лица, че е постъпило заявление вх. № 7000-526/12.09.2017 г. от „МЕГАСТРОЙ” ООД с внесен за приемане и одобрение проект за подробен устройствен план /ПУП/ - парцеларен план /ПП/ за определяне на трасе и сервитут, за изграждане на електропровод 20 КV през ПИ №,№ 021032, 021033, 021051, 021063, 021002, 000024, 000029, 102076, 000026 и 010027 по КВС на с. Завала, за външно електрозахранване на овцеферма в ПИ № 010027 по ПУП – ПЗ, с. Завала, собственост на „МЕГАСТРОЙ” ООД.

Проектът за ПУП – ПЗ се намира в Дирекция „ТСУ и ЕИ” при Община Брезник и може да бъде прегледан всеки присъствен ден.

Съгласно чл. 128, ал. 5 от ЗУТ, заинтересуваните лица могат в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник” брой 80/06.10.2017 г. да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта за ПУП до Общинска администрация, гр. Брезник.

 

 

3.10.2017 г.

ОБЯВЛЕНИЕ


№ 7000-422/1/ от 03.10.2017 г.


Община гр. Брезник, Дирекция „ТСУ и ЕИ” на основание чл. 128, ал. 2 от ЗУТ обявява на заинтересуваните лица, че с Решение № 463, по протокол № 9 /24.08.2017 г. на Общински съвет гр. Брезник е одобрен проект за ПУП – Парцеларен план за трасе и сервитут с указано място и начин на присъединяване, към въздушен електропровод 20 КV „Равнище”, извод от подстанция „Брезник” с изграждане на нов ЖР стълб в сервитута на съществуващият електропровод, откъдето трасето минава по съществуващи полски пътища с №№ 06286.71.29; 06286.73.32; 06286.73.33; 06286.102.3 и 06286.73.34 до нов БКТП в ПИ № 06286.72.21 по КККР на гр. Брезник.

Решението подлежи на обжалване по реда на чл. 215, ал. 4 от ЗУТ, чрез Общинския съвет - гр. Брезник, пред Административният съд - гр. Перник, в 30-дневен срок от обнародването му в „Държавен вестник” бр.78/29.09.2017г.

 

 

 

О Б Я В Л Е Н И Е

№ 7000-333/5/ от 13.09.2017 г.

Община гр. Брезник, Дирекция „ТСУ и ЕИ” на основание чл. 128, ал. 2 от ЗУТ обявява на заинтересуваните лица, че с Решение № 449, по протокол № 8 /27.07.2017 г. на Общински съвет гр.Брезник е одобрен проект за ПУП – Парцеларен план за определяне на трасе и сервитут на промишлен напорен тръбопровод Ф 90 от УПИ І-73.1,73.5 в кв. 129 по ПУП на гр. Брезник, до резервоар за съхранение на оборотна вода в ПИ № 06286.72.30 по КККР на гр. Брезник, с възложител „Трейс Рисорсиз” - ЕООД, преминаващ през ПИ № 73.34, представляващ полски път, общинска собственост, и засягащ ПИ с № 72.37, 72.36, 73.17, 73.19, 73.7, 73.8 – частна собственост.

Решението подлежи на обжалване по реда на чл. 215, ал. 4 от ЗУТ, чрез Общинския съвет - гр. Брезник, пред Административният съд - гр. Перник, в 30-дневен срок от обнародването му в „Държавен вестник” бр.74/12.09.2017г.

 

 

29.08.2017 г.

О Б Я В Л Е Н И Е

№ 7000- 131/5/ от 28.08.2017 год.

Община Брезник, дирекция “ТСУ и ЕИ” съобщава на основание чл.129, ал.5 от ЗУТ, че с Протокол № 8, Решение № 453 от 27.07.2017 год. на основание чл. 21, ал.1, т. 11 от ЗМСМА, чл. 129, ал.1 във връзка с чл. 110, ал.1 т.5 от ЗУТ и Решение № І по Протокол № 1 от 13.02.2017 год. на ОбЕС по УТ при Община Брезник, Общинският Съвет при Община Брезник одобрява проект за за Подробен Устройствен План - Парцеларен План за определяне на трасе и сервитут на захранващ кабел 20 КV за базова станция на БТК. Трасето на новата кабелна линия започва от съществуващ ж.р стълб на ВЛ 20 Режанци” намиращ се в ПИ 022012-частна собственост, начин на трайно ползване-нива, след което трасето достига полски път /ПИ 000105/ по съществуващият сервитут на ВЛ, като преминава през ПИ 022013-нива –частна собственост. Основната част от трасето на новата кабелна линия минава по полските пътища: ПИ 000105, ПИ 000103, ПИ 000104 и ПИ 000092 и достига до ПИ 145005-държавна частна собственост, начин на трайно ползване-за нуждите на горско стопанство и до ПИ 145011, където се намира приемо-предавателна станция от мрежата на „БТК” ЕАД .

Одобреният проект ПУП – парцеларен план се намира в дирекция „ТСУ” при община Брезник и може да бъде прегледан всеки присъствен ден.

Заинтересованите лица могат да прегледат одобрения проект, обявата за който е публикувана в „Държавен вестник” –бр.69/ 25.08.2017 г.и съгласно чл.215, ал.4 от ЗУТ в 30- дневен срок могат да обжалват решението чрез Общински съвет гр.Брезник до Административен съд гр.Перник.

 

03.08.2017 г.


О Б Я В Л Е Н И Е


Община Брезник, дирекция „ТСУ и ЕИ”, съгласно чл. 124б, ал.2 от ЗУТ обявява на заинтересуваните лица, че с Решение № 447, Протокол № 8/27.07.2017 г. Общински съвет Брезник на основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, чл. 124а, ал.1 и чл. 124б, ал. 1 от ЗУТ разрешава изработване на проект за ПУП – Парцеларен план за ТРАСЕ И СЕРВИТУТ на пътна връзка и ел.захранване на базова станция на БУЛСАТКОМ ЕАД в ПИ с проектен номер 083.015, попадащ в отдел 73, подотдел „5” в землището на с.Велковци, ЕКАТТ 10548 и одобрява задание по чл. 125 от ЗУТ за изработване на ПУП-ПП.

Решението се намира в дирекция „ТСУ и ЕИ”, Община Брезник и може да бъде прегледано всеки присъствен ден.

 

 

О Б Я В Л Е Н И Е


Община Брезник, дирекция „ТСУ и ЕИ”, съгласно чл. 124б, ал.2 от ЗУТ обявява на заинтересуваните лица, че с Решение № 448, Протокол № 8/27.07.2017 г. Общински съвет Брезник на основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, чл. 124а, ал.1 и чл. 124б, ал. 1 от ЗУТ разрешава изработване на проект за ПУП – План застрояване в ПИ с проектен номер 083.015, попадащ в отдел 73, подотдел „5” в землището на с.Велковци, ЕКАТТ 10548 с площ от 400 кв.м., с начин на трайно ползване-ИГЛОЛИСТНА ГОРА, без промяна на предназначението, за разполагане на приемно -предавателна станция и одобрява задание по чл. 125 от ЗУТ за изработване на ПУП-ПЗ .

Решението се намира в дирекция „ТСУ и ЕИ”, Община Брезник и може да бъде прегледано всеки присъствен ден.

 

 

 

02.08.2017 г.

 

 

ОБЯВЛЕНИЕ

Община Брезник, дирекция „ТСУ и ЕИ”, съгласно чл. 124б, ал.2 от ЗУТ обявява на заинтересуваните лица, че с Решение № 457, Протокол № 8/27.07.2017 г. Общински съвет Брезник на основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, чл. 124а, ал.1 и чл. 124б, ал. 1 от ЗУТ разрешава изработване на проект за ПУП – ПЗ за смяна на предназначението на ПИ №№06286.104.184, 105.185,104186, 104187 и 104.188 по КККР на гр.Брезник, представляващи горска територия, държавна частна сабственост попадащи в обхвата на концесионната плащ на находище „ Милин камък”и създаване на изискващите се устройствени и други законови условия за учредяване право на строеж за извършване на сондажни проучвания от „ТРЕЙС РИСОРСИЗ”ЕООД , концесионери на находището.

С решението е одобрено задание по чл.125 от ЗУТ за изработване на проекта.

Решението се намира в дирекция „ТСУ и ЕИ”, Община Брезник и може да бъде прегледано всеки присъствен ден.

 

 

 


 

12.06.2017 г.

О Б Я В Л Е Н И Е

 

№ 7000- 333(3) от 12.06.2017 год.

Община Брезник, дирекция “ТСУ” на основание чл.128, ал.2 от ЗУТ обявява на заинтересованите страни, че е постъпило заявление вх. №7000 - 333 от 16.05.2017год. от „Трейс Рисорсиз” ЕООД за приемане и одобряване изработен проект за Подробен Устройствен План - Парцеларен План за определяне на трасе и сервитут на промишлен напорен тръбопровод до резервоар за съхранение на оборотна вода в ПИ 06286.72.30 по КККР на гр. Брезник.

Трасето на тръбопровода преминава през ПИ 73.34 представляващ полски път – общинска собственост като сервитутът засяга ПИ с №№73.17, 73.19, 73.7 и 73.8 – частна собственост.

Изработеният проект ПУП – парцеларен план се намира в дирекция „ТСУ” при община Брезник и може да бъде прегледан всеки присъствен ден.

Заинтересованите лица в едномесечен срок могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта от обнародването в „Държавен вестник” брой 45/06.06.2017г. до общинска администрация Брезник на основание чл.128, ал.5 от ЗУТ.

 

 

02.05.2017 г.

 

ОБЯВЛЕНИЕ

Община Брезник, дирекция „ТСУ и ЕИ”, съгласно чл.124б, ал.2 от ЗУТ обявява на заинтересуваните лица, че със Заповед № 287/27.04.2017 г. на Кмета на Община Брезник, по чл. 124а, ал. 2 от ЗУТ, е разрешено изработването на проект за обект: ПУП-ПР и ПЗ за ПИ № 06286.32.15 по КККР на гр. Брезник. с който от имота да се обособи УПИ І-32.15-„За автокъща” в устройствена зона Пп /предимно производствена/, съответстваща на съществуващото предназначение на имотите в района.

Заповедта се намира в дирекция „ТСУ и ЕИ”, Община Брезник и може да бъде прегледана всеки присъствен ден.

 

ОТ ОБЩИНАТА:

 

 

25.04.2017 г.

О Б Я В Л Е Н И Е

Община Брезник, дирекция „ТСУ и ЕИ”, съгласно чл.124б, ал.2 от ЗУТ обявява на заинтересуваните лица, че с Решение №393, Протокол №4/20.04.2017 г. Общински съвет Брезник на основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, чл. 124а, ал.1 и чл. 124б, ал. 1 от ЗУТ разрешава изработването на проект за обект: ПУП-Парцеларен план за учредяване на трасе и сервитут за построяване на промишлен тръбопровод от УПИ І-73.1,73.5 кв. 129 по РП на гр. Брезник до резервоар в ПИ № 06286.72.30 по КККР на гр. Брезник

С решението е одобрено задание по чл. 125 от ЗУТ за изработване на проекта.

Решението се намира в дирекция „ТСУ и ЕИ”, Община Брезник и може да бъде прегледано всеки присъствен ден.

ОТ ОБЩИНАТА:

 

 

25.04.2017 г.

О Б Я В Л Е Н И Е

Община Брезник, дирекция „ТСУ и ЕИ”, съгласно чл.124б, ал.2 от ЗУТ обявява на заинтересуваните лица, че с Решение №394, Протокол №4/20.04.2017 г. Общински съвет Брезник на основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, чл. 124а, ал.1 и чл. 124б, ал. 1 от ЗУТ разрешава изработването на проект за обект: ПУП-ПРЗ за смяна предназначението на земеделска земя и създаване на изискващите се устройствени и други законови условия за изграждане на „Складово-производствена площадка” в ПИ №06286.72.30 по КККР на гр. Брезник.

С решението е одобрено задание по чл. 125 от ЗУТ за изработване на проекта.

Решението се намира в дирекция „ТСУ и ЕИ”, Община Брезник и може да бъде прегледано всеки присъствен ден.

ОТ ОБЩИНАТА:

08.03.2017 г.

ОБЯВЛЕНИЕ


№ 7000 - 131(3) от 08.03.2017 год.

Община Брезник, дирекция “ТСУ” на основание чл.128, ал.2 от ЗУТ обявява на заинтересованите страни, че e внесен за приемане и одобряване изработен проект за Подробен Устройствен План - Парцеларен План за определяне на трасе и сервитут на захранващ кабел 20 КV за базова станция на БТК. Трасето на новата кабелна линия започва от съществуващ ж.р стълб на ВЛ 20 Режанци” намиращ се в ПИ 022012-частна собственост, начин на трайно ползване-нива, след което трасето достига полски път /ПИ 000105/ по съществуващият сервитут на ВЛ, като преминава през ПИ 022013-нива –частна собственост. Основната част от трасето на новата кабелна линия минава по полските пътища: ПИ 000105, ПИ 000103, ПИ 000104 и ПИ 000092 и достига до ПИ 145005-държавна частна собственост, начин на трайно ползване-за нуждите на горско стопанство и достига до ПИ 145011 където се намира приемо-предавателна станция от мрежата на „БТК” ЕАД .

Изработеният проект ПУП – парцеларен план се намира в дирекция „ТСУ” при община Брезник и може да бъде прегледан всеки присъствен ден.

Заинтересованите лица в едномесечен срок могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта от обнародването в „Държавен вестник” брой 20/07.03.2017г. до общинска администрация Брезник на основание чл.128, ал.5 от ЗУТ.

 

09.01.2017

ОБЯВЛЕНИЕ

Община Брезник, дирекция „ТСУ и ЕИ”, съгласно чл. 124б, ал.2 от ЗУТ обявява на заинтересуваните лица, че с Решение № 333, Протокол № 21/22.12.2016 г. Общински съвет Брезник на основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, чл. 124а, ал.1 и чл. 124б, ал. 1 от ЗУТ разрешава изработване на проект за ПУП - ПП за ТРАСЕ И СЕРВИТУТ на захранващ кабел 20КV за базова станция на БТК, разположена в ПИ №145011, преминаващ през ПИ №145012, част от отдел 155, подотдел „х” в землището на с.Станьовци, с площ от 343кв.м. с начин на трайно ползване-ЗА ГОРСКО СТОПАНСКА ДЕЙНОСТ и ПИ №№000105, 000104, 000092, полски пътища, общинска собственост без промяна на предназначението, за полагане на захранващ кабел 20КV.

Решението се намира в дирекция „ТСУ и ЕИ”, Община Брезник и може да бъде прегледано всеки присъствен ден.

 

 

 

 
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
prev
next

Обявления на заповеди и решения за израб

    06.08.2020 г. О Б Я В Л Е Н И Е Община Брезник, дирекция „ТСУ и ЕИ”, съгласно  чл.124б, ал.2 от З...

Четвъртък, 6 Август 2020

прочетете повече

Община Брезник обявява търг с явно надда

Община Брезник, на основание заповед №РД_2-478/31.07.2020 г., обявява търг с явно наддаване за продажба на следните недвижими имоти: Описание на не...

Сряда, 5 Август 2020

прочетете повече

Уведомление за инвестиционно предложение

  28.07.2020 г. УВЕДОМЛЕНИЕ за инвестиционно предложение от „Трейс Рисорсиз“ ЕООД, ЕИК: 175085154 седалище и адрес на управление: гр. София, бул. „България“ № ...

Вторник, 28 Юли 2020

прочетете повече

Обява за търг с явно наддаване за отдава

  ОБЯВА Община Брезник на основание Решение №134/03.07.2020г. на Общински съвет Брезник и Заповед№РД_2-454/24.07.2020г., качени на сайта на община Брезник www.breznik.info ...

Петък, 24 Юли 2020

прочетете повече

Обява за инвестиционно предложение за „И

О Б Я В А до заинтересованите лица и общественост На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и ре...

Вторник, 21 Юли 2020

прочетете повече

Информация за преценяване на необходимос

Информация за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда съгласно Приложение № 2 към чл. 6 ...

Вторник, 14 Юли 2020

прочетете повече

Проект за допълнение на Наредбата за оп

Проект за допълнение  на Наредбата за определяне размера на местните такси и цени на услуги, съгласно ...

Четвъртък, 9 Юли 2020

прочетете повече

Обява за търг с тайно наддаване за прода

22.05.2020 г. ОБЯВА Община Брезник на основание Решение № 97/28.04.2020 г. на Общински съвет- гр. Брезник и Заповед  №РД_2-297/22.05.2020г., качени на сайта ...

Петък, 22 Май 2020

прочетете повече

Протокол №2 от 13.05.2020 г. за определя

21.05.2020 г. Протокол №2 от 13.05.2020 г. на комисия за определяне на полагащата се площ за наемане на пасища, мери и ...

Четвъртък, 21 Май 2020

прочетете повече

Уведомление за инвестиционно предложение

У В Е Д О М Л Е Н И Е за инвестиционно предложение от Община Брезник, ЕИК: 000386559 адрес: гр. Брезник, ул. „Е...

Вторник, 19 Май 2020

прочетете повече

Протокол на комисия 7000-86/1/

П Р О Т О К О Л № 7000-86/1/ Днес 28.02.2020 г. комисия по чл. 210, ал.1 от ЗУТ, назначена със ...

Вторник, 5 Май 2020

прочетете повече

Обявление за предоставяне на услуги за п

15.04.2020 г. ОБЯВЛЕНИЕ Във връзка с изпълнение на Споразумение към Aдминистративен договор №BG05М9ОР001-2.040-0025-С01 от 17.06.2019г. за проект „Създаване на нова здравно-социална услуга ...

Сряда, 15 Април 2020

прочетете повече

Обява за инвестиционно предложение „Реку

18.12.2019 г. О Б Я В А до заинтересованите лица и обществеността от Община Брезник Относно: Изясняване на общественият интерес към инвестиционно ...

Сряда, 18 Декември 2019

прочетете повече

Община Брезник обявява прием на документ

ОБЯВЛЕНИЕ Във връзка с изпълнение на Aдминистративен договор №BG05М9ОР001-2.040-0025-С01 от 17.06.2019г. за проект „Създаване на нова здравно-социална усл...

Четвъртък, 25 Юли 2019

прочетете повече

Община Брезник обявява прием на документ

ОБЯВЛЕНИЕ Във връзка с изпълнение на Aдминистративен договор №BG05М9ОР001-2.040-0025-С01 от 17.06.2019г. за проект „Създаване на нова здравно-социална услуга...

Четвъртък, 25 Юли 2019

прочетете повече

Стартира Проект BG05М9ОР001-2.040-0025-С

ОБЯВЛЕНИЕ   На 01.07.2019 година стартира Проект BG05М9ОР001-2.040-0025-С01 „Създаване на нова здравно-социална услуга „Патронажна грижа” към Община Брезник по процедура BG05М9ОР001-2.040 ...

Петък, 28 Юни 2019

прочетете повече
next
prev

Посетители онлайн

В момента има 27 посетителя в сайта

Контакти

Адрес: гр.Брезник 2360

ул. Елена Георгиева №16

E-mail: obshtina_breznik@abv.bg

Телефони:

Община - 07751/ 24-34

Централа - 07751/ 20-10; 20-34

Факс - 07751/ 38-45

Личен състав - 07751/99-71

 

Лице, отговарящо за защита на личните данни:

Иван Бъчваров - заместник-кмет

тел. 07751/2010 в.105

e-mail: ivan_bachvarov@abv.bg


 

ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИ

ЕЛЕКТРОННИ АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ

Административен регистър http://iisda.government.bg/

Портал за отворени данни https://data.egov.bg/

Държавен фонд "Земеделие" http://www.dfz.bg/

Общинска избирателна комисия https://oik1408.cik.bg/Времето

нова възможност за вас

Чрез телефонната слушалка в долния десен ъгъл на страницата имате безплатна връзка със служители от общината или възможност да изпратите съобщение, чрез пощенския плик.

Произволно изображение

uzunov.jpg

Статистика

Брой прегледи на съдържанието : 2040592