Община Брезник

  • Уголемяване на шрифта
  • Шрифт по подразбиране
  • Намаляване на шрифта

Решения на ОбС от 22.10.2009 г.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ   - БРЕЗНИК  

ПРЕПИС!

 

П Р О Т О К О Л № 14

Гр.Брезник, 22.10.2009 г.  

ПЪРВА ТОЧКА:  Информация за извършените дейности по подобряване на пътната инфраструктура и водоснабдяване, отводняване ни канализация в общината. 

Р Е Ш Е Н И Е    224         

На основание т. 21 ал.- 1, т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА, ОбС Брезник приема за сведение информацията за извършените  дейности по подобряване на пътната инфраструктура и водоснабдяване, отводняване и канализация в общината.  

ТРЕТА ТОЧКА: Докладна записка относно зимната подготовка на Община Брезник за сезон 2009-2010г 

Р Е Ш Е Н И Е       225         

На основание чл. 21 ал. 1 т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА, ОбС Брезник приема за сведение информацията за зимната подготовка на Община Брезник за сезон 2009-2010г.   

ЧЕТВЪРТА ТОЧКА:  Докладна записка относно утвърждаване на съдебни заседатели към Районен съд Брезник 

Р Е Ш Е Н И Е     226         

На основание чл. 21 ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 5 от Наредба № 2 от 08.01.2008г за съдебни заседатели, издадена от министерство на правосъдието, ОбС Брезник утвърждава съдебни заседатели към Районен съд Брезник:

1. Лидия Асенова Костова – средно образование

2. Елена Йорданова Панова – висше образование

3. Димитрина Николова Арсова – полувисше образование

4. Вилка Андонова Кузева – средно образование

5. Славка Интова Гроздарска – средно образование

6. Теменужка Василева Иванова – средно образование   

ПЕТА ТОЧКА:  Докладна записка относно  актуализация на бюджета на Община Брезник към 01.10.2009г    

Р Е Ш Е Н И Е    227         

На основание чл. 21 ал. 1 т. 6 и чл. 44 ал. 1 т. 5 от ЗМСМА и чл. 18 от Закона за общинския бюджет, ОбС Брезник приема актуализация на бюджета в дейност „ДСП” в размер на 67000,00 лв. в разходната част, както следва:

 БилоСтаваразлика
І. ПО РАЗХОДИТЕ1. Функция, „Социално осигуряване, подпомагане и грижи”   
Дейност 524 – ДСП   
Параграф 10-11 храна6826262262-6000
Параграф 52-00- придобиване на ДМА-6000+6000
Всичко68262682620

  

ШЕСТА ТОЧКА:       Докладна записка относно промяна в поименния списък за финансиране през 2009г към 01.10.2009г.  

Р Е Ш Е Н И Е      228         

На основание чл. 21 ал. 1 т. 6 от ЗМСМА и чл. 18 от Закона за общинския бюджет, ОбС Брезник утвърди промяната в поименния списък за капитално строителство за 2009г към 16.10.2009г съгласно Приложение 1. Общата стойност на променените обекти е 300376лв. Тя се увеличава с 6000 лв. Промяната не засяга останалите обекти в списъка.  

СЕДМА ТОЧКА:  Кандидатстване по проект „Красива България” 2010г 

Р Е Ш Е Н И Е    229         

На  основание чл. 21 ал. 1  т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА, ОбС Брезник  отменя решение № 218 на ОбС  по протокол № 12 от 17.09.2009г .  

СЕДМА ТОЧКА:  Кандидатстване по проект „Красива България” 2010г  

Р Е Ш Е Н И Е    230         

На основание чл. 21 ал. 1 т. 8 и т. 23 от ЗМСМА и във връзка  с изискванията на ПРОЕКТ „КРАСИВА БЪЛГАРИЯ” в МТСП, Общински съвет Брезник:-          утвърждава кандидатстване с проект по мярка 01 „Площадно пространство на централна градска част – град Брезник”;-          осигурява изискващото се съфинансиране.                                        

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:                                                                  /Иван Ставрев/ 

 
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
prev
next

Обявления на заповеди и решения за израб

  2.10.2018 г. О Б Я В Л Е Н И Е № 9400-2478/1/ от...

Вторник, 2 Октомври 2018

прочетете повече

Община Брезник обявява публичен търг с т

Община Брезник на основание Заповед №691 от 21.09.2018 год. обявява Процедура по провеждане на публичен търг с тайно наддав...

Сряда, 26 Септември 2018

прочетете повече

Община Брезник обявява процедура по въ

Община Брезник на основание Заповед №690 от 21.09.2018 год. обявява Процедура по възлагане на добив на дървесина от горските т...

Сряда, 26 Септември 2018

прочетете повече

Мотиви, доклад и проект на Стратегия за

Доклад относно Стратегия за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в Община Брезник за периода 2018-2020 г. М...

Понеделник, 10 Септември 2018

прочетете повече

Обява за търг за отдаване под наем на и

Община Брезник, на основание заповед №РД_2-616/27.08.2018 г. обявява търг за отдаване под наем на имот общинска собственост: І. ...

Вторник, 28 Август 2018

прочетете повече

Уведомление за инвестиционно предложение

УВЕДОМЛЕНИЕ за инвестиционно предложение От “Трейс Рисорсиз“ ЕООД, 1680 София, бул. „България“ 102, БЦ „Белисимо“, ет.6. ЕИК: 175...

Вторник, 14 Август 2018

прочетете повече

Мотиви и проект на Наредба за условията

МОТИВИ Към проект на Наредба за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности и за със...

Понеделник, 13 Август 2018

прочетете повече

Обява за търг за продажба на стояща дъp

Община Брезник на основание Заповед № РД_2-541/07.08.2018 год. и Заповед № РД_2-540/07.08.2018 год. обявява публичен търг с тайно наддаване за ...

Четвъртък, 9 Август 2018

прочетете повече

Съобщение по чл.32 от ДОПК

СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК До „ Галф интернешънъл груп Клон на ООД” ЕИК по БУЛ...

Понеделник, 30 Юли 2018

прочетете повече

Уведомление за инвестиционно предложение

Уведомление за инвестиционно предложение от „АКВА ИЗВОР“ ЕООД гр. София Адрес: гр. София 1000, бул. Европа №12 т...

Вторник, 12 Юни 2018

прочетете повече

Уведомление за инвестиционно предложение

Уведомление за инвестиционно предложение от „ЕНЕРДЖИ БУЛ ЛЕС“ ЕООД ЕИК 202237085, чрез Николай Димитров Кашинов - управи...

Понеделник, 11 Юни 2018

прочетете повече

Протокол №2 за полагащата се площ за нае

Протокол №2/25.05.2018 г. за полагащата се площ за наемане на пасища, мери и ливади по реда на ал.4 от чл.37и ...

Вторник, 29 Май 2018

прочетете повече

Информация за преценяване на необходимос

  ИНФОРМАЦИЯ за преценяване на необходимостта от ОВОС I. Информация за контакт с възложителя: 1. Име,...

Сряда, 23 Май 2018

прочетете повече

Обява за търг за продажба на общински и

Община Брезник, на основание заповед №РД_2-284/14.05.2018 г. обявява търг за продажба на общински имоти: І. Описание на имота за ...

Вторник, 15 Май 2018

прочетете повече

Протокол №1 за полагащата се площ за нае

Протокол №1/27.04.2018 г. за полагащата се площ за наемане на пасища, мери и ливади по реда на ал.4 от чл.37и ...

Сряда, 2 Май 2018

прочетете повече

Проект за изменение на Правилник за орга

Докладна записка относно Проект за изменение на Правилник за организация и дейността на ОбС Брезник, неговите комисии и взаимодействието му ...

Понеделник, 2 Април 2018

прочетете повече
next
prev

Посетители онлайн

В момента има 46 посетителя в сайта

Контакти

Адрес: гр.Брезник 2360

ул. Елена Георгиева №16

E-mail: obshtina_breznik@abv.bg

Телефони:

Община - 07751/ 24-34

Централа - 07751/ 20-10; 20-34

Факс - 07751/ 38-45

Личен състав - 07751/99-71

 

Лице, отговарящо за защита на личните данни:

Иван Бъчваров - заместник-кмет

тел. 07751/2010 в.105

e-mail: ivan_bachvarov@abv.bg


 

ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИ

Административен регистър http://iisda.government.bg/

Портал за отворени данни https://opendata.government.bg/organization/obshtina-breznik

Държавен фонд "Земеделие" http://www.dfz.bg/

Общинска избирателна комисия https://oik1408.cik.bg/

Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради


Времето

нова възможност за вас

Чрез телефонната слушалка в долния десен ъгъл на страницата имате безплатна връзка със служители от общината или възможност да изпратите съобщение, чрез пощенския плик.

Произволно изображение

12.jpg

Статистика

Брой прегледи на съдържанието : 1133642