Община Брезник

  • Уголемяване на шрифта
  • Шрифт по подразбиране
  • Намаляване на шрифта

Решения на ОбС от 20.07.2006 г.

Normal 0

О  Б  Щ  И  Н  С  К  И    С  Ъ  В  Е  Т   -   Б  Р  Е  З  Н  И  К

 

 

 

 

П Р О Т О К О Л

№ 7

20.07.2006г./ гр.Брезник

 

 

 

ТОЧКА ПЪРВА: Информация за подготовката на учебната 2006/2007 година в общинските учебни заведения, както и в ПГСС “Н. Вапцаров” – гр.Брезник

 

Със 7 гласа “За”, 1 “Против” /П. Петров/ и 1”Въздържал се” /Д. Иванов/, ОбС Брезник прие:

 

 

Р Е Ш Е Н И Е

№ 279

 

 

                 На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, ОбС Брезник реши:

                 1. Приема информацията за извършената работа и подготовката на учебната 2006/2007 година.

                 2. В изпълнение на чл.36, ал.1, т.1 от ЗНП, общинската администрация да положи максимални усилия за пълен обхват на подлежащите на задължително обучение деца и ученици до 16 годишна възраст.

 

 

ТОЧКА ВТОРА: Докладна записка относно промяна в програмата за средства по § 10-30 – текущ ремонт за 2006г. към 10.07.2006г.

 

С 10 гласа “За”, ОбС Брезник прие:

 

 

Р Е Ш Е Н И Е

№ 280

 

                   На основание чл.21, ал.1, т.6 от ЗМСМА и чл.18 от Закона за общинския бюджет, ОбС Брезник реши: Утвърждава промяната в програмата за средства по § 10-30 – текущ ремонт за 2006г., както следва:

 

 

Обект

Било

Става

 

Дейност Общи държавни служби

 

 

 

Кметство с.Сопица

0

5450

 

Дейност БКС

 

 

 

Ограда гробищен парк с.Сопица

6000

            550

 

 

 

 

 

ВСИЧКО

6000

6000

 

          Общата стойност на обектите по промяната е 6000лв. Тя не се променя.

          Промяната не засяга останалите обекти в списъка. Общите му стойности не се променят.

 

 

 

ТОЧКА ТРЕТА: Докладна записка относно промяна в поименния списък на обектите за финансиране през 2006г. към 10.07.2006г.

 

С 10 гласа “За”, ОбС Брезник прие:

 

 

Р Е Ш Е Н И Е

№ 281

 

 

          На основание чл.21, ал.1, т.6 от ЗМСМА, чл.13, ал.2 и ал.3 от ЗДБРБ за 2006г. и чл.18 от Закона за общинския бюджет, ОбС Брезник реши:

          Утвърждава промяната в поименния списък на обектите за капитално строителство за 2006г., съгласно Приложение 1.

          Общата стойност на променените обекти е 168 265лв. Тя не се променя.

          Промяната не засяга останалите обекти в списъка. Общите му стойности не се променят.

 

 

 

ТОЧКА ЧЕТВЪРТА: Докладна записка относно продажба на имот – частна общинска собственост

 

Със 7 гласа “За” и 3 “Въздържали се” /П. Петров, Д. Иванов и Т. Митова/, ОбС Брезник прие:

 

 

Р Е Ш Е Н И Е

№ 282

 

 

                    На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.35, ал.1 от ЗОС, чл.22, ал.1, чл.23, ал.1, т.1 и чл.24 от НРПУРОИ, ОбС Брезник реши:

                    1. Разрешава продажбата на не застроен УПИ ХІІІ, кв.10 по РП на с.Ребро.

                     2. Упълномощава Кмета на Общината да извърши законоустановените процедури по Закона за общинската собственост.

 

 

ТОЧКА ПЕТА: докладна записка относно средна месечна брутна заплата за текущо възнаграждение на едно лице в делегираните от държавата дейности “Здравеопазване” и “Контролни държавни и общински органи”

 

С10 гласа “За”, ОбС Брезник прие:

 

Р Е Ш Е Н И Е

№ 283

 

                    На основание чл.21, ал.1, т.5 от ЗМСМА и ПМС №137 – чл.6, ал.1, 4 и 5 от 2005г., изменено в ДВ бр.45/02.06.2006г. и ДВ бр.46/06.06.2006г. и ПМС №168/07.07.2006г., ОбС Брезник реши:

                    Утвърждава СМБРЗ за текущо възнаграждение на едно лице в делегираните от държавата дейности “Здравеопазване” и “Контролни държавни и общински органи”, финансирани чрез общинските бюджети, както следва:

 

Функция

Численост /брой/

СБМРЗ от 01.01.2006г./лв/

СБМРЗ от 01.07.2006г./лв/

Всичко фонд работна заплата

1.Здравеопазване

2

263,14

278,92

6505

2. Контролни държавни и общински органи

3

398,17

422,06

 14764

 

 

 

ТОЧКА ШЕСТА: Докладна записка относно продажба на дървена дограма от сградата на ЦДГ “Брезица” – гр.Брезник

 

С 10  гласа “За”, ОбС Брезник прие:

 

 

Р Е Ш Е Н И Е

№ 284

 

 

                   На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.35, ал.1 от ЗОС, чл.22, ал.1, чл.23, ал.2, т.1 и чл.24 от НРПУРОИ, ОбС Брезник реши:

                   1. Дава съгласието си да бъде продадена демонтираната дървена дограма от сградата на ЦДГ “Брезица” – гр.Брезник

                   2. Упълномощава Кмета на Общината да извърши законоустановените процедури по Закона за общинската собственост.

 

 

 

ТОЧКА СЕДМА: Докладна записка относно продажба на имот – частна общинска собственост по Закона за приватизация и след приватизационен контрол

 

С 10 гласа “За”, ОбС Брезник прие:

 

Р Е Ш Е Н И Е

№ 285

 

                    На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.1, ал.2, т.3, чл.3, ал.3, т.2, чл.31, ал.1 и чл.32, ал.3, т.2 от ЗПСК, чл.5, чл.7, чл.8, ал.1, чл.10, ал.2 и чл.95а от Наредбата за търговете и конкурсите, ОбС Брезник реши:

                   1. Разрешава продажбата чрез публично оповестен конкурс, при условията на раздел ІІІ от Наредбата за търговете и конкурсите, провеждане на конкурс на един етап на: Първи етаж на двуетажна масивна сграда със застроена площ 251 кв.м. и  ½ идеална част от общите части на сградата, котелно помещение със застроена площ 87 кв.м., мазе със застроена площ 140 кв.м. и съответното право на строеж, построена в имот пл.сн. №465, УПИ ІІ, отреден за “Административни нужди, обществено хранене и търговия” в кв.58 по РП на гр.Брезник, ул.”Андрей Михайлов” №83 при минимална конкурсна цена 65 600 лв.

                   2. Приема информационния меморандум на обекта.

                   3. Утвърждава конкурсната документация и проекта на договора за продажба, като част от нея.

                   4. Конкурсната документация се закупува в касата на общината най-рано 10 дни в срок до 16-ия ден след обнародване на решението в “Държавен вестник” срещу заплащане на 40 лева.

                   5. Конкурсната документация съдържа декларация за приемане на условията на приватизационната сделка, декларация за не разгласяване на информация, чието подписване е условие за допускане до участие в конкурса.

                   6. В срок 19-ия ден от обнародване на решението, лицата закупили конкурсна документация могат да отправят писмени искания за даване на разяснения по процедурата за провеждане на конкурса.

                   7. Лицата, закупили конкурсна документация, получават сертификат за регистрация и имат право да подадат оферта за участие в конкурса.

                   8. Депозит за участие в размер на 10% от началната конкурсна цена се заплаща в касата на общината до 17:00 часа в срока на подаване на офертите.

                   9. Офертите се изготвят в съответствие с изискванията, определени в конкурсната документация и се депозират в запечатан непрозрачен плик най-късно до 17:00 часа на 23-ия ден след излизане на обявата в “Държавен вестник”. Ако денят е неприсъствен, срокът се удължава до първия присъствен ден. Върху плика се отбелязват: пълното наименование на обекта за приватизация, името /фирмата/ и адреса на подателя.

                   10. Определя следните приоритетни конкурсни условия по реда на изброяването им:

                   10.1. Предлагана конкурсна цена – не по-ниска от обявената;

                   10.2. Представяне на инвестиционен план за стопанско развитие на обекта по години;

                   10.3. Разкриване на нови работни места и запазването им за срок от 5 години.

                   11.Оглед на обекта се извършва до крайния срок за заплащане на депозита.

                   12. Заплащането на цената се извършва в лева до подписване на договора за покупко-продажба.

                   13. Упълномощава Кмета на Общината да сключи договора за покупко-продажба със спечелилия конкурса участник.

                   14. Определя за член – представител на ОбС в комисията по конкурса г-н Петър Петров.

 

 

 

 

Посетители онлайн

В момента има 49 посетителя в сайта

Контакти

Адрес: гр.Брезник 2360

ул. Елена Георгиева №16

 

E-mail: obshtina_breznik@abv.bg

 

Телефони:

Община - 07751/ 24-34

Централа - 07751/ 20-10; 20-34

Факс - 07751/ 38-45

Личен състав - 07751/99-71

 

 

ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИ

Административен регистър http://iisda.government.bg/

Портал за отворени данни https://opendata.government.bg/organization/obshtina-breznik

Държавен фонд "Земеделие" http://www.dfz.bg/  

Общинска избирателна комисия https://oik1408.cik.bg/

Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради

 


Времето

Произволно изображение

8.jpg

Статистика

Брой прегледи на съдържанието : 917133