Община Брезник

  • Уголемяване на шрифта
  • Шрифт по подразбиране
  • Намаляване на шрифта

Дневен ред на заседание на Общински съвет - 26.03.2020 г.

На основание чл. 23 ал. 4 т. 1 от ЗМСМА  и чл. 38 ал. 2 т.1 и ал.3 т.1  от Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация – свиквам  заседание на ОбС Брезник, което ще се проведе на 26.03.2020г. от 10.30 ч. в   читалище „Просвещение” град Брезник при следния проект за

Д Н Е В Е Н      Р Е Д:

1. Докладна записка относно одобряване на ПУП-Парцеларен план за учредяване на трасе и сервитут на питейно водоснабдяване РЕ Ф63 от ПИ № 06286.104.10 по КККР на гр.- Брезник до УПИ II-72.29, 72.30, 72.31, 72.46 - "за производствени, складови дейности и техническа инфраструктура" кв. 129 по ПУП на гр.Брезник, област Перник с  възложител  "ТРЕЙС РИСОРСИЗ" ЕООД. .

2. Докладна записка относно допълнение и изменение на наредбата за определяне размера на местните данъци .

3. Докладна записка относно проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определяне размера на местните такси и цени на услуги съгласно ЗМДТ .

4. Докладна записка относно приемане на Общинска програма за закрила на детето за 2020г .

5. Докладна записка относно изработване на проект за ЧИ на ПУП- ПРЗ за ПИ № 14893.591.385 и прокарване на улица с ОТ 18а, 18б, 18в, 18г, 19д, 18е, 18ж през ПИ № 14893.46.40 земеделска земя   - нива, девета категория по КККР на с.Гигинци, Община Брезник, собственост на Община Брезник във връзка с изискванията на чл. 124а, за промяна на предназначението на земеделска земя за влючването й в чертите на населеното място като улица. .

6. Докладна записка относно възлагане на добив на дървесина от горските територии, общинска собственост, при условията и по реда, определени с чл. 27 ал.1 т.1 от наредбата за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии .

7. Докладна записка относно утвърждаване на оценка за продажба на придаваем имот в с Ноевци и сключване на договор за продажба .

8. Докладна записка относно утвърждаване на оценка за продажба на придаваем имот, участващ в УПИ III-63 по РП на с.Велковци и сключване на договор за продажба .

9. Докладна записка относно утвърждаване на оценка за продажба на придаваем имот, участващ в УПИ IV-63 по  РП с.Велковци и сключване на договор за продажба .

10. Докладна записка относно утвърждаване на оценка за продажба на придаваем имот,  с.Бабица  и сключване на договор за продажба .

11. Докладна записка относно вземане на решение за внасяне на искане чрез областен управител на област Перник до министъра на регионалното развитие и благоустройството за внасяне на предложение до министерски съвет на Република България за безвъзмездно прехвърляне на имоти, държавна собственост, вид територия: територия, заета от води и водни обекти, НТ: за водостопанско, хидромелиоративно съоръжение, НТП: за басейн с резервна вода за промишлено предприятие, НТП :/ за извор на прясна вода, НТП: за съоръжение на водопровод, НТП водоем,, НТПп за друг вид водно течение, водна площ, съоръжение .

12. Докладна записка относно вземане на решение за изваждане и допълване на списъка на пасища, мери и ливади за отдаване под наем на собственици или ползватели на животновъдни обекти с пасищни селскостопански животни,съгласно чл. 37и ал. 1 от ЗСПЗЗ .

13. Докладна записка относно даване съгласие за учредяване безвъзмездно право на строеж в полза на държавата върху новообразуван  имот с идентификатор 19359.6.105, общинска собственост в землището на с.Гърло .

14. Докладна записка относно одобряване на кандидати за съдебни заседатели и тяхното предлагане пред Общото събрание на съдиите при Окръжен съд Перник .

15. Обсъждане на доклад на временната комисия за изготвяне на Правилник да дейността на ОбС , неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация и приемане на същия. .

16. Докладна записка относно провеждане заседание на Общо събрание на Асоциацията по ВиК Перник. .

17. Заявление от Иван Павлов за отпускане на еднократна финансова помощ. .

18. Други

На основание чл. 32 ал. 1 и 3 от Правилника за дейността на ОбС, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, свиквам съвместно заседание на постоянните комисии към ОбС, което ще се проведе на 24.03.2020г от 10,30 ч в малкия салон на читалище „Просвещение“

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:

 

/Иван Тинков/

 

 
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
prev
next

Обявления на заповеди и решения за израб

30.07.2021 г.   О Б Я В Л Е Н И Е № 2600-7 /7/ от 30.07.2021 г. Община Брезник, дирекция ...

Петък, 30 Юли 2021

прочетете повече

Уведомление за инвестиционно предложение

07.06.2021 г. Инвестиционно предложение от „Мегастрой“ ООД за изграждане на „Спомагателен обор“ за отглеждане на 800 броя овце и техните приплоди в ...

Понеделник, 7 Юни 2021

прочетете повече

Уведомление за инвестиционно предложение

  20.05.2021 г. Уведомление за инвестиционно предложение От Община Брезник седалище и адрес на управлението: област Перник, община Брезник, гр. Брезник, ул. ...

Четвъртък, 20 Май 2021

прочетете повече

Проект на Краткосрочна програма за насър

  Проект на Краткосрочна програма за насърчаване използването на енергията от възобновяеми източници и биогорива на територията на Община Брезник ...

Четвъртък, 29 Април 2021

прочетете повече

Съобщение от Басейнова дирекция за издав

21.04.2021 г. Съобщение от Басейнова дирекция „Западнобеломорски район“ Относно: Публично обявяване на заявление от Кмета на Община Брезник, за издаване на разрешително за...

Сряда, 21 Април 2021

прочетете повече

Обява за инвестиционно предложение за „Р

  21.04.2021 г. У В Е Д О М Л Е Н И Е за инвестиционно предложение От Община Брезник седалище и адрес ...

Сряда, 21 Април 2021

прочетете повече

Покана за публично обсъждане на Проект н

    Уважаеми дами и господа, във връзка с процеса по изработване и съгласуване на План за интегрирано развитие на община Брезник ...

Четвъртък, 1 Април 2021

прочетете повече

Информация за преценяване на необходимос

Информация за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда съгласно Приложение № 2 към чл. 6 ...

Четвъртък, 17 Декември 2020

прочетете повече

Обява за инвестиционно предложение за „И

О Б Я В А до заинтересованите лица и общественост   На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и ...

Вторник, 20 Октомври 2020

прочетете повече

Обява за инвестиционно предложение „Реку

18.12.2019 г. О Б Я В А до заинтересованите лица и обществеността от Община Брезник Относно: Изясняване на общественият интерес към инвестиционно ...

Сряда, 18 Декември 2019

прочетете повече

Община Брезник обявява прием на документ

ОБЯВЛЕНИЕ Във връзка с изпълнение на Aдминистративен договор №BG05М9ОР001-2.040-0025-С01 от 17.06.2019г. за проект „Създаване на нова здравно-социална усл...

Четвъртък, 25 Юли 2019

прочетете повече

Община Брезник обявява прием на документ

ОБЯВЛЕНИЕ Във връзка с изпълнение на Aдминистративен договор №BG05М9ОР001-2.040-0025-С01 от 17.06.2019г. за проект „Създаване на нова здравно-социална услуга...

Четвъртък, 25 Юли 2019

прочетете повече

Стартира Проект BG05М9ОР001-2.040-0025-С

ОБЯВЛЕНИЕ   На 01.07.2019 година стартира Проект BG05М9ОР001-2.040-0025-С01 „Създаване на нова здравно-социална услуга „Патронажна грижа” към Община Брезник по процедура BG05М9ОР001-2.040 ...

Петък, 28 Юни 2019

прочетете повече

Свободни площи за реклама

СВОБОДНИ ПЛОЩИ ЗА РАЗПОЛАГАНЕ НА РИЕ В ГР. БРЕЗНИК   1. Двустранна, намираща се до бензиностанцията, м. „Азнатарица”, между двата моста, от ...

Четвъртък, 15 Декември 2011

прочетете повече

Списък на категориите информация, класиф

Със заповед №28/14.01.2011 г. на Кмета на Общината е обявен Списък на категориите информация, подлежаща на класификация като служебна ...

Понеделник, 17 Януари 2011

прочетете повече

Посетители онлайн

В момента има 25 посетителя в сайта

Контакти

Адрес: гр.Брезник 2360

ул. Елена Георгиева №16

E-mail: obshtina_breznik@abv.bg;

kmet@breznik.egov.bg

Телефони:

Община - 07751/ 24-34

Централа - 07751/ 20-10; 20-34

Факс - 07751/ 38-45

Личен състав - 07751/99-71

 

Лице, отговарящо за защита на личните данни:

Иван Бъчваров - заместник-кмет

тел. 07751/2010 в.105

e-mail: ivan_bachvarov@abv.bg


 

ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИ

ЕЛЕКТРОННИ АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ

Административен регистър http://iisda.government.bg/

Портал за отворени данни https://data.egov.bg/

Държавен фонд "Земеделие" http://www.dfz.bg/

Общинска избирателна комисия https://oik1408.cik.bg/Времето

Произволно изображение

uzunov.jpg

Статистика

Брой прегледи на съдържанието : 3307419