Община Брезник

  • Уголемяване на шрифта
  • Шрифт по подразбиране
  • Намаляване на шрифта

Дневен ред на заседание на Общински съвет - 30.01.2020 г.

На основание чл. 23 ал. 4 т. 1 от ЗМСМА и чл. 38 ал. 2 т.1 и ал.3 т.1 от Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация – свиквам заседание на ОбС Брезник, което ще се проведе на 30.01.2020г. от 10.30 ч. в малкия салон на читалище „Просвещение” град Брезник при следния проект за

Д Н Е В Е Н Р Е Д:

1. Докладна записка относно Проект на бюджет за 2020г на Община Брезник и средства от Европейския съюз .

2. Докладна записка относно одобряване на ПУП-Парцеларен план за учредяване на трасе и сервитут на питейно водоснабдяване РЕ Ф63 от ПИ № 06286.104.10 по КККР на гр.- Брезник до УПИ II-72.29, 72.30, 72.31, 72.46 - "за производствени, складови дейности и техническа инфраструктура" кв. 129 по ПУП на гр.Брезник, област Перник с възложител "ТРЕЙС РИСОРСИЗ" ЕООД. .

3. Докладна записка относно утвърждаване на оценка за продажба на придаваем имот, участващ в УПИ I-24, кв.5 по РП на с.Билинци и сключване на договор за продажба. .

4. Докладна записка относно утвърждаване на оценка за продажба на придаваем имот, участващ в УПИ II-24, кв.5 по РП на с.Билинци и сключване на договор за продажба .

5. Докладна записка относно утвърждаване на оценка за продажба на придаваем имот в гр.Брезник и сключване на договор за продажба .

6. Докладна записка относно утвърждаване на оценка за продажба на придаваем имот в .Горна Секирна и сключване на договор за продажба .

7. Докладна записка относно приемане Програма за управление и разпореждане с общинска собственост на Община Брезник за 2020г .

8. Докладна записка относно допълнение и изменение на наредбата за определяне размера на местните данъци .

9. Докладна записка относно изработване на проект - ПУП- ПР и ПЗ на улица с ОТ 18,19, 20 по РП на с.Долни Романци и обособяване на УПИ за малкоетажно жилищно строителство за ПИ № 22506.61.59 по КККР на с.Долни Романци - с начин на трайно ползване урбанизирана територия, която по действащия ОУП на Община Брезник попада извън урбанизираната територия. .

10. докладна записка относно придобиване на първия етаж и мазе на търговски обект със ЗП 195кв.м. чрез прекратяване на съсобственост за ПИ с идентификатор 06286.501.999.1 по КККР гр. Брезник, пл 9-ти септември" 0 2 с ГПК "Наркооп" гр.Брезник .

11. Докладна записка относно приемане отчетен доклад за дейността на МКБППМН през 2019г .

12. Докладна записка относно решение за обявяване на публичен търг за отдаване на помещения в имот, общинска собственост .

13. Докладна записка относно одобряване на официален печат на Община Брезник .

14. Докладна записка от Иван Тинков относно предоставяне на помещение за безвъзмездно ползване .

15. Заявление от Живка Георгиева относно отпускане на еднократна помощ .

16. Други .

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:

/Иван Тинков/

Дневен ред на заседанията на комисии:

Заседание на ПК по бюджет, финанси, икономическа политика, ТСУ, земеделие, екология, контрол върху дейността на дружествата с общинско участие, ще се проведе на 28.01.2020г от 10,30 часа в заседателната зала на ОбС Брезник /пл. „9-ти септември“ № 2/ при следния дневен ред:

1. Докладна записка относно Проект на бюджет за 2020г на Община Брезник и средства от Европейския съюз

2. Докладна записка относно одобряване на ПУП-Парцеларен план за учредяване на трасе и сервитут на питейно водоснабдяване РЕ Ф63 от ПИ № 06286.104.10 по КККР на гр.- Брезник до УПИ II-72.29, 72.30, 72.31, 72.46 - "за производствени, складови дейности и техническа инфраструктура" кв. 129 по ПУП на гр.Брезник, област Перник с възложител "ТРЕЙС РИСОРСИЗ" ЕООД.

3. Докладна записка относно утвърждаване на оценка за продажба на придаваем имот в с.Билинци и сключване на договор за продажба.

4. Докладна записка относно утвърждаване на оценка за продажба на придаваем имот в с.Билинци и сключване на договор за продажба

5. Докладна записка относно утвърждаване на оценка за продажба на придаваем имот в гр.Брезник и сключване на договор за продажба

6. Докладна записка относно утвърждаване на оценка за продажба на придаваем имот в .Горна Секирна и сключване на договор за продажба

7. Докладна записка относно приемане Програма за управление и разпореждане с общинска собственост на Община Брезник за 2020г

8. Докладна записка относно допълнение и изменение на наредбата за определяне размера на местните данъци

9. Докладна записка относно изработване на проект - ПУП- ПР и ПЗ на улица с ОТ 18,19, 20 по РП на с.Долни Романци и обособяване на УПИ за малкоетажно жилищно строителство за ПИ № 22506.61.59 по КККР на с.Долни Романци - с начин на трайно ползване урбанизирана територия, която по действащия ОУП на Община Брезник попада извън урбанизираната територия.

10. докладна записка относно придобиване на първия етаж и мазе на търговски обект със ЗП 195кв.м. чрез прекратяване на съсобственост за ПИ с идентификатор 06286.501.999.1 по КККР гр. Брезник, пл 9-ти септември" 0 2 с ГПК "Наркооп" гр.Брезник

11. Докладна записка относно решение за обявяване на публичен търг за отдаване на помещения в имот, общинска собственост

12. Докладна записка относно одобряване на официален печат на Община Брезник

13. Докладна записка от Иван Тинков относно предоставяне на помещение за безвъзмездно ползване

14. Други

Заседание на ПК по нормативна уредба, законност и обществен ред, ще се проведе на 28.01.2020г от 14,00 часа в заседателната зала на ОбС Брезник /пл. „9-ти септември“ № 2/ при следния дневен ред:

1. Докладна записка относно Проект на бюджет за 2020г на Община Брезник и средства от Европейския съюз

2. Докладна записка относно одобряване на ПУП-Парцеларен план за учредяване на трасе и сервитут на питейно водоснабдяване РЕ Ф63 от ПИ № 06286.104.10 по КККР на гр.- Брезник до УПИ II-72.29, 72.30, 72.31, 72.46 - "за производствени, складови дейности и техническа инфраструктура" кв. 129 по ПУП на гр.Брезник, област Перник с възложител "ТРЕЙС РИСОРСИЗ" ЕООД.

3. Докладна записка относно утвърждаване на оценка за продажба на придаваем имот в с.Билинци и сключване на договор за продажба.

4. Докладна записка относно утвърждаване на оценка за продажба на придаваем имот в с.Билинци и сключване на договор за продажба

5. Докладна записка относно утвърждаване на оценка за продажба на придаваем имот в гр.Брезник и сключване на договор за продажба

6. Докладна записка относно утвърждаване на оценка за продажба на придаваем имот в .Горна Секирна и сключване на договор за продажба

7. Докладна записка относно приемане Програма за управление и разпореждане с общинска собственост на Община Брезник за 2020г

8. Докладна записка относно допълнение и изменение на наредбата за определяне размера на местните данъци

9. докладна записка относно придобиване на първия етаж и мазе на търговски обект със ЗП 195кв.м. чрез прекратяване на съсобственост за ПИ с идентификатор 06286.501.999.1 по КККР гр. Брезник, пл 9-ти септември" 0 2 с ГПК "Наркооп" гр.Брезник

10. Докладна записка относно решение за обявяване на публичен търг за отдаване на помещения в имот, общинска собственост

11. Докладна записка относно одобряване на официален печат на Община Брезник

12. Докладна записка от Иван Тинков относно предоставяне на помещение за безвъзмездно ползване

13. Други

Заседание на ПК по здравна и социална политика, култура, образование, вероизповедания, младежка дейност и спорт, ще се проведе на 28.01.2020г от 13,30 часа в заседателната зала на ОбС Брезник /пл. „9-ти септември“ № 2/ при следния дневен ред:

1. Докладна записка относно Проект на бюджет за 2020г на Община Брезник и средства от Европейския съюз

2. Докладна записка относно приемане отчетен доклад за дейността на МКБППМН през 2019г

3. Докладна записка относно одобряване на официален печат на Община Брезник

4. Докладна записка от Иван Тинков относно предоставяне на помещение за безвъзмездно ползване

5. Заявление от Живка Георгиева относно отпускане на еднократна помощ

6. Други

 
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
prev
next

Обявления на заповеди и решения за израб

30.07.2021 г.   О Б Я В Л Е Н И Е № 2600-7 /7/ от 30.07.2021 г. Община Брезник, дирекция ...

Петък, 30 Юли 2021

прочетете повече

Уведомление за инвестиционно предложение

07.06.2021 г. Инвестиционно предложение от „Мегастрой“ ООД за изграждане на „Спомагателен обор“ за отглеждане на 800 броя овце и техните приплоди в ...

Понеделник, 7 Юни 2021

прочетете повече

Уведомление за инвестиционно предложение

  20.05.2021 г. Уведомление за инвестиционно предложение От Община Брезник седалище и адрес на управлението: област Перник, община Брезник, гр. Брезник, ул. ...

Четвъртък, 20 Май 2021

прочетете повече

Проект на Краткосрочна програма за насър

  Проект на Краткосрочна програма за насърчаване използването на енергията от възобновяеми източници и биогорива на територията на Община Брезник ...

Четвъртък, 29 Април 2021

прочетете повече

Съобщение от Басейнова дирекция за издав

21.04.2021 г. Съобщение от Басейнова дирекция „Западнобеломорски район“ Относно: Публично обявяване на заявление от Кмета на Община Брезник, за издаване на разрешително за...

Сряда, 21 Април 2021

прочетете повече

Обява за инвестиционно предложение за „Р

  21.04.2021 г. У В Е Д О М Л Е Н И Е за инвестиционно предложение От Община Брезник седалище и адрес ...

Сряда, 21 Април 2021

прочетете повече

Покана за публично обсъждане на Проект н

    Уважаеми дами и господа, във връзка с процеса по изработване и съгласуване на План за интегрирано развитие на община Брезник ...

Четвъртък, 1 Април 2021

прочетете повече

Информация за преценяване на необходимос

Информация за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда съгласно Приложение № 2 към чл. 6 ...

Четвъртък, 17 Декември 2020

прочетете повече

Обява за инвестиционно предложение за „И

О Б Я В А до заинтересованите лица и общественост   На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и ...

Вторник, 20 Октомври 2020

прочетете повече

Обява за инвестиционно предложение „Реку

18.12.2019 г. О Б Я В А до заинтересованите лица и обществеността от Община Брезник Относно: Изясняване на общественият интерес към инвестиционно ...

Сряда, 18 Декември 2019

прочетете повече

Община Брезник обявява прием на документ

ОБЯВЛЕНИЕ Във връзка с изпълнение на Aдминистративен договор №BG05М9ОР001-2.040-0025-С01 от 17.06.2019г. за проект „Създаване на нова здравно-социална усл...

Четвъртък, 25 Юли 2019

прочетете повече

Община Брезник обявява прием на документ

ОБЯВЛЕНИЕ Във връзка с изпълнение на Aдминистративен договор №BG05М9ОР001-2.040-0025-С01 от 17.06.2019г. за проект „Създаване на нова здравно-социална услуга...

Четвъртък, 25 Юли 2019

прочетете повече

Стартира Проект BG05М9ОР001-2.040-0025-С

ОБЯВЛЕНИЕ   На 01.07.2019 година стартира Проект BG05М9ОР001-2.040-0025-С01 „Създаване на нова здравно-социална услуга „Патронажна грижа” към Община Брезник по процедура BG05М9ОР001-2.040 ...

Петък, 28 Юни 2019

прочетете повече

Свободни площи за реклама

СВОБОДНИ ПЛОЩИ ЗА РАЗПОЛАГАНЕ НА РИЕ В ГР. БРЕЗНИК   1. Двустранна, намираща се до бензиностанцията, м. „Азнатарица”, между двата моста, от ...

Четвъртък, 15 Декември 2011

прочетете повече

Списък на категориите информация, класиф

Със заповед №28/14.01.2011 г. на Кмета на Общината е обявен Списък на категориите информация, подлежаща на класификация като служебна ...

Понеделник, 17 Януари 2011

прочетете повече

Посетители онлайн

В момента има 16 посетителя в сайта

Контакти

Адрес: гр.Брезник 2360

ул. Елена Георгиева №16

E-mail: obshtina_breznik@abv.bg;

kmet@breznik.egov.bg

Телефони:

Община - 07751/ 24-34

Централа - 07751/ 20-10; 20-34

Факс - 07751/ 38-45

Личен състав - 07751/99-71

 

Лице, отговарящо за защита на личните данни:

Иван Бъчваров - заместник-кмет

тел. 07751/2010 в.105

e-mail: ivan_bachvarov@abv.bg


 

ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИ

ЕЛЕКТРОННИ АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ

Административен регистър http://iisda.government.bg/

Портал за отворени данни https://data.egov.bg/

Държавен фонд "Земеделие" http://www.dfz.bg/

Общинска избирателна комисия https://oik1408.cik.bg/Времето

Произволно изображение

15.jpg

Статистика

Брой прегледи на съдържанието : 3307373