Община Брезник

  • Уголемяване на шрифта
  • Шрифт по подразбиране
  • Намаляване на шрифта

Решения на ОбС от 20.04.2006 г.

Normal 0

О  Б  Щ  И  Н  С  К  И    С  Ъ  В  Е  Т   -   Б  Р  Е  З  Н  И  К

 

                                                                                                                ПРЕПИС!

 

 

 

 

П Р О Т О К О Л

№ 4

20.04.2006г./ гр.Брезник

 

 

 

ТОЧКА ПЪРВА: Информация за читалищата в Община Брезник – състояние, дейности, обезпечаване

 

С 12 гласа “За”, ОбС Брезник прие

 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е

№ 259

 

 

            На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, ОбС Брезник реши:

            Приема информациите за състоянието, дейността и финансовото обезпечаване на читалищата в Община Брезник.

 

 

 

ТОЧКА ВТОРА: Информация за работата на Домашен социален патронаж и Дневен център за стари хора

 

С 12 гласа “За”, ОбС Брезник прие:

 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е

№ 260

 

 

             На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА ОбС Брезник реши:

             Приема информацията и оценява положително работата на Домашен социален патронаж и Дневен център за стари хора – гр.Брезник

 

 

 

ТОЧКА ТРЕТА: Докладна записка относно анализ на Общинската програма за закрила на детето за 2005г. и приемане на Общинска програма за закрила на детето за 2006г.

 

С 9 гласа “За”, 2 против /П.Петров, Д.Иванов/ и 1 въздържал се /М.Иванов/  ОбС Брезник прие:

 

Р Е Ш Е Н И Е

№ 261

 

              На основание чл.21, ал.1, т.12 от ЗМСМА и във връзка с чл.21, ал.1, т.1 от Закона за закрила на детето, ОбС Брезник реши:

              1. Приема анализа за изпълнение на дейностите заложени в Общинската програма за закрила на детето за 2005г.

              2. Приема Общинска програма за закрила на детето за 2006г. със следните приоритетни области:

              > Грижа за деца с поведенчески проблеми и противообществени прояви

              > Повишаване ефективността на мерките за защита на деца от насилие, злоупотреби и други форми на експлоатация

              > Гарантиране на равен достъп на децата до качествено образование и подготовка с оглед пълноценна социална реализация

              > Работа с деца с изявени дарби

              > Създаване на по-добри условия за децата на улицата за упражняване на правата им. Превенция на попадане на децата на улицата

              > Предотвратяване на пътно транспортни произшествия на деца

              > Намаляване броя на децата, отглеждани в специализирани институции

 

 

 

ТОЧКА ЧЕТВЪРТА:Докладна записка относно изменение и допълнение на Наредба за разполагане преместваеми обекти за търговски и други обслужващи дейности, рекламни, информационни и монументално-декоративни елементи

 

С 12 гласа “За”, ОбС Брезник прие:

 

Р Е Ш Е Н И Е

№ 262

 

             На основание чл.22, ал.1 от ЗМСМА, §2, §3 и §4 от ЗИД на ЗУТ, ОбС Брезник реши:

             В Наредбата за разполагане преместваеми обекти за търговски и други обслужващи дейности, рекламни, информационни и монументално-декоративни елементи на ОбС Брезник се правят следните изменения и допълнения:

             В чл.10 от раздел А, ал.4 се отменя.

             В чл.12 от раздел А, ал.2 се отменя.

             В чл.33 от раздел Б, ал.5 се отменя.

             Създава се нов § 1а: Навсякъде думата “разполагат” се заменя с “поставят”, а думите “които не са трайно свързани с терена” се заличават.

             Създава се нов § 1б, в съответствие с чл.57а от ЗИД на ЗУТ със следното съдържание:

             (1) Обектите по чл.56, ал.1 и чл.57, ал.1 се премахват когато:

                  1. са поставени без разрешение или в противоречие с издаденото разрешение;

                  2. са поставени в чужд имот без правно основание или правното основание за издаване на разрешението за поставяне е отпаднало;

                  3. не отговарят на правилата и нормативите за устройство на територията;

                  4. не отговарят на изискванията по чл.169, ал.1, т.1,2,3,4 и 6;

                  5. представляват реклама, забранена със закон;

                 6. срокът на разрешението за поставяне е изтекъл;

                 7. не отговарят на други изисквания, определени с Наредбата по чл.56, ал.2

            (2) Обстоятелствата по ал.1 се установяват с констативен акт, съставен от служителите по чл.223, ал.2 в 7-дневен срок от констатиране на нарушението. Констативният акт се връчва на собствениците на обектите по ал.1, които могат да направят възражения в три дневен срок от връчването му.

            (3) В 7-дневен срок от връчването на констативния акт по ал.2 Кметът на общината издава заповед за премахване на обекта.

             (4) Когато собственикът на обект по ал.1, поставен в чужд имот е неизвестен, констативния акт се връчва на собственика на имота. В този случай със заповедта по ал.3 Кметът на общината задължава собственика на имота да го премахне за своя сметка.

             (5) Когато собственикът на обект по ал.1, поставен в имот – общинска собственост е неизвестен, констативния акт и заповедта за премахване се поставят на видно място върху обекта в присъствието на двама свидетели и на определените за това места в сградата на общината, района или кметството.

              (6) В заповедта по ал.3 Кметът на общината определя срок за премахване на обекта и разпорежда на дружествата, доставчици на вода и енергия да прекратят доставките до определения за премахване обект.

              (7) При не спазване на срока за премахване, определен в заповедта по ал.3, обектът се премахва принудително по реда на § 2 от допълнителните разпоредби

              (8) При необходимост принудителното изпълнение на заповедта по ал.3 се осъществява със съдействието на полицията.

 

 

 

ТОЧКА ПЕТА: Докладна записка относно определяне статут на публична общинска собственост, съгласно ЗОС за имоти на територията на Община Брезник

 

С 12 гласа “За”, ОбС Брезник прие:

 

Р Е Ш Е Н И Е

№ 263

 

        На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.6,ал.2 и ал.3 от ЗОС и чл.2, ал.2 от НРПУРОИ, ОбС Брезник обявява за публична общинска собственост следните имоти:

1.      СОУ “В. Левски”, УПИ-Училище, кв.19 по РП на гр.Брезник

2.      ОУ “Хр. Смирненски”, имот пл.№488, кв.43 по РП на с.Ноевци

3.      Паметник на 5-ти конен полк в бившето поделение на МО, имот 06286 0502 001, гр.Брезник

4.      Читалищна сграда /ритуална зала, киносалон, библиотека, музей, поща и др./, УПИ Х-“За КОО, поща и кино”, кв.21 на с.Слаковци

5.      Читалищна сграда - кметство, УПИ VІ - “За кметство, младежки клуб, киносалон, ресторант, магазин и детска занималня”, кв.9 по РП на с.Непразненци

6.      Бивше училище – сега кметство, УПИ ХІІІ – “За административна сграда и читалище”, кв.6 по РП на с.Сопица

7.      Бивше училище – сега кметство, УПИ І-80, кв.17 по РП на с.Бабица

8.      Бивше училище, УПИ VІ “За обществени нужди”, кв.14 по РП на с.Ярославци

9.      Кметство, УПИ І – “Кметство, търговия и градина”, кв.6 по РП на с.Арзан

10.  Читалищна сграда – кметство, кв.11 по РП на с.Бегуновци

 

ТОЧКА ШЕСТА: Докладна записка относно подновяване договора за възлагане на управление на общинска фирма “Водоснабдяване”ЕООД –гр.Брезник

 

С 9 гласа за, 1 против /Д.Иванов/ и 2 въздържали се / М. Иванов и П.Петров/, ОбС взе

 

 

Р Е Ш Е Н И Е

№ 264

 

                  На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, във връзка с чл.261 ал.1 и ал.4 и чл.27, ал.2 от Наредбата за учредяване на търговски дружества с общинско имущество и за упражняване на правата на собственост на Община Брезник в търговски дружества, ОбС Брезник реши:

                1. Дава съгласието си да бъде подновен договора за управление на “Водоснабдяване”ЕООД с досегашния управител – Румен Кирилов Петров за още 3 /три/ години, считано от 13.02.2006г.

                2. Упълномощава Кмета на общината да сключи договора за управление.

 

 

 

 
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
prev
next

Проект на Наредба за изменение и допълне

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество в ...

Вторник, 12 Февруари 2019

прочетете повече

Проект Наредба за определяне на местните

Проект Наредба за определяне на местните такси и цени на услуги, съгласно ЗМДТ...

Вторник, 12 Февруари 2019

прочетете повече

Обявления на заповеди и решения за израб

  11.02.2019 г. О Б Я В Л Е Н И Е Община Брезник, дирекция „ТСУ и...

Понеделник, 11 Февруари 2019

прочетете повече

Публично обявяване на заявление от Дирек

Съобщение относно Публично обявяване на заявление от Директора на Териториално подразделение „Държавно горско стопанство - Брезник“, гр. ...

Петък, 1 Февруари 2019

прочетете повече

Община Брезник обявява търг за отдаване

Община Брезник, на основание заповед №РД_2-47/24.01.2019 г. обявява търг за отдаване под наем на имоти общинска собственост: І. Опи...

Четвъртък, 24 Януари 2019

прочетете повече

ИНФОРМАЦИЯ за преценяване на необходимос

ИНФОРМАЦИЯ за преценяване на необходимостта от ОВОС за инвестиционно предложение: „Разделяне на битови от технологични води и изграждане на лок...

Сряда, 16 Януари 2019

прочетете повече

Проект на Програма за управление и разпо

Проект на Програма за управление и разпореждане с общинска собственост на Община Брезник за 2019 г....

Понеделник, 14 Януари 2019

прочетете повече

Публично обсъждане на проекта за бюджет

О Б Я В А На основание чл. 84, ал.6 от Закона за публичните финанси и чл.25, ал.4 от Наредба ...

Понеделник, 7 Януари 2019

прочетете повече

Община Брезник обявява публичен търг с т

  Община Брезник, на основание заповед № РД_2-934/28.12.2018 г., обявява търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от ...

Петък, 4 Януари 2019

прочетете повече

Проект на Наредба за изменение на Наред

Проект на Наредба за изменение на Наредба №1 за осигуряване и поддържане на обществения ред, чистотата, организацията и безопасността на ...

Четвъртък, 27 Декември 2018

прочетете повече

Проект за изменение и допълнение на Нар

Проект за изменение и допълнение  на Наредбата за определяне размера на местните ...

Четвъртък, 20 Декември 2018

прочетете повече

Заповеди на Директора на ОД “Земеделие“

Заповед № РД-350/17.12.2018 г. на Директора на Областна дирекция „Земеделие”–Перник относно разпределението на масивите за ползване в землището на с. ...

Вторник, 18 Декември 2018

прочетете повече

Заповеди на Директора на ОД “Земеделие“

Заповед № РД-344/07.12.2018 г. на Директора на Областна дирекция „Земеделие”–Перник относно разпределението на масивите за ползване в землището...

Четвъртък, 13 Декември 2018

прочетете повече

Заповеди на Директора на ОД “Земеделие“

ЗАПОВЕД №РД-343/06.12.2018 г. на Директора на Областна дирекция „Земеделие”–Перник относно разпределението на масивите за ползване в землището на с.Ръжавец   ЗАПОВЕД №РД-342/06.12.2018 ...

Понеделник, 10 Декември 2018

прочетете повече

Община Брезник обявява търг с явно надда

Община Брезник, на основание заповед №РД_2-845/21.11.2018г., обявява търг с явно наддаване за продажба на следните недвижими имоти: Описание на ...

Понеделник, 26 Ноември 2018

прочетете повече

Заповеди на Директора на ОД “Земеделие“

ЗАПОВЕД №РД-320/22.11.2018 г. на Директора на Областна дирекция „Земеделие”–Перник относно разпределението на масивите за ползване в землището на с.Банище ...

Четвъртък, 22 Ноември 2018

прочетете повече
next
prev

Посетители онлайн

В момента има 37 посетителя в сайта

Контакти

Адрес: гр.Брезник 2360

ул. Елена Георгиева №16

E-mail: obshtina_breznik@abv.bg

Телефони:

Община - 07751/ 24-34

Централа - 07751/ 20-10; 20-34

Факс - 07751/ 38-45

Личен състав - 07751/99-71

 

Лице, отговарящо за защита на личните данни:

Иван Бъчваров - заместник-кмет

тел. 07751/2010 в.105

e-mail: ivan_bachvarov@abv.bg


 

ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИ

Административен регистър http://iisda.government.bg/

Портал за отворени данни https://opendata.government.bg/organization/obshtina-breznik

Държавен фонд "Земеделие" http://www.dfz.bg/

Общинска избирателна комисия https://oik1408.cik.bg/

Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради


Времето

нова възможност за вас

Чрез телефонната слушалка в долния десен ъгъл на страницата имате безплатна връзка със служители от общината или възможност да изпратите съобщение, чрез пощенския плик.

Произволно изображение

4.jpg

Статистика

Брой прегледи на съдържанието : 1334102