Община Брезник

  • Уголемяване на шрифта
  • Шрифт по подразбиране
  • Намаляване на шрифта

Решения на ОбС от 20.04.2006 г.

Normal 0

О  Б  Щ  И  Н  С  К  И    С  Ъ  В  Е  Т   -   Б  Р  Е  З  Н  И  К

 

                                                                                                                ПРЕПИС!

 

 

 

 

П Р О Т О К О Л

№ 4

20.04.2006г./ гр.Брезник

 

 

 

ТОЧКА ПЪРВА: Информация за читалищата в Община Брезник – състояние, дейности, обезпечаване

 

С 12 гласа “За”, ОбС Брезник прие

 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е

№ 259

 

 

            На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, ОбС Брезник реши:

            Приема информациите за състоянието, дейността и финансовото обезпечаване на читалищата в Община Брезник.

 

 

 

ТОЧКА ВТОРА: Информация за работата на Домашен социален патронаж и Дневен център за стари хора

 

С 12 гласа “За”, ОбС Брезник прие:

 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е

№ 260

 

 

             На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА ОбС Брезник реши:

             Приема информацията и оценява положително работата на Домашен социален патронаж и Дневен център за стари хора – гр.Брезник

 

 

 

ТОЧКА ТРЕТА: Докладна записка относно анализ на Общинската програма за закрила на детето за 2005г. и приемане на Общинска програма за закрила на детето за 2006г.

 

С 9 гласа “За”, 2 против /П.Петров, Д.Иванов/ и 1 въздържал се /М.Иванов/  ОбС Брезник прие:

 

Р Е Ш Е Н И Е

№ 261

 

              На основание чл.21, ал.1, т.12 от ЗМСМА и във връзка с чл.21, ал.1, т.1 от Закона за закрила на детето, ОбС Брезник реши:

              1. Приема анализа за изпълнение на дейностите заложени в Общинската програма за закрила на детето за 2005г.

              2. Приема Общинска програма за закрила на детето за 2006г. със следните приоритетни области:

              > Грижа за деца с поведенчески проблеми и противообществени прояви

              > Повишаване ефективността на мерките за защита на деца от насилие, злоупотреби и други форми на експлоатация

              > Гарантиране на равен достъп на децата до качествено образование и подготовка с оглед пълноценна социална реализация

              > Работа с деца с изявени дарби

              > Създаване на по-добри условия за децата на улицата за упражняване на правата им. Превенция на попадане на децата на улицата

              > Предотвратяване на пътно транспортни произшествия на деца

              > Намаляване броя на децата, отглеждани в специализирани институции

 

 

 

ТОЧКА ЧЕТВЪРТА:Докладна записка относно изменение и допълнение на Наредба за разполагане преместваеми обекти за търговски и други обслужващи дейности, рекламни, информационни и монументално-декоративни елементи

 

С 12 гласа “За”, ОбС Брезник прие:

 

Р Е Ш Е Н И Е

№ 262

 

             На основание чл.22, ал.1 от ЗМСМА, §2, §3 и §4 от ЗИД на ЗУТ, ОбС Брезник реши:

             В Наредбата за разполагане преместваеми обекти за търговски и други обслужващи дейности, рекламни, информационни и монументално-декоративни елементи на ОбС Брезник се правят следните изменения и допълнения:

             В чл.10 от раздел А, ал.4 се отменя.

             В чл.12 от раздел А, ал.2 се отменя.

             В чл.33 от раздел Б, ал.5 се отменя.

             Създава се нов § 1а: Навсякъде думата “разполагат” се заменя с “поставят”, а думите “които не са трайно свързани с терена” се заличават.

             Създава се нов § 1б, в съответствие с чл.57а от ЗИД на ЗУТ със следното съдържание:

             (1) Обектите по чл.56, ал.1 и чл.57, ал.1 се премахват когато:

                  1. са поставени без разрешение или в противоречие с издаденото разрешение;

                  2. са поставени в чужд имот без правно основание или правното основание за издаване на разрешението за поставяне е отпаднало;

                  3. не отговарят на правилата и нормативите за устройство на територията;

                  4. не отговарят на изискванията по чл.169, ал.1, т.1,2,3,4 и 6;

                  5. представляват реклама, забранена със закон;

                 6. срокът на разрешението за поставяне е изтекъл;

                 7. не отговарят на други изисквания, определени с Наредбата по чл.56, ал.2

            (2) Обстоятелствата по ал.1 се установяват с констативен акт, съставен от служителите по чл.223, ал.2 в 7-дневен срок от констатиране на нарушението. Констативният акт се връчва на собствениците на обектите по ал.1, които могат да направят възражения в три дневен срок от връчването му.

            (3) В 7-дневен срок от връчването на констативния акт по ал.2 Кметът на общината издава заповед за премахване на обекта.

             (4) Когато собственикът на обект по ал.1, поставен в чужд имот е неизвестен, констативния акт се връчва на собственика на имота. В този случай със заповедта по ал.3 Кметът на общината задължава собственика на имота да го премахне за своя сметка.

             (5) Когато собственикът на обект по ал.1, поставен в имот – общинска собственост е неизвестен, констативния акт и заповедта за премахване се поставят на видно място върху обекта в присъствието на двама свидетели и на определените за това места в сградата на общината, района или кметството.

              (6) В заповедта по ал.3 Кметът на общината определя срок за премахване на обекта и разпорежда на дружествата, доставчици на вода и енергия да прекратят доставките до определения за премахване обект.

              (7) При не спазване на срока за премахване, определен в заповедта по ал.3, обектът се премахва принудително по реда на § 2 от допълнителните разпоредби

              (8) При необходимост принудителното изпълнение на заповедта по ал.3 се осъществява със съдействието на полицията.

 

 

 

ТОЧКА ПЕТА: Докладна записка относно определяне статут на публична общинска собственост, съгласно ЗОС за имоти на територията на Община Брезник

 

С 12 гласа “За”, ОбС Брезник прие:

 

Р Е Ш Е Н И Е

№ 263

 

        На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.6,ал.2 и ал.3 от ЗОС и чл.2, ал.2 от НРПУРОИ, ОбС Брезник обявява за публична общинска собственост следните имоти:

1.      СОУ “В. Левски”, УПИ-Училище, кв.19 по РП на гр.Брезник

2.      ОУ “Хр. Смирненски”, имот пл.№488, кв.43 по РП на с.Ноевци

3.      Паметник на 5-ти конен полк в бившето поделение на МО, имот 06286 0502 001, гр.Брезник

4.      Читалищна сграда /ритуална зала, киносалон, библиотека, музей, поща и др./, УПИ Х-“За КОО, поща и кино”, кв.21 на с.Слаковци

5.      Читалищна сграда - кметство, УПИ VІ - “За кметство, младежки клуб, киносалон, ресторант, магазин и детска занималня”, кв.9 по РП на с.Непразненци

6.      Бивше училище – сега кметство, УПИ ХІІІ – “За административна сграда и читалище”, кв.6 по РП на с.Сопица

7.      Бивше училище – сега кметство, УПИ І-80, кв.17 по РП на с.Бабица

8.      Бивше училище, УПИ VІ “За обществени нужди”, кв.14 по РП на с.Ярославци

9.      Кметство, УПИ І – “Кметство, търговия и градина”, кв.6 по РП на с.Арзан

10.  Читалищна сграда – кметство, кв.11 по РП на с.Бегуновци

 

ТОЧКА ШЕСТА: Докладна записка относно подновяване договора за възлагане на управление на общинска фирма “Водоснабдяване”ЕООД –гр.Брезник

 

С 9 гласа за, 1 против /Д.Иванов/ и 2 въздържали се / М. Иванов и П.Петров/, ОбС взе

 

 

Р Е Ш Е Н И Е

№ 264

 

                  На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, във връзка с чл.261 ал.1 и ал.4 и чл.27, ал.2 от Наредбата за учредяване на търговски дружества с общинско имущество и за упражняване на правата на собственост на Община Брезник в търговски дружества, ОбС Брезник реши:

                1. Дава съгласието си да бъде подновен договора за управление на “Водоснабдяване”ЕООД с досегашния управител – Румен Кирилов Петров за още 3 /три/ години, считано от 13.02.2006г.

                2. Упълномощава Кмета на общината да сключи договора за управление.

 

 

 

 
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
prev
next

Обявления на заповеди и решения за израб

  2.10.2018 г. О Б Я В Л Е Н И Е № 9400-2478/1/ от...

Вторник, 2 Октомври 2018

прочетете повече

Община Брезник обявява публичен търг с т

Община Брезник на основание Заповед №691 от 21.09.2018 год. обявява Процедура по провеждане на публичен търг с тайно наддав...

Сряда, 26 Септември 2018

прочетете повече

Община Брезник обявява процедура по въ

Община Брезник на основание Заповед №690 от 21.09.2018 год. обявява Процедура по възлагане на добив на дървесина от горските т...

Сряда, 26 Септември 2018

прочетете повече

Мотиви, доклад и проект на Стратегия за

Доклад относно Стратегия за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в Община Брезник за периода 2018-2020 г. М...

Понеделник, 10 Септември 2018

прочетете повече

Обява за търг за отдаване под наем на и

Община Брезник, на основание заповед №РД_2-616/27.08.2018 г. обявява търг за отдаване под наем на имот общинска собственост: І. ...

Вторник, 28 Август 2018

прочетете повече

Уведомление за инвестиционно предложение

УВЕДОМЛЕНИЕ за инвестиционно предложение От “Трейс Рисорсиз“ ЕООД, 1680 София, бул. „България“ 102, БЦ „Белисимо“, ет.6. ЕИК: 175...

Вторник, 14 Август 2018

прочетете повече

Мотиви и проект на Наредба за условията

МОТИВИ Към проект на Наредба за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности и за със...

Понеделник, 13 Август 2018

прочетете повече

Обява за търг за продажба на стояща дъp

Община Брезник на основание Заповед № РД_2-541/07.08.2018 год. и Заповед № РД_2-540/07.08.2018 год. обявява публичен търг с тайно наддаване за ...

Четвъртък, 9 Август 2018

прочетете повече

Съобщение по чл.32 от ДОПК

СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК До „ Галф интернешънъл груп Клон на ООД” ЕИК по БУЛ...

Понеделник, 30 Юли 2018

прочетете повече

Уведомление за инвестиционно предложение

Уведомление за инвестиционно предложение от „АКВА ИЗВОР“ ЕООД гр. София Адрес: гр. София 1000, бул. Европа №12 т...

Вторник, 12 Юни 2018

прочетете повече

Уведомление за инвестиционно предложение

Уведомление за инвестиционно предложение от „ЕНЕРДЖИ БУЛ ЛЕС“ ЕООД ЕИК 202237085, чрез Николай Димитров Кашинов - управи...

Понеделник, 11 Юни 2018

прочетете повече

Протокол №2 за полагащата се площ за нае

Протокол №2/25.05.2018 г. за полагащата се площ за наемане на пасища, мери и ливади по реда на ал.4 от чл.37и ...

Вторник, 29 Май 2018

прочетете повече

Информация за преценяване на необходимос

  ИНФОРМАЦИЯ за преценяване на необходимостта от ОВОС I. Информация за контакт с възложителя: 1. Име,...

Сряда, 23 Май 2018

прочетете повече

Обява за търг за продажба на общински и

Община Брезник, на основание заповед №РД_2-284/14.05.2018 г. обявява търг за продажба на общински имоти: І. Описание на имота за ...

Вторник, 15 Май 2018

прочетете повече

Протокол №1 за полагащата се площ за нае

Протокол №1/27.04.2018 г. за полагащата се площ за наемане на пасища, мери и ливади по реда на ал.4 от чл.37и ...

Сряда, 2 Май 2018

прочетете повече

Проект за изменение на Правилник за орга

Докладна записка относно Проект за изменение на Правилник за организация и дейността на ОбС Брезник, неговите комисии и взаимодействието му ...

Понеделник, 2 Април 2018

прочетете повече
next
prev

Посетители онлайн

В момента има 33 посетителя в сайта

Контакти

Адрес: гр.Брезник 2360

ул. Елена Георгиева №16

E-mail: obshtina_breznik@abv.bg

Телефони:

Община - 07751/ 24-34

Централа - 07751/ 20-10; 20-34

Факс - 07751/ 38-45

Личен състав - 07751/99-71

 

Лице, отговарящо за защита на личните данни:

Иван Бъчваров - заместник-кмет

тел. 07751/2010 в.105

e-mail: ivan_bachvarov@abv.bg


 

ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИ

Административен регистър http://iisda.government.bg/

Портал за отворени данни https://opendata.government.bg/organization/obshtina-breznik

Държавен фонд "Земеделие" http://www.dfz.bg/

Общинска избирателна комисия https://oik1408.cik.bg/

Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради


Времето

нова възможност за вас

Чрез телефонната слушалка в долния десен ъгъл на страницата имате безплатна връзка със служители от общината или възможност да изпратите съобщение, чрез пощенския плик.

Произволно изображение

15.jpg

Статистика

Брой прегледи на съдържанието : 1149499