Община Брезник

  • Уголемяване на шрифта
  • Шрифт по подразбиране
  • Намаляване на шрифта

Решения на ОбС от 17.09.2009 г.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БРЕЗНИК

 

Препис!

 

П Р О Т О К О Л

№ 12

Гр.Брезник, 17.09.2009г

 

ПЪРВА ТОЧКА: Информация за пощенското обслужване населението на Община Брезник

 

 

Р Е Ш Е Н И Е №  209

 

         На основание чл. 21 ал. 1 т. 23 от ЗМСМА, ОбС приема информацията за пощенското обслужване на населението на Община Брезник за сведение

 

 

ВТОРА ТОЧКА: Докладна записка за частична промяна на бланка-формуляр да договор за продажба на общинска собственост по ЗПСК

 

        

Р Е Ш Е Н И Е    210

 

         На основание чл. 21 ал. 1 т. 23  и ал. 2 от ЗМСМА, Общински съвет Брезник възлага на общинската администрация да промени частично бланка –формуляр за договор за продажба на общинска собственост по ЗПСК както следва:

1. На страница 3 чл. 4 да се чете: Няма право в продължение на 5 /пет/ години от датата на окончателното въвеждане в експлоатация да прехвърля собствеността върху имота в полза на трети лица и няма право да го ипотекира.

 

2. На страница 4 чл. 17 да се чете: Едва след изпълнение на всички клаузи и ангажименти описани по-горе и гарантирани със „Запис на заповед” за заплащане на тройния размер на цената, посочена в договора с падеж 5 /пет: години от деня на вписването на договора в съда – същия придобива силата на нотариален акт съгласно чл.  35 от ЗПСК.

 

3. Да се включи в тръжната документация изискването: Фирма на физическо лица, спечелила предходна сделка по ЗПСК и допуснала нарушения и неизпълнение на поетите договорни ангажименти, нямат право да участват в други търгове или сделки относно общинска собственост.

 

4. Всеки договор да бъде одобряван от Общински съвет

 

 

ТРЕТА ТОЧКА: Докладна записка относно информация за извършените дейности по: благоустройството, чистота, сметосъбиране и сметоизвозване, състояние  на гробищните паркове

 

 

Р Е Ш Е Н И Е        211

 

         На основание ч. 21 ал. 1 т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА, ОбС Брезник приема информацията за извършените дейности по: благоустрояване; чистота, сметосъбиране и сметоизвозване; състоянието на гробищните паркове -  за сведение.

 

 

 

ЧЕТВЪРТА ТОЧКА:  Докладна записка относно информация за състоянието на уличното осветление в Община Брезник

 

 

Р Е Ш Е Н И Е    212

        

         На основание чл. 21 ал. 1 т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА, ОбС Брезник:

1. Приема информацията за състоянието на уличното осветление в Община Брезник за сведение.

2. Уличното осветление в град Брезник да функционира през цялата нощ в петък срещу събота и събота срещу неделя.

 

ПЕТА ТОЧКА:  Докладна записка относно утвърждаване концепция на общински вестник.

 

Р Е Ш Е Н И Е      213

 

         На основание чл. 21 ал. 1 т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА, Общински съвет Брезник:

1. Одобрява графична концепция на общински вестник „Граовски новини”

2. да се подготви и издаде пилотен проект на вестника и се предостави на групите съветници за мнение.

3. комисията, определена с решение № 167 по протокол № 3/26.03.2009г на ОбС да подготви проект на статут на вестник и го внесе за разглеждане на заседание на ПК и ОбС през месец ноември.

 

 

 

ШЕСТА ТОЧКА: Докладна записка от носно предоставяне за безвъзмездно право на ползване и стопанисване на компютърна техника на СБАЛВБ „Д-р Йордан Стефанов”

 

 

         Р Е Ш Е Н И Е     214

 

         На основание чл. 21 ал. 1 т.8 от ЗМСМА и във връзка с чл. 12 ал. 3 от ЗОС и чл. 21 ал. 2 т. 3 от НРПУРОИ, ОбС Брезник дава съгласието си да бъде представена за безвъзмездно право на ползване и стопанисване на СБАЛВБ „Д-р Йордан Стефанов” следната компютърна техника:

1. Компютър ДТК – 3 бр.

2. Монитор Самсунг-17 – 3 бр.

3. Мултифункционално устройство М-15 – 1 бр.

4. Принтер лазарен НР 5000 – 1 бр.

5. Принтер лазарен НР5 N – 1 бр.

         Възлага на кмета на общината да извърши процедури по предаването и приемането

 

 

СЕДМА ТОЧКА: Докладна записка относно отдаване на земеделска земя по чл. 19 от ЗСПЗЗ

 

 

Р Е Ш Е Н И Е      215

 

         На основание чл. 21 ал. 1 т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 19 ал. 8 т. 2 от ЗСПЗЗ, Общински съвет гр. Брезник:

1. Дава съгласието си за отдаване на земеделска земя по чл. 19 от ЗСПЗЗ;

2. Упълномощава кмета на общината да отдава земеделска земя по чл. 19 от ЗСПЗЗ под наем за срок от три години и по аренда за срок от четири години след провеждане на законовите процедури. Земеделската земя да се ползва по предназначение

 

 

 

ОСМА ТОЧКА: Докладна записка относно актуализация на бюджета на Община Брезник към 31.08.2009

 

 

Р Е Ш Е Н И Е    216

 

         На основание чл. 21 ал. 1 т. 6 и чл. 44 т. 5 от ЗМСМА и чл. 18 от Закона за общинския бюджет, в резултат на преизпълнение на собствените приходи към 31.08.2009г Общински съвет гр. Брезник:

1. Приема актуализация на бюджета на Община Брезник в частта на местни дейности в размер на 51291.00 лева, както в приходната така и в разходната част.

2. Упълномощава кмета на общината да се разпорежда с резервния бюджетен кредит в размер на 5791 лв. В изпълнение на тези правомощия кметът издава заповеди.

 

 

 

ДЕВЕТА ТОЧКА: Молба от жители на с.Слаковци

 

 

Р Е Ш Е Н И Е    217

 

         На основание чл. 21 ал. 1 т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА, ОбС Брезник оставя без последствие молбата, подписана от жители на с.Слаковци.

 

 

 

ДЕСЕТА ТОЧКА:  Докладна записка относно кандидатстване по проект „Красива България”

 

 

Р Е Ш Е Н И Е    218

 

         На основание чл. 21 ал. 1 т. 8 и т. 23 от ЗМСМА и във връзка с изискванията на проект „Красива България” в МТСП, Общински съвет гр. Брезник:

-          утвърждава кандидатстване с проект по мярка 01 „благоустрояване, паркоустрояване и изграждане на достъпна среда на ЦГЧ” гр. Брезник;

-          осигурява изискващото се съфинансиране.

 

 

ЕДИНАДЕСЕТА ТОЧКА: Докладна записка от Емилия Вълова относно определяне Петков ден за духовен празник на град Брезник

 

Р Е Ш Е Н И Е     219

 

         На основание чл. 21 ал. 1 т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА, Общински съвет Брезник приема Петков ден – 14  октомври за духовен празник на град Брезник.

 

 

ДВАНАДЕСЕТА ТОЧКА: Докладна записка от Ваньо Добринов

 

Р Е Ш Е Н И Е      220

 

         На основание чл. 21 ал. 1 т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА, ОбС Брезник реши:

1. Всички договори преди да бъдат проведени тръгни процедури да бъдат разглеждани от ПК и утвърдени на заседание на ОбС.

2. Общинската администрация писмено да уведомява ОбС за насрочени търгове с цел осигуряване присъствието на общински съветник в тях.

 

ТРИНАДЕСЕТА ТОЧКА:  Докладна записка относно кандидатстване на Община Брезник по ПРСР мярка „Първоначално залесяване на неземеделски земи”

 

Р Е Ш Е Н И Е      221

 

         На основание чл. 21 ал. 1 т.8 и т. 23 от ЗМСМА и изискванията на Наредба № 22/07.07.2009г на МЗХ за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка „Първоначално залесяване на неземеделски земи” от ПРСР за периода 2007-2013г, Общинският съвет гр.Брезник дава съгласието за кандидатстване по ПРСР с проект „Залесяване на неземеделска земя” в землището на с.Гоз, община Брезник

 

 

 

 

                                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:

                                                                                /Иван Ставрев/

 
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
prev
next

Обявления на заповеди и решения за израб

  2.10.2018 г. О Б Я В Л Е Н И Е № 9400-2478/1/ от...

Вторник, 2 Октомври 2018

прочетете повече

Община Брезник обявява публичен търг с т

Община Брезник на основание Заповед №691 от 21.09.2018 год. обявява Процедура по провеждане на публичен търг с тайно наддав...

Сряда, 26 Септември 2018

прочетете повече

Община Брезник обявява процедура по въ

Община Брезник на основание Заповед №690 от 21.09.2018 год. обявява Процедура по възлагане на добив на дървесина от горските т...

Сряда, 26 Септември 2018

прочетете повече

Мотиви, доклад и проект на Стратегия за

Доклад относно Стратегия за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в Община Брезник за периода 2018-2020 г. М...

Понеделник, 10 Септември 2018

прочетете повече

Обява за търг за отдаване под наем на и

Община Брезник, на основание заповед №РД_2-616/27.08.2018 г. обявява търг за отдаване под наем на имот общинска собственост: І. ...

Вторник, 28 Август 2018

прочетете повече

Уведомление за инвестиционно предложение

УВЕДОМЛЕНИЕ за инвестиционно предложение От “Трейс Рисорсиз“ ЕООД, 1680 София, бул. „България“ 102, БЦ „Белисимо“, ет.6. ЕИК: 175...

Вторник, 14 Август 2018

прочетете повече

Мотиви и проект на Наредба за условията

МОТИВИ Към проект на Наредба за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности и за със...

Понеделник, 13 Август 2018

прочетете повече

Обява за търг за продажба на стояща дъp

Община Брезник на основание Заповед № РД_2-541/07.08.2018 год. и Заповед № РД_2-540/07.08.2018 год. обявява публичен търг с тайно наддаване за ...

Четвъртък, 9 Август 2018

прочетете повече

Съобщение по чл.32 от ДОПК

СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК До „ Галф интернешънъл груп Клон на ООД” ЕИК по БУЛ...

Понеделник, 30 Юли 2018

прочетете повече

Уведомление за инвестиционно предложение

Уведомление за инвестиционно предложение от „АКВА ИЗВОР“ ЕООД гр. София Адрес: гр. София 1000, бул. Европа №12 т...

Вторник, 12 Юни 2018

прочетете повече

Уведомление за инвестиционно предложение

Уведомление за инвестиционно предложение от „ЕНЕРДЖИ БУЛ ЛЕС“ ЕООД ЕИК 202237085, чрез Николай Димитров Кашинов - управи...

Понеделник, 11 Юни 2018

прочетете повече

Протокол №2 за полагащата се площ за нае

Протокол №2/25.05.2018 г. за полагащата се площ за наемане на пасища, мери и ливади по реда на ал.4 от чл.37и ...

Вторник, 29 Май 2018

прочетете повече

Информация за преценяване на необходимос

  ИНФОРМАЦИЯ за преценяване на необходимостта от ОВОС I. Информация за контакт с възложителя: 1. Име,...

Сряда, 23 Май 2018

прочетете повече

Обява за търг за продажба на общински и

Община Брезник, на основание заповед №РД_2-284/14.05.2018 г. обявява търг за продажба на общински имоти: І. Описание на имота за ...

Вторник, 15 Май 2018

прочетете повече

Протокол №1 за полагащата се площ за нае

Протокол №1/27.04.2018 г. за полагащата се площ за наемане на пасища, мери и ливади по реда на ал.4 от чл.37и ...

Сряда, 2 Май 2018

прочетете повече

Проект за изменение на Правилник за орга

Докладна записка относно Проект за изменение на Правилник за организация и дейността на ОбС Брезник, неговите комисии и взаимодействието му ...

Понеделник, 2 Април 2018

прочетете повече
next
prev

Посетители онлайн

В момента има 29 посетителя в сайта

Контакти

Адрес: гр.Брезник 2360

ул. Елена Георгиева №16

E-mail: obshtina_breznik@abv.bg

Телефони:

Община - 07751/ 24-34

Централа - 07751/ 20-10; 20-34

Факс - 07751/ 38-45

Личен състав - 07751/99-71

 

Лице, отговарящо за защита на личните данни:

Иван Бъчваров - заместник-кмет

тел. 07751/2010 в.105

e-mail: ivan_bachvarov@abv.bg


 

ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИ

Административен регистър http://iisda.government.bg/

Портал за отворени данни https://opendata.government.bg/organization/obshtina-breznik

Държавен фонд "Земеделие" http://www.dfz.bg/

Общинска избирателна комисия https://oik1408.cik.bg/

Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради


Времето

нова възможност за вас

Чрез телефонната слушалка в долния десен ъгъл на страницата имате безплатна връзка със служители от общината или възможност да изпратите съобщение, чрез пощенския плик.

Произволно изображение

5.jpg

Статистика

Брой прегледи на съдържанието : 1149434