Община Брезник

  • Уголемяване на шрифта
  • Шрифт по подразбиране
  • Намаляване на шрифта

Решения на ОбС от 17.09.2009 г.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БРЕЗНИК

 

Препис!

 

П Р О Т О К О Л

№ 12

Гр.Брезник, 17.09.2009г

 

ПЪРВА ТОЧКА: Информация за пощенското обслужване населението на Община Брезник

 

 

Р Е Ш Е Н И Е №  209

 

         На основание чл. 21 ал. 1 т. 23 от ЗМСМА, ОбС приема информацията за пощенското обслужване на населението на Община Брезник за сведение

 

 

ВТОРА ТОЧКА: Докладна записка за частична промяна на бланка-формуляр да договор за продажба на общинска собственост по ЗПСК

 

        

Р Е Ш Е Н И Е    210

 

         На основание чл. 21 ал. 1 т. 23  и ал. 2 от ЗМСМА, Общински съвет Брезник възлага на общинската администрация да промени частично бланка –формуляр за договор за продажба на общинска собственост по ЗПСК както следва:

1. На страница 3 чл. 4 да се чете: Няма право в продължение на 5 /пет/ години от датата на окончателното въвеждане в експлоатация да прехвърля собствеността върху имота в полза на трети лица и няма право да го ипотекира.

 

2. На страница 4 чл. 17 да се чете: Едва след изпълнение на всички клаузи и ангажименти описани по-горе и гарантирани със „Запис на заповед” за заплащане на тройния размер на цената, посочена в договора с падеж 5 /пет: години от деня на вписването на договора в съда – същия придобива силата на нотариален акт съгласно чл.  35 от ЗПСК.

 

3. Да се включи в тръжната документация изискването: Фирма на физическо лица, спечелила предходна сделка по ЗПСК и допуснала нарушения и неизпълнение на поетите договорни ангажименти, нямат право да участват в други търгове или сделки относно общинска собственост.

 

4. Всеки договор да бъде одобряван от Общински съвет

 

 

ТРЕТА ТОЧКА: Докладна записка относно информация за извършените дейности по: благоустройството, чистота, сметосъбиране и сметоизвозване, състояние  на гробищните паркове

 

 

Р Е Ш Е Н И Е        211

 

         На основание ч. 21 ал. 1 т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА, ОбС Брезник приема информацията за извършените дейности по: благоустрояване; чистота, сметосъбиране и сметоизвозване; състоянието на гробищните паркове -  за сведение.

 

 

 

ЧЕТВЪРТА ТОЧКА:  Докладна записка относно информация за състоянието на уличното осветление в Община Брезник

 

 

Р Е Ш Е Н И Е    212

        

         На основание чл. 21 ал. 1 т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА, ОбС Брезник:

1. Приема информацията за състоянието на уличното осветление в Община Брезник за сведение.

2. Уличното осветление в град Брезник да функционира през цялата нощ в петък срещу събота и събота срещу неделя.

 

ПЕТА ТОЧКА:  Докладна записка относно утвърждаване концепция на общински вестник.

 

Р Е Ш Е Н И Е      213

 

         На основание чл. 21 ал. 1 т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА, Общински съвет Брезник:

1. Одобрява графична концепция на общински вестник „Граовски новини”

2. да се подготви и издаде пилотен проект на вестника и се предостави на групите съветници за мнение.

3. комисията, определена с решение № 167 по протокол № 3/26.03.2009г на ОбС да подготви проект на статут на вестник и го внесе за разглеждане на заседание на ПК и ОбС през месец ноември.

 

 

 

ШЕСТА ТОЧКА: Докладна записка от носно предоставяне за безвъзмездно право на ползване и стопанисване на компютърна техника на СБАЛВБ „Д-р Йордан Стефанов”

 

 

         Р Е Ш Е Н И Е     214

 

         На основание чл. 21 ал. 1 т.8 от ЗМСМА и във връзка с чл. 12 ал. 3 от ЗОС и чл. 21 ал. 2 т. 3 от НРПУРОИ, ОбС Брезник дава съгласието си да бъде представена за безвъзмездно право на ползване и стопанисване на СБАЛВБ „Д-р Йордан Стефанов” следната компютърна техника:

1. Компютър ДТК – 3 бр.

2. Монитор Самсунг-17 – 3 бр.

3. Мултифункционално устройство М-15 – 1 бр.

4. Принтер лазарен НР 5000 – 1 бр.

5. Принтер лазарен НР5 N – 1 бр.

         Възлага на кмета на общината да извърши процедури по предаването и приемането

 

 

СЕДМА ТОЧКА: Докладна записка относно отдаване на земеделска земя по чл. 19 от ЗСПЗЗ

 

 

Р Е Ш Е Н И Е      215

 

         На основание чл. 21 ал. 1 т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 19 ал. 8 т. 2 от ЗСПЗЗ, Общински съвет гр. Брезник:

1. Дава съгласието си за отдаване на земеделска земя по чл. 19 от ЗСПЗЗ;

2. Упълномощава кмета на общината да отдава земеделска земя по чл. 19 от ЗСПЗЗ под наем за срок от три години и по аренда за срок от четири години след провеждане на законовите процедури. Земеделската земя да се ползва по предназначение

 

 

 

ОСМА ТОЧКА: Докладна записка относно актуализация на бюджета на Община Брезник към 31.08.2009

 

 

Р Е Ш Е Н И Е    216

 

         На основание чл. 21 ал. 1 т. 6 и чл. 44 т. 5 от ЗМСМА и чл. 18 от Закона за общинския бюджет, в резултат на преизпълнение на собствените приходи към 31.08.2009г Общински съвет гр. Брезник:

1. Приема актуализация на бюджета на Община Брезник в частта на местни дейности в размер на 51291.00 лева, както в приходната така и в разходната част.

2. Упълномощава кмета на общината да се разпорежда с резервния бюджетен кредит в размер на 5791 лв. В изпълнение на тези правомощия кметът издава заповеди.

 

 

 

ДЕВЕТА ТОЧКА: Молба от жители на с.Слаковци

 

 

Р Е Ш Е Н И Е    217

 

         На основание чл. 21 ал. 1 т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА, ОбС Брезник оставя без последствие молбата, подписана от жители на с.Слаковци.

 

 

 

ДЕСЕТА ТОЧКА:  Докладна записка относно кандидатстване по проект „Красива България”

 

 

Р Е Ш Е Н И Е    218

 

         На основание чл. 21 ал. 1 т. 8 и т. 23 от ЗМСМА и във връзка с изискванията на проект „Красива България” в МТСП, Общински съвет гр. Брезник:

-          утвърждава кандидатстване с проект по мярка 01 „благоустрояване, паркоустрояване и изграждане на достъпна среда на ЦГЧ” гр. Брезник;

-          осигурява изискващото се съфинансиране.

 

 

ЕДИНАДЕСЕТА ТОЧКА: Докладна записка от Емилия Вълова относно определяне Петков ден за духовен празник на град Брезник

 

Р Е Ш Е Н И Е     219

 

         На основание чл. 21 ал. 1 т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА, Общински съвет Брезник приема Петков ден – 14  октомври за духовен празник на град Брезник.

 

 

ДВАНАДЕСЕТА ТОЧКА: Докладна записка от Ваньо Добринов

 

Р Е Ш Е Н И Е      220

 

         На основание чл. 21 ал. 1 т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА, ОбС Брезник реши:

1. Всички договори преди да бъдат проведени тръгни процедури да бъдат разглеждани от ПК и утвърдени на заседание на ОбС.

2. Общинската администрация писмено да уведомява ОбС за насрочени търгове с цел осигуряване присъствието на общински съветник в тях.

 

ТРИНАДЕСЕТА ТОЧКА:  Докладна записка относно кандидатстване на Община Брезник по ПРСР мярка „Първоначално залесяване на неземеделски земи”

 

Р Е Ш Е Н И Е      221

 

         На основание чл. 21 ал. 1 т.8 и т. 23 от ЗМСМА и изискванията на Наредба № 22/07.07.2009г на МЗХ за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка „Първоначално залесяване на неземеделски земи” от ПРСР за периода 2007-2013г, Общинският съвет гр.Брезник дава съгласието за кандидатстване по ПРСР с проект „Залесяване на неземеделска земя” в землището на с.Гоз, община Брезник

 

 

 

 

                                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:

                                                                                /Иван Ставрев/

 
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
prev
next

Проект на Наредба за изменение и допълне

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество в ...

Вторник, 12 Февруари 2019

прочетете повече

Проект Наредба за определяне на местните

Проект Наредба за определяне на местните такси и цени на услуги, съгласно ЗМДТ...

Вторник, 12 Февруари 2019

прочетете повече

Обявления на заповеди и решения за израб

  11.02.2019 г. О Б Я В Л Е Н И Е Община Брезник, дирекция „ТСУ и...

Понеделник, 11 Февруари 2019

прочетете повече

Публично обявяване на заявление от Дирек

Съобщение относно Публично обявяване на заявление от Директора на Териториално подразделение „Държавно горско стопанство - Брезник“, гр. ...

Петък, 1 Февруари 2019

прочетете повече

Община Брезник обявява търг за отдаване

Община Брезник, на основание заповед №РД_2-47/24.01.2019 г. обявява търг за отдаване под наем на имоти общинска собственост: І. Опи...

Четвъртък, 24 Януари 2019

прочетете повече

ИНФОРМАЦИЯ за преценяване на необходимос

ИНФОРМАЦИЯ за преценяване на необходимостта от ОВОС за инвестиционно предложение: „Разделяне на битови от технологични води и изграждане на лок...

Сряда, 16 Януари 2019

прочетете повече

Проект на Програма за управление и разпо

Проект на Програма за управление и разпореждане с общинска собственост на Община Брезник за 2019 г....

Понеделник, 14 Януари 2019

прочетете повече

Публично обсъждане на проекта за бюджет

О Б Я В А На основание чл. 84, ал.6 от Закона за публичните финанси и чл.25, ал.4 от Наредба ...

Понеделник, 7 Януари 2019

прочетете повече

Община Брезник обявява публичен търг с т

  Община Брезник, на основание заповед № РД_2-934/28.12.2018 г., обявява търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от ...

Петък, 4 Януари 2019

прочетете повече

Проект на Наредба за изменение на Наред

Проект на Наредба за изменение на Наредба №1 за осигуряване и поддържане на обществения ред, чистотата, организацията и безопасността на ...

Четвъртък, 27 Декември 2018

прочетете повече

Проект за изменение и допълнение на Нар

Проект за изменение и допълнение  на Наредбата за определяне размера на местните ...

Четвъртък, 20 Декември 2018

прочетете повече

Заповеди на Директора на ОД “Земеделие“

Заповед № РД-350/17.12.2018 г. на Директора на Областна дирекция „Земеделие”–Перник относно разпределението на масивите за ползване в землището на с. ...

Вторник, 18 Декември 2018

прочетете повече

Заповеди на Директора на ОД “Земеделие“

Заповед № РД-344/07.12.2018 г. на Директора на Областна дирекция „Земеделие”–Перник относно разпределението на масивите за ползване в землището...

Четвъртък, 13 Декември 2018

прочетете повече

Заповеди на Директора на ОД “Земеделие“

ЗАПОВЕД №РД-343/06.12.2018 г. на Директора на Областна дирекция „Земеделие”–Перник относно разпределението на масивите за ползване в землището на с.Ръжавец   ЗАПОВЕД №РД-342/06.12.2018 ...

Понеделник, 10 Декември 2018

прочетете повече

Община Брезник обявява търг с явно надда

Община Брезник, на основание заповед №РД_2-845/21.11.2018г., обявява търг с явно наддаване за продажба на следните недвижими имоти: Описание на ...

Понеделник, 26 Ноември 2018

прочетете повече

Заповеди на Директора на ОД “Земеделие“

ЗАПОВЕД №РД-320/22.11.2018 г. на Директора на Областна дирекция „Земеделие”–Перник относно разпределението на масивите за ползване в землището на с.Банище ...

Четвъртък, 22 Ноември 2018

прочетете повече
next
prev

Посетители онлайн

В момента има 53 посетителя в сайта

Контакти

Адрес: гр.Брезник 2360

ул. Елена Георгиева №16

E-mail: obshtina_breznik@abv.bg

Телефони:

Община - 07751/ 24-34

Централа - 07751/ 20-10; 20-34

Факс - 07751/ 38-45

Личен състав - 07751/99-71

 

Лице, отговарящо за защита на личните данни:

Иван Бъчваров - заместник-кмет

тел. 07751/2010 в.105

e-mail: ivan_bachvarov@abv.bg


 

ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИ

Административен регистър http://iisda.government.bg/

Портал за отворени данни https://opendata.government.bg/organization/obshtina-breznik

Държавен фонд "Земеделие" http://www.dfz.bg/

Общинска избирателна комисия https://oik1408.cik.bg/

Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради


Времето

нова възможност за вас

Чрез телефонната слушалка в долния десен ъгъл на страницата имате безплатна връзка със служители от общината или възможност да изпратите съобщение, чрез пощенския плик.

Произволно изображение

11.jpg

Статистика

Брой прегледи на съдържанието : 1325199