Община Брезник

  • Уголемяване на шрифта
  • Шрифт по подразбиране
  • Намаляване на шрифта

Решения на ОбС от 20.08.2009 г.

О Б Щ И Н С К И      С Ъ В Е Т      -        Б Р Е З Н И К


ПРЕПИС!


П Р О Т О К О Л

№ 11

Гр.Брезник, 20.08.2009г

 

 

ПЪРВА ТОЧКА: Докладна записка относно промяна в поименния списък за финансиране през 2009г към 14.08.2009г

 

 

Р Е Ш Е Н И Е    201

 

         На основание чл. 21 ал. 1 т. 6 от ЗМСМА и чл. 18 от Закона за общинския бюджет, ОбС Брезник утвърждава промяната в поименния списък за капитално строителство за 2009г към 18.08.2009г съгласно Приложение 1 /неразделна част от настоящето решение/.

         Общата стойност на променените обекти е 846 507 лв. Тя се увеличава с 10 300лв.

         Промяната не засяга останалите обекти.

 

ВТОРА ТОЧКА:  Информация за изпълнение на бюджета на Община Брезник към 30.06.2009г.

 

Р Е Ш Е Н И Е  № 202

 

         На основание чл. чл. 21 ал. 2 и чл.   36 ал. 1 т. 2 от ЗМСМА, както и чл. 38 ал. 1 и 2 от Правилника за организацията и дейността на ОбС, ОбС Брезник избира комисия в състав: председател:  Иван Ставрев

и членове: Емилия Вълова

               Десислава Стоилова

               Петрана Михайлова

                  Ваньо Добринов

                  Васко Попов

която  в срок до следващото заседание на ОбС да изготви и внесе за обсъждане становище по целесъобразността на Решение № 131 от 20.11.2008 г. по протокол № 14 на ОбС – Брезник.

 

ВТОРА ТОЧКА:  Информация за изпълнение на бюджета на Община Брезник към 30.06.2009г.

         Р Е Ш Е Н И Е       203

         На основание чл. 21 ал. 1 т. 6 от ЗМСМА, Общински съвет Брезник, приема отчета за изпълнение на бюджета на Община Брезник към 30.06.2009г.

 

ТРЕТА ТОЧКА:  Отчет за изпълнение на актовете на ОбС

 

Р Е Ш Е Н И Е       204

         На основание чл. 21 ал. 1 т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА, ОбС приема отчета на кмета на общината за изпълнение на актовете на ОбС  за първо полугодие на 2009г на ОбС Брезник.

 

ЧЕТВЪРТА ТОЧКА:  Отчет за дейността на ОбС за първо полугодие на 2009г

 

Р Е Ш Е Н И Е  № 205

         На основание  чл. 21 ал. 1 т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА, ОбС  приема отчета за дейността на ОбС –Брезник за времето от 01.01.2009г до 30.06.2009г.

 

ПЕТА ТОЧКА: Утвърждаване на маршрутни разписания и общинска транспортна схема на Община Брезник

Р Е Ш Е Н И Е     206

         На основание чл. 21 ал. 1 т. 23 от ЗМСМА чл. 17 ал. 5 от Закона за автомобилните превози, чл. 8 ал. 3 от наредба № 2/2002г за условията и реда за утвърждаване на транспортни схеми и за осъществяване на обществени превози на пътници с автобуси и леки автомобили на министерството на транспорта и съобщенията, ОбС Брезник утвърждава общинската транспортна схема на Община Брезник и маршрутните разписания към нея /неразделна част от решението/.

 

ШЕСТА ТОЧКА: Докладна записка относно допълнение на решение № 37 от 28.02.2008г на ОбС Брезник

 

Р Е Ш Е Н И Е   № 207

/отменено с решение № 136 от 21.06.2012 г./

         На основание чл. 21 ал. 1  т. 8 от ЗМСМА, чл. 14 ал. 7 и ал. 8 от ЗОС       § 4 от Закона за сдружения за напояване, чл. 4 ал. 2 и ал.2 от НРПУРОИ, ОбС гр.Брезник: 1.Допълва решение № 37 от 28.02.2008г, като включва към списъка от части на имоти, публична общинска собственост, които могат да бъдат отдавани под наем и язовир „Завала”, находящ се източно от с.Завала, Община Брезник с предмет на дейност, рекреация, спорт, риборазвъдна дейност риболов, отдих и др.

2. Определя начална месечна наемна цена в размер на 96 лв. в т.ч. ДДС.

 

 

СЕДМА ТОЧКА: Избиране на временни комисии за срещи с населението

Р Е Ш Е Н И Е   № 208

         На основание чл. чл. 21 ал. 2 и чл.   36 ал. 1 т. 2 от ЗМСМА, както и чл. 38 ал. 1 и 2 от Правилника за организацията и дейността на ОбС, ОбС Брезник:

1. Избира четири временни комисии в състав:

-  комисия с отговорник Ваньо Добринов и членове: Иван Ставрев, Виолета Борисова и Десислава Стоилова,която да проведе срещи с жителите на селата: Долна Секирна, Гигинци, Станьовци, Банище, Непрезненци и Конска;

- комисия с отговорник Емилия Вълова и членове: Веска Илиева и Валери Стоилов, която да проведе срещи с жителите на селата: Слаковци, Сопица, Велковци и Бегуновци,

- комисия с отговорник Васко Попов и членове: Петрана Михайлова и Васко Василев, която да проведе срещи с жителите  на селата: Слаковци, Сопица, Велковци и Бегуновци;

- комисия с отговорник  Петър Петров и членове: Мария Добревска и Валери Величков, която да проведе срещи с жителите на селата Ноевци, Красава, Арзан, Бабица и Режанци

2. Отговорниците на комисиите да уточнят със съответните кметове и кметски наместници дата, час и място за провеждане на всяка среща.

3. на членовете на комисиите да бъдат изплащани разходи за командировки,съгласно Правилника за дейността на ОбС.

4. комисиите да приключат своята работа до 30.11.2009г. и отговорниците да представят в ОбС в писмен вид поставените въпроси.

5. Председателят на ОбС да организира среща в ОбС с народните представители от 14 МИР, областният управител на област Перник, кмета на общината, общинските съветници и експерти от общинската администрация по проблеми и перспективи за развитие на Община Брезник. Срещата да се проведе до 10.12.2009г

6. Председателят на ОбС в срок до 15.12.2009г да внесе за разглеждане в ОбС Отчет за изпълнение на настоящето решение.

 

 

 

                                      ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:

                                                                           /Иван Ставрев/

 

 
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
prev
next

Обявява за търг с тайно наддававе за отд

Община Брезник, на основание заповед №РД_2-394/28.06.2018 г. обявява публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на имоти – з...

Вторник, 3 Юли 2018

прочетете повече

Приложение 2 към инвестиционно предложен

Допълнителна информация по Приложение 2 към инвестиционно предложение от „Монастирско земеделско стопанство” ЕООД за „Изграждане на ново водовземно съоръжение — т...

Понеделник, 25 Юни 2018

прочетете повече

Уведомление за инвестиционно предложение

Уведомление за инвестиционно предложение от „АКВА ИЗВОР“ ЕООД гр. София Адрес: гр. София 1000, бул. Европа №12 т...

Вторник, 12 Юни 2018

прочетете повече

Уведомление за инвестиционно предложение

Уведомление за инвестиционно предложение от „ЕНЕРДЖИ БУЛ ЛЕС“ ЕООД ЕИК 202237085, чрез Николай Димитров Кашинов - управи...

Понеделник, 11 Юни 2018

прочетете повече

Протокол №2 за полагащата се площ за нае

Протокол №2/25.05.2018 г. за полагащата се площ за наемане на пасища, мери и ливади по реда на ал.4 от чл.37и ...

Вторник, 29 Май 2018

прочетете повече

Информация за преценяване на необходимос

  ИНФОРМАЦИЯ за преценяване на необходимостта от ОВОС I. Информация за контакт с възложителя: 1. Име,...

Сряда, 23 Май 2018

прочетете повече

Обява за търг за продажба на общински и

Община Брезник, на основание заповед №РД_2-284/14.05.2018 г. обявява търг за продажба на общински имоти: І. Описание на имота за ...

Вторник, 15 Май 2018

прочетете повече

Уведомление за инвестиционно предложение

У В Е Д О М Л Е Н И Е за инвестиционно предложение от Тодор Димитров Димов - упр...

Четвъртък, 10 Май 2018

прочетете повече

Обява за инвестиционно предложение от "М

ОБЯВА до заинтересованите лица и общественост На основание чл.4, ал.2 от Наредбата за условията и реда за изв...

Четвъртък, 10 Май 2018

прочетете повече

Протокол №1 за полагащата се площ за нае

Протокол №1/27.04.2018 г. за полагащата се площ за наемане на пасища, мери и ливади по реда на ал.4 от чл.37и ...

Сряда, 2 Май 2018

прочетете повече

Обява за инвестиционно предложение от "М

ОБЯВА до заинтересованите лица и общественост На основание чл.4, ал.2 от Наредбата за условията и реда за изв...

Понеделник, 30 Април 2018

прочетете повече

Обява за инвестиционно предложение от "Б

12.04.2018 г. ОБЯВА до заинтересованите лица и общественост   „БТК“ ЕАД, седалище и адрес на управление - гр....

Четвъртък, 12 Април 2018

прочетете повече

Обявления на заповеди и решения за израб

10.04.2018 г. ОБЯВЛЕНИЕ Община Брезник, дирекция „ТСУ и ЕИ”, съгласно чл.124б, ал.2 от ЗУТ обявява на ...

Вторник, 10 Април 2018

прочетете повече

Проект за изменение на Правилник за орга

Докладна записка относно Проект за изменение на Правилник за организация и дейността на ОбС Брезник, неговите комисии и взаимодействието му ...

Понеделник, 2 Април 2018

прочетете повече

Обява за инвестиционно предложение от "Т

Уведомление за инвестиционно предложение от фирма „ТАИМ СМ“ ЕООД ЕИК 201189666, представлявана от Сергей Стефанов Стерев Адрес: гр....

Сряда, 28 Март 2018

прочетете повече

Обява за инвестиционно предложение от "Ц

ОБЯВА ЗА ОБЩЕСТВЕНОСТТА Уведомяве ВИ, че Петър Стаменов Тодоров живущ в град Перник, ул.”Отец Паисий”, бл.94,вх. „А”, ет....

Четвъртък, 22 Март 2018

прочетете повече
next
prev

Посетители онлайн

В момента има 66 посетителя в сайта

Контакти

Адрес: гр.Брезник 2360

ул. Елена Георгиева №16

E-mail: obshtina_breznik@abv.bg

Телефони:

Община - 07751/ 24-34

Централа - 07751/ 20-10; 20-34

Факс - 07751/ 38-45

Личен състав - 07751/99-71

 

Лице, отговарящо за защита на личните данни:

Иван Бъчваров - заместник-кмет

тел. 0893405680

e-mail: ivan_bachvarov@abv.bg


 

ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИ

Административен регистър http://iisda.government.bg/

Портал за отворени данни https://opendata.government.bg/organization/obshtina-breznik

Държавен фонд "Земеделие" http://www.dfz.bg/

Общинска избирателна комисия https://oik1408.cik.bg/

Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради


Времето

нова възможност за вас

Чрез телефонната слушалка в долния десен ъгъл на страницата имате безплатна връзка със служители от общината или възможност да изпратите съобщение, чрез пощенския плик.

Произволно изображение

2.jpg

Статистика

Брой прегледи на съдържанието : 1003649