Община Брезник

  • Уголемяване на шрифта
  • Шрифт по подразбиране
  • Намаляване на шрифта

Решения на ОбС от 20.08.2009 г.

О Б Щ И Н С К И      С Ъ В Е Т      -        Б Р Е З Н И К


ПРЕПИС!


П Р О Т О К О Л

№ 11

Гр.Брезник, 20.08.2009г

 

 

ПЪРВА ТОЧКА: Докладна записка относно промяна в поименния списък за финансиране през 2009г към 14.08.2009г

 

 

Р Е Ш Е Н И Е    201

 

         На основание чл. 21 ал. 1 т. 6 от ЗМСМА и чл. 18 от Закона за общинския бюджет, ОбС Брезник утвърждава промяната в поименния списък за капитално строителство за 2009г към 18.08.2009г съгласно Приложение 1 /неразделна част от настоящето решение/.

         Общата стойност на променените обекти е 846 507 лв. Тя се увеличава с 10 300лв.

         Промяната не засяга останалите обекти.

 

ВТОРА ТОЧКА:  Информация за изпълнение на бюджета на Община Брезник към 30.06.2009г.

 

Р Е Ш Е Н И Е  № 202

 

         На основание чл. чл. 21 ал. 2 и чл.   36 ал. 1 т. 2 от ЗМСМА, както и чл. 38 ал. 1 и 2 от Правилника за организацията и дейността на ОбС, ОбС Брезник избира комисия в състав: председател:  Иван Ставрев

и членове: Емилия Вълова

               Десислава Стоилова

               Петрана Михайлова

                  Ваньо Добринов

                  Васко Попов

която  в срок до следващото заседание на ОбС да изготви и внесе за обсъждане становище по целесъобразността на Решение № 131 от 20.11.2008 г. по протокол № 14 на ОбС – Брезник.

 

ВТОРА ТОЧКА:  Информация за изпълнение на бюджета на Община Брезник към 30.06.2009г.

         Р Е Ш Е Н И Е       203

         На основание чл. 21 ал. 1 т. 6 от ЗМСМА, Общински съвет Брезник, приема отчета за изпълнение на бюджета на Община Брезник към 30.06.2009г.

 

ТРЕТА ТОЧКА:  Отчет за изпълнение на актовете на ОбС

 

Р Е Ш Е Н И Е       204

         На основание чл. 21 ал. 1 т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА, ОбС приема отчета на кмета на общината за изпълнение на актовете на ОбС  за първо полугодие на 2009г на ОбС Брезник.

 

ЧЕТВЪРТА ТОЧКА:  Отчет за дейността на ОбС за първо полугодие на 2009г

 

Р Е Ш Е Н И Е  № 205

         На основание  чл. 21 ал. 1 т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА, ОбС  приема отчета за дейността на ОбС –Брезник за времето от 01.01.2009г до 30.06.2009г.

 

ПЕТА ТОЧКА: Утвърждаване на маршрутни разписания и общинска транспортна схема на Община Брезник

Р Е Ш Е Н И Е     206

         На основание чл. 21 ал. 1 т. 23 от ЗМСМА чл. 17 ал. 5 от Закона за автомобилните превози, чл. 8 ал. 3 от наредба № 2/2002г за условията и реда за утвърждаване на транспортни схеми и за осъществяване на обществени превози на пътници с автобуси и леки автомобили на министерството на транспорта и съобщенията, ОбС Брезник утвърждава общинската транспортна схема на Община Брезник и маршрутните разписания към нея /неразделна част от решението/.

 

ШЕСТА ТОЧКА: Докладна записка относно допълнение на решение № 37 от 28.02.2008г на ОбС Брезник

 

Р Е Ш Е Н И Е   № 207

/отменено с решение № 136 от 21.06.2012 г./

         На основание чл. 21 ал. 1  т. 8 от ЗМСМА, чл. 14 ал. 7 и ал. 8 от ЗОС       § 4 от Закона за сдружения за напояване, чл. 4 ал. 2 и ал.2 от НРПУРОИ, ОбС гр.Брезник: 1.Допълва решение № 37 от 28.02.2008г, като включва към списъка от части на имоти, публична общинска собственост, които могат да бъдат отдавани под наем и язовир „Завала”, находящ се източно от с.Завала, Община Брезник с предмет на дейност, рекреация, спорт, риборазвъдна дейност риболов, отдих и др.

2. Определя начална месечна наемна цена в размер на 96 лв. в т.ч. ДДС.

 

 

СЕДМА ТОЧКА: Избиране на временни комисии за срещи с населението

Р Е Ш Е Н И Е   № 208

         На основание чл. чл. 21 ал. 2 и чл.   36 ал. 1 т. 2 от ЗМСМА, както и чл. 38 ал. 1 и 2 от Правилника за организацията и дейността на ОбС, ОбС Брезник:

1. Избира четири временни комисии в състав:

-  комисия с отговорник Ваньо Добринов и членове: Иван Ставрев, Виолета Борисова и Десислава Стоилова,която да проведе срещи с жителите на селата: Долна Секирна, Гигинци, Станьовци, Банище, Непрезненци и Конска;

- комисия с отговорник Емилия Вълова и членове: Веска Илиева и Валери Стоилов, която да проведе срещи с жителите на селата: Слаковци, Сопица, Велковци и Бегуновци,

- комисия с отговорник Васко Попов и членове: Петрана Михайлова и Васко Василев, която да проведе срещи с жителите  на селата: Слаковци, Сопица, Велковци и Бегуновци;

- комисия с отговорник  Петър Петров и членове: Мария Добревска и Валери Величков, която да проведе срещи с жителите на селата Ноевци, Красава, Арзан, Бабица и Режанци

2. Отговорниците на комисиите да уточнят със съответните кметове и кметски наместници дата, час и място за провеждане на всяка среща.

3. на членовете на комисиите да бъдат изплащани разходи за командировки,съгласно Правилника за дейността на ОбС.

4. комисиите да приключат своята работа до 30.11.2009г. и отговорниците да представят в ОбС в писмен вид поставените въпроси.

5. Председателят на ОбС да организира среща в ОбС с народните представители от 14 МИР, областният управител на област Перник, кмета на общината, общинските съветници и експерти от общинската администрация по проблеми и перспективи за развитие на Община Брезник. Срещата да се проведе до 10.12.2009г

6. Председателят на ОбС в срок до 15.12.2009г да внесе за разглеждане в ОбС Отчет за изпълнение на настоящето решение.

 

 

 

                                      ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:

                                                                           /Иван Ставрев/

 

 
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
prev
next

Обявления на заповеди и решения за израб

  13.09.2018 г. О Б Я В Л Е Н И Е О...

Четвъртък, 13 Септември 2018

прочетете повече

Мотиви, доклад и проект на Стратегия за

Доклад относно Стратегия за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в Община Брезник за периода 2018-2020 г. М...

Понеделник, 10 Септември 2018

прочетете повече

Обява за търг за отдаване под наем на и

Община Брезник, на основание заповед №РД_2-616/27.08.2018 г. обявява търг за отдаване под наем на имот общинска собственост: І. ...

Вторник, 28 Август 2018

прочетете повече

Уведомление за инвестиционно предложение

УВЕДОМЛЕНИЕ за инвестиционно предложение От “Трейс Рисорсиз“ ЕООД, 1680 София, бул. „България“ 102, БЦ „Белисимо“, ет.6. ЕИК: 175...

Вторник, 14 Август 2018

прочетете повече

Мотиви и проект на Наредба за условията

МОТИВИ Към проект на Наредба за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности и за със...

Понеделник, 13 Август 2018

прочетете повече

Обява за търг за продажба на стояща дъp

Община Брезник на основание Заповед № РД_2-541/07.08.2018 год. и Заповед № РД_2-540/07.08.2018 год. обявява публичен търг с тайно наддаване за ...

Четвъртък, 9 Август 2018

прочетете повече

Съобщение по чл.32 от ДОПК

СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК До „ Галф интернешънъл груп Клон на ООД” ЕИК по БУЛ...

Понеделник, 30 Юли 2018

прочетете повече

Уведомление за инвестиционно предложение

Уведомление за инвестиционно предложение от „АКВА ИЗВОР“ ЕООД гр. София Адрес: гр. София 1000, бул. Европа №12 т...

Вторник, 12 Юни 2018

прочетете повече

Уведомление за инвестиционно предложение

Уведомление за инвестиционно предложение от „ЕНЕРДЖИ БУЛ ЛЕС“ ЕООД ЕИК 202237085, чрез Николай Димитров Кашинов - управи...

Понеделник, 11 Юни 2018

прочетете повече

Протокол №2 за полагащата се площ за нае

Протокол №2/25.05.2018 г. за полагащата се площ за наемане на пасища, мери и ливади по реда на ал.4 от чл.37и ...

Вторник, 29 Май 2018

прочетете повече

Информация за преценяване на необходимос

  ИНФОРМАЦИЯ за преценяване на необходимостта от ОВОС I. Информация за контакт с възложителя: 1. Име,...

Сряда, 23 Май 2018

прочетете повече

Обява за търг за продажба на общински и

Община Брезник, на основание заповед №РД_2-284/14.05.2018 г. обявява търг за продажба на общински имоти: І. Описание на имота за ...

Вторник, 15 Май 2018

прочетете повече

Протокол №1 за полагащата се площ за нае

Протокол №1/27.04.2018 г. за полагащата се площ за наемане на пасища, мери и ливади по реда на ал.4 от чл.37и ...

Сряда, 2 Май 2018

прочетете повече

Проект за изменение на Правилник за орга

Докладна записка относно Проект за изменение на Правилник за организация и дейността на ОбС Брезник, неговите комисии и взаимодействието му ...

Понеделник, 2 Април 2018

прочетете повече

Обява за инвестиционно предложение от "М

    Уведомяваме Ви, че фирма „МЕГАСТРОЙ” ООД, област Перник, община Брезник, гр. Брезник, ул. Владо Радославов №46, служ. тел...

Понеделник, 27 Ноември 2017

прочетете повече

Проект за изменение и допълнение на Прав

Докладна записка относно Проект за изменение и допълнение на Правилник за организация и дейността на ОбС Брезник, неговите комисии и ...

Четвъртък, 23 Ноември 2017

прочетете повече
next
prev

Посетители онлайн

В момента има 43 посетителя в сайта

Контакти

Адрес: гр.Брезник 2360

ул. Елена Георгиева №16

E-mail: obshtina_breznik@abv.bg

Телефони:

Община - 07751/ 24-34

Централа - 07751/ 20-10; 20-34

Факс - 07751/ 38-45

Личен състав - 07751/99-71

 

Лице, отговарящо за защита на личните данни:

Иван Бъчваров - заместник-кмет

тел. 0893405680

e-mail: ivan_bachvarov@abv.bg


 

ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИ

Административен регистър http://iisda.government.bg/

Портал за отворени данни https://opendata.government.bg/organization/obshtina-breznik

Държавен фонд "Земеделие" http://www.dfz.bg/

Общинска избирателна комисия https://oik1408.cik.bg/

Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради


Времето

нова възможност за вас

Чрез телефонната слушалка в долния десен ъгъл на страницата имате безплатна връзка със служители от общината или възможност да изпратите съобщение, чрез пощенския плик.

Произволно изображение

8.jpg

Статистика

Брой прегледи на съдържанието : 1097118