Община Брезник

  • Уголемяване на шрифта
  • Шрифт по подразбиране
  • Намаляване на шрифта

Решения на ОбС от 23.07.2009 г.

О Б Щ И Н С К И      С Ъ В Е Т      -        Б Р Е З Н И К

 

                                    ПРЕПИС!


П Р О Т О К О Л

№ 10

гр. Брезник, 23 юли 2009 год.

 

ПЪРВА ТОЧКА: Информации за подготовката на учебната 2009/2010 година в

общинските училища и детски градини: СОУ „В.Левски”, ОУ „Хр. Смирненски”, ЦДГ „Брезица” и ПГСС „Н.Й.Вапцаров”.

 

С 10 гласа „за”, 1 глас „против” и 1 глас „въздържал се” ОбС взе

 

 

Р Е Ш Е Н И Е   

  

№ 194

 

1. На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, ОбС Брезник приема за сведение информациите на Директорите на СОУ „В. Левски” гр. Брезник, ПГСС „Н.Й.Вапцаров” гр.Брезник, ОУ „Хр. Смирненски” с. Ноевци и ЦДГ „Брезица” гр. Брезник за подготовката на учебната 2009/2010 година.

2.      ОбС Брезник препоръчва на общинската администрация да разгледа

възможностите за осигуряване на медицинско лице за ОУ „Хр. Смирненски” с. Ноевци.

 

 

 

ВТОРА ТОЧКА: Информация   за   развитие   на   местните   спортни  дейности,

изграждане на съвременна и привлекателна жизнена среда и съоръжения, създаващи условия за спорт, отдих и туризъм за всички в община Брезник.

Информация за развитие на спорта в общината – опазване на спортната база и задачите на Обединения спортен клуб „Чорни”.

 

 

С 11 гласа „за” и 1 глас „против”, ОбС взе

 

Р Е Ш Е Н И Е

 

№ 195

 

На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА ОбС Брезник:

1. Приема за сведение Информацията за развитие на местните спортни

дейности, изграждане на съвременна и привлекателна жизнена среда и съоръжения, създаващи условия за спорт, отдих и туризъм за всички в община Брезник и Информацията за развитие на спорта в общината – опазване на спортната база и задачите на Обединения спортен клуб „Чорни”.

2. Препоръчва на УС на Обединен спортен клуб „Чорни – 2004” да потърси  възможност за привличане на професионални футболни отбори да тренират на спортния комплекс в гр.Брезник срещу съответното заплащане и поети съответни гаранции за поддържане в добро състояние на базата.

ТРЕТА ТОЧКА: Информация относно  контрола и санкциите по изпълнение на

Наредба №1 за поддържане на обществения ред на територията на община Брезник.

 

 

С 12 гласа „за”,  ОбС взе

 

Р Е Ш Е Н И Е

 

№ 196

 

На основание чл.21, ал.2   от   ЗМСМА   ОбС   Брезник   приема  за  сведение

Информацията относно  контрола и санкциите по изпълнение на Наредба №1 за поддържане на обществения ред на територията на община Брезник.

 

 

ЧЕТВЪРТА ТОЧКА: Докладна записка относно представителството на община

Брезник в търговските дружества, в които общината е съдружник или акционер.

        

 

         С 12 гласа „за”/ гласуването е поименно/, ОбС Брезник взе :

 

 Р Е Ш Е Н И Е

 

№ 197

 

На основание чл.21, ал.1, т.9 от ЗМСМА, чл.51, ал.5, т.4 от Закона за общинска собственост и във връзка  с чл.21 от Наредбата за реда за учредяване на търговски дружества с общинско имущество и за упражняване на правата на община Брезник в търговски дружества, ОбС Брезник определя Кмета на община Брезник за представител в Общото събрание на „В и К”ООД гр.Перник и Многопрофилна болница за активно лечение „Рахила Ангелова” АД гр.Перник.

 

 

ПЕТА ТОЧКА: Докладна записка относно допълнение на Решение №37 от

28.02.2008 год. на ОбС  гр.Брезник.

 

 

Със 7 гласа „за”, 4 гласа „против” и 1 глас „въздържал се” /гласуването е поименно/, ОбС  взе :

 

Р Е Ш Е Н И Е

 

№ 198

 

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.14, ал.7 от Закона за общинската собственост, чл.4, ал.1 и ал.2 от Наредбата за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество в Община Брезник, ОбС Брезник реши помещение с площ 10.4 кв.м., находящо се в северозападната част на втория етаж в сградата на пл. ”Девети септември” №2, гр.Брезник да се предостави за ползване на  ОбС, за настаняване на техническия сътрудник на ОбС.

 

 

ШЕСТА ТОЧКА: Докладна   записка  за   промяна на наемна цена за общински

обекти.

 

 

С 12 гласа „за” /гласуването е поименно/, ОбС  взе :

 

Р Е Ш Е Н И Е

 

№ 199

 

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.4, ал.7 от НРПУРОИ в община Брезник, ОбС реши:

Приема месечна наемна цена за инсталиране и експлоатация на съоръжения и оборудване, с цел предоставяне на далекосъобщителни услуги, както следва:

§         За ползване на помещение – 5.00 лв. на кв.м. застроена площ;

§         За инсталиране на антени и други съоръжения – 5.00 лв. на кв.м. площ;

§         Същото да се отрази в Приложение №4 на Наредбата за таксите и цените на услугите.

 

 

СЕДМА ТОЧКА: Докладна  записка  относно  избиране  временно  изпълняващ

длъжността „Кмет” на кметство Кошарево.

 

 

 

Със 7 гласа „за”, 3 гласа „против” и 2 гласа „въздържал се”, ОбС  взе :

 

 

Р Е Ш Е Н И Е

 

№ 200

 

На основание чл.42, ал.4 от ЗМСМА, ОбС  реши:

„Ако   до   04.08.2009 год.   избрания   с   решение    №191  от     18.06.2009 год.

временно изпълняващ длъжността Кмет на кметство за с. Кошарево г-н Евтим Горанов Антов, не представи необходимите документи, да се смята за избран като временно изпълняващ длъжността Росица Георгиева Ангелова – ст. специалист АО при кметство Кошарево”.

 

 

 

ПРОТОКОЛИСТ:                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС :

                             /Н.Първанова/                                                             /Иван Ставрев/

 

 

 

 
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
prev
next

Обявления на заповеди и решения за израб

  13.09.2018 г. О Б Я В Л Е Н И Е О...

Четвъртък, 13 Септември 2018

прочетете повече

Мотиви, доклад и проект на Стратегия за

Доклад относно Стратегия за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в Община Брезник за периода 2018-2020 г. М...

Понеделник, 10 Септември 2018

прочетете повече

Обява за търг за отдаване под наем на и

Община Брезник, на основание заповед №РД_2-616/27.08.2018 г. обявява търг за отдаване под наем на имот общинска собственост: І. ...

Вторник, 28 Август 2018

прочетете повече

Уведомление за инвестиционно предложение

УВЕДОМЛЕНИЕ за инвестиционно предложение От “Трейс Рисорсиз“ ЕООД, 1680 София, бул. „България“ 102, БЦ „Белисимо“, ет.6. ЕИК: 175...

Вторник, 14 Август 2018

прочетете повече

Мотиви и проект на Наредба за условията

МОТИВИ Към проект на Наредба за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности и за със...

Понеделник, 13 Август 2018

прочетете повече

Обява за търг за продажба на стояща дъp

Община Брезник на основание Заповед № РД_2-541/07.08.2018 год. и Заповед № РД_2-540/07.08.2018 год. обявява публичен търг с тайно наддаване за ...

Четвъртък, 9 Август 2018

прочетете повече

Съобщение по чл.32 от ДОПК

СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК До „ Галф интернешънъл груп Клон на ООД” ЕИК по БУЛ...

Понеделник, 30 Юли 2018

прочетете повече

Уведомление за инвестиционно предложение

Уведомление за инвестиционно предложение от „АКВА ИЗВОР“ ЕООД гр. София Адрес: гр. София 1000, бул. Европа №12 т...

Вторник, 12 Юни 2018

прочетете повече

Уведомление за инвестиционно предложение

Уведомление за инвестиционно предложение от „ЕНЕРДЖИ БУЛ ЛЕС“ ЕООД ЕИК 202237085, чрез Николай Димитров Кашинов - управи...

Понеделник, 11 Юни 2018

прочетете повече

Протокол №2 за полагащата се площ за нае

Протокол №2/25.05.2018 г. за полагащата се площ за наемане на пасища, мери и ливади по реда на ал.4 от чл.37и ...

Вторник, 29 Май 2018

прочетете повече

Информация за преценяване на необходимос

  ИНФОРМАЦИЯ за преценяване на необходимостта от ОВОС I. Информация за контакт с възложителя: 1. Име,...

Сряда, 23 Май 2018

прочетете повече

Обява за търг за продажба на общински и

Община Брезник, на основание заповед №РД_2-284/14.05.2018 г. обявява търг за продажба на общински имоти: І. Описание на имота за ...

Вторник, 15 Май 2018

прочетете повече

Протокол №1 за полагащата се площ за нае

Протокол №1/27.04.2018 г. за полагащата се площ за наемане на пасища, мери и ливади по реда на ал.4 от чл.37и ...

Сряда, 2 Май 2018

прочетете повече

Проект за изменение на Правилник за орга

Докладна записка относно Проект за изменение на Правилник за организация и дейността на ОбС Брезник, неговите комисии и взаимодействието му ...

Понеделник, 2 Април 2018

прочетете повече

Обява за инвестиционно предложение от "М

    Уведомяваме Ви, че фирма „МЕГАСТРОЙ” ООД, област Перник, община Брезник, гр. Брезник, ул. Владо Радославов №46, служ. тел...

Понеделник, 27 Ноември 2017

прочетете повече

Проект за изменение и допълнение на Прав

Докладна записка относно Проект за изменение и допълнение на Правилник за организация и дейността на ОбС Брезник, неговите комисии и ...

Четвъртък, 23 Ноември 2017

прочетете повече
next
prev

Посетители онлайн

В момента има 23 посетителя в сайта

Контакти

Адрес: гр.Брезник 2360

ул. Елена Георгиева №16

E-mail: obshtina_breznik@abv.bg

Телефони:

Община - 07751/ 24-34

Централа - 07751/ 20-10; 20-34

Факс - 07751/ 38-45

Личен състав - 07751/99-71

 

Лице, отговарящо за защита на личните данни:

Иван Бъчваров - заместник-кмет

тел. 0893405680

e-mail: ivan_bachvarov@abv.bg


 

ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИ

Административен регистър http://iisda.government.bg/

Портал за отворени данни https://opendata.government.bg/organization/obshtina-breznik

Държавен фонд "Земеделие" http://www.dfz.bg/

Общинска избирателна комисия https://oik1408.cik.bg/

Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради


Времето

нова възможност за вас

Чрез телефонната слушалка в долния десен ъгъл на страницата имате безплатна връзка със служители от общината или възможност да изпратите съобщение, чрез пощенския плик.

Произволно изображение

4.jpg

Статистика

Брой прегледи на съдържанието : 1097063