Община Брезник

  • Уголемяване на шрифта
  • Шрифт по подразбиране
  • Намаляване на шрифта

Решения на ОбС от 23.07.2009 г.

О Б Щ И Н С К И      С Ъ В Е Т      -        Б Р Е З Н И К

 

                                    ПРЕПИС!


П Р О Т О К О Л

№ 10

гр. Брезник, 23 юли 2009 год.

 

ПЪРВА ТОЧКА: Информации за подготовката на учебната 2009/2010 година в

общинските училища и детски градини: СОУ „В.Левски”, ОУ „Хр. Смирненски”, ЦДГ „Брезица” и ПГСС „Н.Й.Вапцаров”.

 

С 10 гласа „за”, 1 глас „против” и 1 глас „въздържал се” ОбС взе

 

 

Р Е Ш Е Н И Е   

  

№ 194

 

1. На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, ОбС Брезник приема за сведение информациите на Директорите на СОУ „В. Левски” гр. Брезник, ПГСС „Н.Й.Вапцаров” гр.Брезник, ОУ „Хр. Смирненски” с. Ноевци и ЦДГ „Брезица” гр. Брезник за подготовката на учебната 2009/2010 година.

2.      ОбС Брезник препоръчва на общинската администрация да разгледа

възможностите за осигуряване на медицинско лице за ОУ „Хр. Смирненски” с. Ноевци.

 

 

 

ВТОРА ТОЧКА: Информация   за   развитие   на   местните   спортни  дейности,

изграждане на съвременна и привлекателна жизнена среда и съоръжения, създаващи условия за спорт, отдих и туризъм за всички в община Брезник.

Информация за развитие на спорта в общината – опазване на спортната база и задачите на Обединения спортен клуб „Чорни”.

 

 

С 11 гласа „за” и 1 глас „против”, ОбС взе

 

Р Е Ш Е Н И Е

 

№ 195

 

На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА ОбС Брезник:

1. Приема за сведение Информацията за развитие на местните спортни

дейности, изграждане на съвременна и привлекателна жизнена среда и съоръжения, създаващи условия за спорт, отдих и туризъм за всички в община Брезник и Информацията за развитие на спорта в общината – опазване на спортната база и задачите на Обединения спортен клуб „Чорни”.

2. Препоръчва на УС на Обединен спортен клуб „Чорни – 2004” да потърси  възможност за привличане на професионални футболни отбори да тренират на спортния комплекс в гр.Брезник срещу съответното заплащане и поети съответни гаранции за поддържане в добро състояние на базата.

ТРЕТА ТОЧКА: Информация относно  контрола и санкциите по изпълнение на

Наредба №1 за поддържане на обществения ред на територията на община Брезник.

 

 

С 12 гласа „за”,  ОбС взе

 

Р Е Ш Е Н И Е

 

№ 196

 

На основание чл.21, ал.2   от   ЗМСМА   ОбС   Брезник   приема  за  сведение

Информацията относно  контрола и санкциите по изпълнение на Наредба №1 за поддържане на обществения ред на територията на община Брезник.

 

 

ЧЕТВЪРТА ТОЧКА: Докладна записка относно представителството на община

Брезник в търговските дружества, в които общината е съдружник или акционер.

        

 

         С 12 гласа „за”/ гласуването е поименно/, ОбС Брезник взе :

 

 Р Е Ш Е Н И Е

 

№ 197

 

На основание чл.21, ал.1, т.9 от ЗМСМА, чл.51, ал.5, т.4 от Закона за общинска собственост и във връзка  с чл.21 от Наредбата за реда за учредяване на търговски дружества с общинско имущество и за упражняване на правата на община Брезник в търговски дружества, ОбС Брезник определя Кмета на община Брезник за представител в Общото събрание на „В и К”ООД гр.Перник и Многопрофилна болница за активно лечение „Рахила Ангелова” АД гр.Перник.

 

 

ПЕТА ТОЧКА: Докладна записка относно допълнение на Решение №37 от

28.02.2008 год. на ОбС  гр.Брезник.

 

 

Със 7 гласа „за”, 4 гласа „против” и 1 глас „въздържал се” /гласуването е поименно/, ОбС  взе :

 

Р Е Ш Е Н И Е

 

№ 198

 

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.14, ал.7 от Закона за общинската собственост, чл.4, ал.1 и ал.2 от Наредбата за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество в Община Брезник, ОбС Брезник реши помещение с площ 10.4 кв.м., находящо се в северозападната част на втория етаж в сградата на пл. ”Девети септември” №2, гр.Брезник да се предостави за ползване на  ОбС, за настаняване на техническия сътрудник на ОбС.

 

 

ШЕСТА ТОЧКА: Докладна   записка  за   промяна на наемна цена за общински

обекти.

 

 

С 12 гласа „за” /гласуването е поименно/, ОбС  взе :

 

Р Е Ш Е Н И Е

 

№ 199

 

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.4, ал.7 от НРПУРОИ в община Брезник, ОбС реши:

Приема месечна наемна цена за инсталиране и експлоатация на съоръжения и оборудване, с цел предоставяне на далекосъобщителни услуги, както следва:

§         За ползване на помещение – 5.00 лв. на кв.м. застроена площ;

§         За инсталиране на антени и други съоръжения – 5.00 лв. на кв.м. площ;

§         Същото да се отрази в Приложение №4 на Наредбата за таксите и цените на услугите.

 

 

СЕДМА ТОЧКА: Докладна  записка  относно  избиране  временно  изпълняващ

длъжността „Кмет” на кметство Кошарево.

 

 

 

Със 7 гласа „за”, 3 гласа „против” и 2 гласа „въздържал се”, ОбС  взе :

 

 

Р Е Ш Е Н И Е

 

№ 200

 

На основание чл.42, ал.4 от ЗМСМА, ОбС  реши:

„Ако   до   04.08.2009 год.   избрания   с   решение    №191  от     18.06.2009 год.

временно изпълняващ длъжността Кмет на кметство за с. Кошарево г-н Евтим Горанов Антов, не представи необходимите документи, да се смята за избран като временно изпълняващ длъжността Росица Георгиева Ангелова – ст. специалист АО при кметство Кошарево”.

 

 

 

ПРОТОКОЛИСТ:                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС :

                             /Н.Първанова/                                                             /Иван Ставрев/

 

 

 

 
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
prev
next

Обявления на заповеди и решения за израб

  20.03.2019 г. ОБЯВЛЕНИЕ №7000-88 /3/ от 20.03.2019 г. Община Брезник, област Перник, дирекция „ТСУ и ЕИ” на основа...

Сряда, 20 Март 2019

прочетете повече

Община Брезник обявява търг с тайно надд

Община Брезник на основание Заповед № РД_2-157/14.03.2019 год. обявява търг с тайно наддаване за продажба на стояща дървесина на кор...

Петък, 15 Март 2019

прочетете повече

Община Брезник обявява Процедура по възл

Община Брезник на основание Заповед № РД_2-158/14.03.2019 год. обявява Процедура по възлагане на добив на дървесина от горските ...

Петък, 15 Март 2019

прочетете повече

Проект на Допълнение и изменение на Наре

Докладна записка относно допълнение и изменение на Наредбата за определяне размера на местните данъци Поименно гласуване. С...

Сряда, 27 Февруари 2019

прочетете повече

Проект на Наредба за изменение и допълне

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество в ...

Вторник, 12 Февруари 2019

прочетете повече

Проект Наредба за определяне на местните

Проект Наредба за определяне на местните такси и цени на услуги, съгласно ЗМДТ...

Вторник, 12 Февруари 2019

прочетете повече

Публично обявяване на заявление от Дирек

Съобщение относно Публично обявяване на заявление от Директора на Териториално подразделение „Държавно горско стопанство - Брезник“, гр. ...

Петък, 1 Февруари 2019

прочетете повече

Община Брезник обявява търг за отдаване

Община Брезник, на основание заповед №РД_2-47/24.01.2019 г. обявява търг за отдаване под наем на имоти общинска собственост: І. Опи...

Четвъртък, 24 Януари 2019

прочетете повече

ИНФОРМАЦИЯ за преценяване на необходимос

ИНФОРМАЦИЯ за преценяване на необходимостта от ОВОС за инвестиционно предложение: „Разделяне на битови от технологични води и изграждане на лок...

Сряда, 16 Януари 2019

прочетете повече

Проект на Програма за управление и разпо

Проект на Програма за управление и разпореждане с общинска собственост на Община Брезник за 2019 г....

Понеделник, 14 Януари 2019

прочетете повече

Публично обсъждане на проекта за бюджет

О Б Я В А На основание чл. 84, ал.6 от Закона за публичните финанси и чл.25, ал.4 от Наредба ...

Понеделник, 7 Януари 2019

прочетете повече

Община Брезник обявява публичен търг с т

  Община Брезник, на основание заповед № РД_2-934/28.12.2018 г., обявява търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от ...

Петък, 4 Януари 2019

прочетете повече

Проект на Наредба за изменение на Наред

Проект на Наредба за изменение на Наредба №1 за осигуряване и поддържане на обществения ред, чистотата, организацията и безопасността на ...

Четвъртък, 27 Декември 2018

прочетете повече

Проект за изменение и допълнение на Нар

Проект за изменение и допълнение  на Наредбата за определяне размера на местните ...

Четвъртък, 20 Декември 2018

прочетете повече

Заповеди на Директора на ОД “Земеделие“

Заповед № РД-350/17.12.2018 г. на Директора на Областна дирекция „Земеделие”–Перник относно разпределението на масивите за ползване в землището на с. ...

Вторник, 18 Декември 2018

прочетете повече

Заповеди на Директора на ОД “Земеделие“

Заповед № РД-344/07.12.2018 г. на Директора на Областна дирекция „Земеделие”–Перник относно разпределението на масивите за ползване в землището...

Четвъртък, 13 Декември 2018

прочетете повече
next
prev

Посетители онлайн

В момента има 40 посетителя в сайта

Контакти

Адрес: гр.Брезник 2360

ул. Елена Георгиева №16

E-mail: obshtina_breznik@abv.bg

Телефони:

Община - 07751/ 24-34

Централа - 07751/ 20-10; 20-34

Факс - 07751/ 38-45

Личен състав - 07751/99-71

 

Лице, отговарящо за защита на личните данни:

Иван Бъчваров - заместник-кмет

тел. 07751/2010 в.105

e-mail: ivan_bachvarov@abv.bg


 

ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИ

Административен регистър http://iisda.government.bg/

Портал за отворени данни https://opendata.government.bg/organization/obshtina-breznik

Държавен фонд "Земеделие" http://www.dfz.bg/

Общинска избирателна комисия https://oik1408.cik.bg/

Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради


Времето

нова възможност за вас

Чрез телефонната слушалка в долния десен ъгъл на страницата имате безплатна връзка със служители от общината или възможност да изпратите съобщение, чрез пощенския плик.

Произволно изображение

1.jpg

Статистика

Брой прегледи на съдържанието : 1389636