Община Брезник

  • Уголемяване на шрифта
  • Шрифт по подразбиране
  • Намаляване на шрифта

Решения на ОбС от 23.07.2009 г.

О Б Щ И Н С К И      С Ъ В Е Т      -        Б Р Е З Н И К

 

                                    ПРЕПИС!


П Р О Т О К О Л

№ 10

гр. Брезник, 23 юли 2009 год.

 

ПЪРВА ТОЧКА: Информации за подготовката на учебната 2009/2010 година в

общинските училища и детски градини: СОУ „В.Левски”, ОУ „Хр. Смирненски”, ЦДГ „Брезица” и ПГСС „Н.Й.Вапцаров”.

 

С 10 гласа „за”, 1 глас „против” и 1 глас „въздържал се” ОбС взе

 

 

Р Е Ш Е Н И Е   

  

№ 194

 

1. На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, ОбС Брезник приема за сведение информациите на Директорите на СОУ „В. Левски” гр. Брезник, ПГСС „Н.Й.Вапцаров” гр.Брезник, ОУ „Хр. Смирненски” с. Ноевци и ЦДГ „Брезица” гр. Брезник за подготовката на учебната 2009/2010 година.

2.      ОбС Брезник препоръчва на общинската администрация да разгледа

възможностите за осигуряване на медицинско лице за ОУ „Хр. Смирненски” с. Ноевци.

 

 

 

ВТОРА ТОЧКА: Информация   за   развитие   на   местните   спортни  дейности,

изграждане на съвременна и привлекателна жизнена среда и съоръжения, създаващи условия за спорт, отдих и туризъм за всички в община Брезник.

Информация за развитие на спорта в общината – опазване на спортната база и задачите на Обединения спортен клуб „Чорни”.

 

 

С 11 гласа „за” и 1 глас „против”, ОбС взе

 

Р Е Ш Е Н И Е

 

№ 195

 

На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА ОбС Брезник:

1. Приема за сведение Информацията за развитие на местните спортни

дейности, изграждане на съвременна и привлекателна жизнена среда и съоръжения, създаващи условия за спорт, отдих и туризъм за всички в община Брезник и Информацията за развитие на спорта в общината – опазване на спортната база и задачите на Обединения спортен клуб „Чорни”.

2. Препоръчва на УС на Обединен спортен клуб „Чорни – 2004” да потърси  възможност за привличане на професионални футболни отбори да тренират на спортния комплекс в гр.Брезник срещу съответното заплащане и поети съответни гаранции за поддържане в добро състояние на базата.

ТРЕТА ТОЧКА: Информация относно  контрола и санкциите по изпълнение на

Наредба №1 за поддържане на обществения ред на територията на община Брезник.

 

 

С 12 гласа „за”,  ОбС взе

 

Р Е Ш Е Н И Е

 

№ 196

 

На основание чл.21, ал.2   от   ЗМСМА   ОбС   Брезник   приема  за  сведение

Информацията относно  контрола и санкциите по изпълнение на Наредба №1 за поддържане на обществения ред на територията на община Брезник.

 

 

ЧЕТВЪРТА ТОЧКА: Докладна записка относно представителството на община

Брезник в търговските дружества, в които общината е съдружник или акционер.

        

 

         С 12 гласа „за”/ гласуването е поименно/, ОбС Брезник взе :

 

 Р Е Ш Е Н И Е

 

№ 197

 

На основание чл.21, ал.1, т.9 от ЗМСМА, чл.51, ал.5, т.4 от Закона за общинска собственост и във връзка  с чл.21 от Наредбата за реда за учредяване на търговски дружества с общинско имущество и за упражняване на правата на община Брезник в търговски дружества, ОбС Брезник определя Кмета на община Брезник за представител в Общото събрание на „В и К”ООД гр.Перник и Многопрофилна болница за активно лечение „Рахила Ангелова” АД гр.Перник.

 

 

ПЕТА ТОЧКА: Докладна записка относно допълнение на Решение №37 от

28.02.2008 год. на ОбС  гр.Брезник.

 

 

Със 7 гласа „за”, 4 гласа „против” и 1 глас „въздържал се” /гласуването е поименно/, ОбС  взе :

 

Р Е Ш Е Н И Е

 

№ 198

 

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.14, ал.7 от Закона за общинската собственост, чл.4, ал.1 и ал.2 от Наредбата за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество в Община Брезник, ОбС Брезник реши помещение с площ 10.4 кв.м., находящо се в северозападната част на втория етаж в сградата на пл. ”Девети септември” №2, гр.Брезник да се предостави за ползване на  ОбС, за настаняване на техническия сътрудник на ОбС.

 

 

ШЕСТА ТОЧКА: Докладна   записка  за   промяна на наемна цена за общински

обекти.

 

 

С 12 гласа „за” /гласуването е поименно/, ОбС  взе :

 

Р Е Ш Е Н И Е

 

№ 199

 

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.4, ал.7 от НРПУРОИ в община Брезник, ОбС реши:

Приема месечна наемна цена за инсталиране и експлоатация на съоръжения и оборудване, с цел предоставяне на далекосъобщителни услуги, както следва:

§         За ползване на помещение – 5.00 лв. на кв.м. застроена площ;

§         За инсталиране на антени и други съоръжения – 5.00 лв. на кв.м. площ;

§         Същото да се отрази в Приложение №4 на Наредбата за таксите и цените на услугите.

 

 

СЕДМА ТОЧКА: Докладна  записка  относно  избиране  временно  изпълняващ

длъжността „Кмет” на кметство Кошарево.

 

 

 

Със 7 гласа „за”, 3 гласа „против” и 2 гласа „въздържал се”, ОбС  взе :

 

 

Р Е Ш Е Н И Е

 

№ 200

 

На основание чл.42, ал.4 от ЗМСМА, ОбС  реши:

„Ако   до   04.08.2009 год.   избрания   с   решение    №191  от     18.06.2009 год.

временно изпълняващ длъжността Кмет на кметство за с. Кошарево г-н Евтим Горанов Антов, не представи необходимите документи, да се смята за избран като временно изпълняващ длъжността Росица Георгиева Ангелова – ст. специалист АО при кметство Кошарево”.

 

 

 

ПРОТОКОЛИСТ:                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС :

                             /Н.Първанова/                                                             /Иван Ставрев/

 

 

 

 
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
prev
next

Уведомление за инвестиционно предложение

Уведомление за инвестиционно предложение от „АКВА ИЗВОР“ ЕООД гр. София Адрес: гр. София 1000, бул. Европа №12 т...

Вторник, 12 Юни 2018

прочетете повече

Уведомление за инвестиционно предложение

Уведомление за инвестиционно предложение от „ЕНЕРДЖИ БУЛ ЛЕС“ ЕООД ЕИК 202237085, чрез Николай Димитров Кашинов - управи...

Понеделник, 11 Юни 2018

прочетете повече

Протокол №2 за полагащата се площ за нае

Протокол №2/25.05.2018 г. за полагащата се площ за наемане на пасища, мери и ливади по реда на ал.4 от чл.37и ...

Вторник, 29 Май 2018

прочетете повече

Информация за преценяване на необходимос

  ИНФОРМАЦИЯ за преценяване на необходимостта от ОВОС I. Информация за контакт с възложителя: 1. Име,...

Сряда, 23 Май 2018

прочетете повече

Обява за търг за продажба на общински и

Община Брезник, на основание заповед №РД_2-284/14.05.2018 г. обявява търг за продажба на общински имоти: І. Описание на имота за ...

Вторник, 15 Май 2018

прочетете повече

Уведомление за инвестиционно предложение

У В Е Д О М Л Е Н И Е за инвестиционно предложение от Тодор Димитров Димов - упр...

Четвъртък, 10 Май 2018

прочетете повече

Обява за инвестиционно предложение от "М

ОБЯВА до заинтересованите лица и общественост На основание чл.4, ал.2 от Наредбата за условията и реда за изв...

Четвъртък, 10 Май 2018

прочетете повече

Протокол №1 за полагащата се площ за нае

Протокол №1/27.04.2018 г. за полагащата се площ за наемане на пасища, мери и ливади по реда на ал.4 от чл.37и ...

Сряда, 2 Май 2018

прочетете повече

Обява за инвестиционно предложение от "М

ОБЯВА до заинтересованите лица и общественост На основание чл.4, ал.2 от Наредбата за условията и реда за изв...

Понеделник, 30 Април 2018

прочетете повече

Обява за инвестиционно предложение от "Б

12.04.2018 г. ОБЯВА до заинтересованите лица и общественост   „БТК“ ЕАД, седалище и адрес на управление - гр....

Четвъртък, 12 Април 2018

прочетете повече

Обявления на заповеди и решения за израб

10.04.2018 г. ОБЯВЛЕНИЕ Община Брезник, дирекция „ТСУ и ЕИ”, съгласно чл.124б, ал.2 от ЗУТ обявява на ...

Вторник, 10 Април 2018

прочетете повече

Проект за изменение на Правилник за орга

Докладна записка относно Проект за изменение на Правилник за организация и дейността на ОбС Брезник, неговите комисии и взаимодействието му ...

Понеделник, 2 Април 2018

прочетете повече

Обява за инвестиционно предложение от "Т

Уведомление за инвестиционно предложение от фирма „ТАИМ СМ“ ЕООД ЕИК 201189666, представлявана от Сергей Стефанов Стерев Адрес: гр....

Сряда, 28 Март 2018

прочетете повече

Обява за инвестиционно предложение от "Ц

ОБЯВА ЗА ОБЩЕСТВЕНОСТТА Уведомяве ВИ, че Петър Стаменов Тодоров живущ в град Перник, ул.”Отец Паисий”, бл.94,вх. „А”, ет....

Четвъртък, 22 Март 2018

прочетете повече

Уведомление за инвестиционно предложение

ИНФОРМАЦИЯ за преценяване на необходимостта от ОВОС за инвестиционно предложение: “Производство на натурален лактобацилус булгарикус /lactobac...

Вторник, 20 Март 2018

прочетете повече

Обява за инвестиционно предложение от "Б

Обява за обществеността Уведомяваме Ви, че „БОКА 2020“ ЕООД, гр. Брезник, ул. „Борис Антов“ №12, ЕИК 204263...

Вторник, 20 Март 2018

прочетете повече
next
prev

Посетители онлайн

В момента има 21 посетителя в сайта

Контакти

Адрес: гр.Брезник 2360

ул. Елена Георгиева №16

E-mail: obshtina_breznik@abv.bg

Телефони:

Община - 07751/ 24-34

Централа - 07751/ 20-10; 20-34

Факс - 07751/ 38-45

Личен състав - 07751/99-71

 

Лице, отговарящо за защита на личните данни:

Иван Бъчваров - заместник-кмет

тел. 0893405680

e-mail: ivan_bachvarov@abv.bg


 

ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИ

Административен регистър http://iisda.government.bg/

Портал за отворени данни https://opendata.government.bg/organization/obshtina-breznik

Държавен фонд "Земеделие" http://www.dfz.bg/

Общинска избирателна комисия https://oik1408.cik.bg/

Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради


Времето

Произволно изображение

2.jpg

Статистика

Брой прегледи на съдържанието : 959782