Община Брезник

  • Уголемяване на шрифта
  • Шрифт по подразбиране
  • Намаляване на шрифта

Решения на ОбС от 23.07.2009 г.

О Б Щ И Н С К И      С Ъ В Е Т      -        Б Р Е З Н И К

 

                                    ПРЕПИС!


П Р О Т О К О Л

№ 10

гр. Брезник, 23 юли 2009 год.

 

ПЪРВА ТОЧКА: Информации за подготовката на учебната 2009/2010 година в

общинските училища и детски градини: СОУ „В.Левски”, ОУ „Хр. Смирненски”, ЦДГ „Брезица” и ПГСС „Н.Й.Вапцаров”.

 

С 10 гласа „за”, 1 глас „против” и 1 глас „въздържал се” ОбС взе

 

 

Р Е Ш Е Н И Е   

  

№ 194

 

1. На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, ОбС Брезник приема за сведение информациите на Директорите на СОУ „В. Левски” гр. Брезник, ПГСС „Н.Й.Вапцаров” гр.Брезник, ОУ „Хр. Смирненски” с. Ноевци и ЦДГ „Брезица” гр. Брезник за подготовката на учебната 2009/2010 година.

2.      ОбС Брезник препоръчва на общинската администрация да разгледа

възможностите за осигуряване на медицинско лице за ОУ „Хр. Смирненски” с. Ноевци.

 

 

 

ВТОРА ТОЧКА: Информация   за   развитие   на   местните   спортни  дейности,

изграждане на съвременна и привлекателна жизнена среда и съоръжения, създаващи условия за спорт, отдих и туризъм за всички в община Брезник.

Информация за развитие на спорта в общината – опазване на спортната база и задачите на Обединения спортен клуб „Чорни”.

 

 

С 11 гласа „за” и 1 глас „против”, ОбС взе

 

Р Е Ш Е Н И Е

 

№ 195

 

На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА ОбС Брезник:

1. Приема за сведение Информацията за развитие на местните спортни

дейности, изграждане на съвременна и привлекателна жизнена среда и съоръжения, създаващи условия за спорт, отдих и туризъм за всички в община Брезник и Информацията за развитие на спорта в общината – опазване на спортната база и задачите на Обединения спортен клуб „Чорни”.

2. Препоръчва на УС на Обединен спортен клуб „Чорни – 2004” да потърси  възможност за привличане на професионални футболни отбори да тренират на спортния комплекс в гр.Брезник срещу съответното заплащане и поети съответни гаранции за поддържане в добро състояние на базата.

ТРЕТА ТОЧКА: Информация относно  контрола и санкциите по изпълнение на

Наредба №1 за поддържане на обществения ред на територията на община Брезник.

 

 

С 12 гласа „за”,  ОбС взе

 

Р Е Ш Е Н И Е

 

№ 196

 

На основание чл.21, ал.2   от   ЗМСМА   ОбС   Брезник   приема  за  сведение

Информацията относно  контрола и санкциите по изпълнение на Наредба №1 за поддържане на обществения ред на територията на община Брезник.

 

 

ЧЕТВЪРТА ТОЧКА: Докладна записка относно представителството на община

Брезник в търговските дружества, в които общината е съдружник или акционер.

        

 

         С 12 гласа „за”/ гласуването е поименно/, ОбС Брезник взе :

 

 Р Е Ш Е Н И Е

 

№ 197

 

На основание чл.21, ал.1, т.9 от ЗМСМА, чл.51, ал.5, т.4 от Закона за общинска собственост и във връзка  с чл.21 от Наредбата за реда за учредяване на търговски дружества с общинско имущество и за упражняване на правата на община Брезник в търговски дружества, ОбС Брезник определя Кмета на община Брезник за представител в Общото събрание на „В и К”ООД гр.Перник и Многопрофилна болница за активно лечение „Рахила Ангелова” АД гр.Перник.

 

 

ПЕТА ТОЧКА: Докладна записка относно допълнение на Решение №37 от

28.02.2008 год. на ОбС  гр.Брезник.

 

 

Със 7 гласа „за”, 4 гласа „против” и 1 глас „въздържал се” /гласуването е поименно/, ОбС  взе :

 

Р Е Ш Е Н И Е

 

№ 198

 

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.14, ал.7 от Закона за общинската собственост, чл.4, ал.1 и ал.2 от Наредбата за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество в Община Брезник, ОбС Брезник реши помещение с площ 10.4 кв.м., находящо се в северозападната част на втория етаж в сградата на пл. ”Девети септември” №2, гр.Брезник да се предостави за ползване на  ОбС, за настаняване на техническия сътрудник на ОбС.

 

 

ШЕСТА ТОЧКА: Докладна   записка  за   промяна на наемна цена за общински

обекти.

 

 

С 12 гласа „за” /гласуването е поименно/, ОбС  взе :

 

Р Е Ш Е Н И Е

 

№ 199

 

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.4, ал.7 от НРПУРОИ в община Брезник, ОбС реши:

Приема месечна наемна цена за инсталиране и експлоатация на съоръжения и оборудване, с цел предоставяне на далекосъобщителни услуги, както следва:

§         За ползване на помещение – 5.00 лв. на кв.м. застроена площ;

§         За инсталиране на антени и други съоръжения – 5.00 лв. на кв.м. площ;

§         Същото да се отрази в Приложение №4 на Наредбата за таксите и цените на услугите.

 

 

СЕДМА ТОЧКА: Докладна  записка  относно  избиране  временно  изпълняващ

длъжността „Кмет” на кметство Кошарево.

 

 

 

Със 7 гласа „за”, 3 гласа „против” и 2 гласа „въздържал се”, ОбС  взе :

 

 

Р Е Ш Е Н И Е

 

№ 200

 

На основание чл.42, ал.4 от ЗМСМА, ОбС  реши:

„Ако   до   04.08.2009 год.   избрания   с   решение    №191  от     18.06.2009 год.

временно изпълняващ длъжността Кмет на кметство за с. Кошарево г-н Евтим Горанов Антов, не представи необходимите документи, да се смята за избран като временно изпълняващ длъжността Росица Георгиева Ангелова – ст. специалист АО при кметство Кошарево”.

 

 

 

ПРОТОКОЛИСТ:                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС :

                             /Н.Първанова/                                                             /Иван Ставрев/

 

 

 

 
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
prev
next

Заповеди на Директора на ОД “Земеделие“

ЗАПОВЕД №РД-343/06.12.2018 г. на Директора на Областна дирекция „Земеделие”–Перник относно разпределението на масивите за ползване в землището на с.Ръжавец   ЗАПОВЕД №РД-342/06.12.2018 ...

Понеделник, 10 Декември 2018

прочетете повече

Община Брезник обявява търг с явно надда

Община Брезник, на основание заповед №РД_2-845/21.11.2018г., обявява търг с явно наддаване за продажба на следните недвижими имоти: Описание на ...

Понеделник, 26 Ноември 2018

прочетете повече

Заповеди на Директора на ОД “Земеделие“

ЗАПОВЕД №РД-320/22.11.2018 г. на Директора на Областна дирекция „Земеделие”–Перник относно разпределението на масивите за ползване в землището на с.Банище ...

Четвъртък, 22 Ноември 2018

прочетете повече

Уведомление за инвестиционно предложение

О Б Я В А за инвестиционно предложение от Община Брезник, гр.Брезник, ул.Елена Георгиева №16 На основание чл....

Сряда, 21 Ноември 2018

прочетете повече

Уведомление за инвестиционно намерение о

  У В Е Д О М Л Е Н И Е за инвестиционно намерение ...

Вторник, 20 Ноември 2018

прочетете повече

Уведомление за инвестиционно намерение о

Уведомление за инвестиционно намерение От „БРЕЗНИК – ЧЕТИРИ СЕЗОНА“ ЕООД, Пълен пощенски адрес: гр. Брезник 2360, ул....

Вторник, 20 Ноември 2018

прочетете повече

Уведомление за инвестиционно намерение о

Уведомление за инвестиционно намерение От" БАЛЕКС – СП“ ЕООД, ЕИК 201717430   Пълен пощенски адрес: Брезник 2360, ул. Строител №17 Телефон, фак...

Сряда, 14 Ноември 2018

прочетете повече

Проект на Наредба за придобиване, притеж

Проект на Наредба за придобиване, притежаване и отглеждане на селскостопански животни, червени калифорнийски червеи (ЧКЧ), охлюви и пчелни семейства на ...

Петък, 9 Ноември 2018

прочетете повече

Проект за актуализация на общинска прогр

Проект за актуализация на общинска програма за опазване на околната среда - период на действие 2018-2020 г....

Петък, 9 Ноември 2018

прочетете повече

ПРОЕКТ ЗА АКТУАЛИЗАЦИЯ НА ОБЩИНСКА ПРОГР

ПРОЕКТ ЗА АКТУАЛИЗАЦИЯ НА ОБЩИНСКА ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ОТПАДЪЦИТЕ период на действие: 2018 - 2020 г....

Петък, 9 Ноември 2018

прочетете повече

Обобщена справка за Общ устройствен план

Обобщена справка за Общ устройствен ...

Вторник, 6 Ноември 2018

прочетете повече

Уведомление за инвестиционно намерение о

30.10.2018 г. Уведомление за инвестиционно намерение От Пелетина ООД, с. Ноевци, общ. Брезник, обл. Перник, ЕИК 20201...

Вторник, 30 Октомври 2018

прочетете повече

Проект за допълнение и изменение на Наре

Проект за допълнение и изменение на Наредбата за определяне на местните такси и цени на услуги, съгласно ЗМДТ – Вар...

Понеделник, 29 Октомври 2018

прочетете повече

Обявления на заповеди и решения за израб

  2.10.2018 г. О Б Я В Л Е Н И Е № 9400-2478/1/ от...

Вторник, 2 Октомври 2018

прочетете повече

Община Брезник обявява публичен търг с т

Община Брезник на основание Заповед №691 от 21.09.2018 год. обявява Процедура по провеждане на публичен търг с тайно наддав...

Сряда, 26 Септември 2018

прочетете повече

Община Брезник обявява процедура по въ

Община Брезник на основание Заповед №690 от 21.09.2018 год. обявява Процедура по възлагане на добив на дървесина от горските т...

Сряда, 26 Септември 2018

прочетете повече
next
prev

Посетители онлайн

В момента има 19 посетителя в сайта

Контакти

Адрес: гр.Брезник 2360

ул. Елена Георгиева №16

E-mail: obshtina_breznik@abv.bg

Телефони:

Община - 07751/ 24-34

Централа - 07751/ 20-10; 20-34

Факс - 07751/ 38-45

Личен състав - 07751/99-71

 

Лице, отговарящо за защита на личните данни:

Иван Бъчваров - заместник-кмет

тел. 07751/2010 в.105

e-mail: ivan_bachvarov@abv.bg


 

ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИ

Административен регистър http://iisda.government.bg/

Портал за отворени данни https://opendata.government.bg/organization/obshtina-breznik

Държавен фонд "Земеделие" http://www.dfz.bg/

Общинска избирателна комисия https://oik1408.cik.bg/

Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради


Времето

нова възможност за вас

Чрез телефонната слушалка в долния десен ъгъл на страницата имате безплатна връзка със служители от общината или възможност да изпратите съобщение, чрез пощенския плик.

Произволно изображение

11.jpg

Статистика

Брой прегледи на съдържанието : 1233076