Община Брезник

  • Уголемяване на шрифта
  • Шрифт по подразбиране
  • Намаляване на шрифта
Начало

Община Брезник обявява търг с явно наддаване за продажба на недвижими имоти

Община Брезник, на основание заповед № РД_2-320/13.05.2019 г., обявява търг с явно наддаване за продажба на следните недвижими имоти:

Описание на недвижимите имоти, предмет на търга и начална тръжна цена:

1.Незастроен поземлен имот, представляващ парцел отреден за индивидуално жилищно строителство УПИ XXIV кв.12 по РП на с. Банище, с площ 480 кв.м; Оценка на лицензиран оценител и начална тръжна цена 3622.40 лв., облагаеми с ДДС.

2.Незастроен поземлен имот, представляващ парцел отреден за индивидуално жилищно строителство УПИ XXIX кв.17 по РП на с. Банище, с площ 800 кв.м; Оценка на лицензиран оценител и начална тръжна цена 6037.50 лв., облагаеми с ДДС.

3.Незастроен поземлен имот, представляващ парцел отреден за индивидуално жилищно строителство УПИ XIX-291 кв.27 по РП на с. Сопица, с площ 596 кв.м; Оценка на лицензиран оценител и начална тръжна цена 4343.10 лв., облагаеми с ДДС.

4.Незастроен поземлен имот, представляващ парцел отреден за индивидуално жилищно строителство УПИ XIII - 400 кв.17 по РП на с. Ноевци, с площ 930 кв.м; Оценка на лицензиран оценител и начална тръжна цена 4575.60 лв., облагаеми с ДДС.

5.Незастроен поземлен имот, представляващ парцел отреден за индивидуално жилищно строителство УПИ XXXIII кв.49 по РП на с. Ноевци, с площ 600 кв.м; Оценка на лицензиран оценител и начална тръжна цена 2928.00 лв., облагаеми с ДДС.

6. Незастроен поземлен имот, представляващ парцел отреден за индивидуално жилищно строителство УПИ XXI – 59 кв.10 по РП на с. Ноевци, с площ 530 кв.м; Оценка на лицензиран оценител и начална тръжна цена 2734.80 лв., облагаеми с ДДС.

7.Отстъпено право на строеж върху терен частна общинска собственост с идентификатор 06286.501.1373 по КККР на гр. Брезник, попадащ в УПИ І „За обслужващи дейности, търговия , услуги и пешеходна зона ”, кв. 60 по РП на гр. Брезник – за построяване на обект за извършване на услуги с обща площ 36 кв.м. Оценка на лицензиран оценител и начална тръжна цена на правота на строеж 1125.94 лв., облагаеми с ДДС.Определя пет годишен срок за построяване.

Дата, място и час на провеждане на търга: 17.06.2019 г. от 10.00 часа в заседателната зала на Общината.

Дата, място и час на провеждане на повторния търг: 24.06.2019 г. от 10.00 часа в заседателната зала на Общината.

Размер на депозита - 10 % от обявената цена. Внася се от 07.06.2019 г. до 16 часа на 13.06.2019 г. За повторния търг - от 18.06.2019 г. до 16.00 часа на 19.06.2019 г.

Необходими документи : за участие в търга следва да се подаде заявление и депозитната квитанция.. Същите се подават в срока на внасяне на депозита. На търга се представя документ за самоличност и ако е необходимо- пълномощно.

Изисквани обезпечения, ако следва да се предоставят такива - да няма задължение към общината.

Стъпка при наддаване: 10 % от обявената цена.Условие за участие и др. въпроси – на тел. 07751/2160, Оля Малинова, Иван Бъчваров.

 
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
prev
next

Обява за търг с тайно наддаване за прод

Община Брезник на основание Заповед № РД_2-426/12.06.2019 г. обявява 1. Процедура по провеждане на търг с тайно наддаване за ...

Понеделник, 17 Юни 2019

прочетете повече

Обявления на заповеди и решения за израб

14.06.2019 г. ОБЯВЛЕНИЕ Община Брезник, дирекция „ТСУ и ЕИ”, съгласно чл.124 б, ал.2 от ЗУТ об...

Петък, 14 Юни 2019

прочетете повече

Публично обявяване на заявление за издав

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Министерство на околната среда и водите Басейнова дирекция „Западнобеломорски район” СЪОБЩЕНИЕ Относно: Публично обявяване по зая...

Четвъртък, 13 Юни 2019

прочетете повече

Публично обявяване на заявление от Дирек

  Съобщение от Басейнова дирекция „Западнобеломорски район”, относно публично обявяване на заявление от Директора на Териториално подразделение „Държавно горско сто...

Петък, 31 Май 2019

прочетете повече

Община Брезник обявява търг с явно надда

Община Брезник, на основание заповед №РД_2-356/28.05.2019 г. обявява процедура по провеждане на търг с явно наддаване за продажба на тов...

Вторник, 28 Май 2019

прочетете повече

Община Брезник обявява търг с явно надда

Община Брезник, на основание заповед № РД_2-320/13.05.2019 г., обявява търг с явно наддаване за продажба на следните недвижими имоти: ...

Четвъртък, 16 Май 2019

прочетете повече

Община Брезник обявява търг с явно надда

Община Брезник, на основание заповед № РД_2-308/07.05.2019 г., обявява търг с явно наддаване за продажба на следните недвижими имо...

Сряда, 8 Май 2019

прочетете повече

Проект на Наредба за изменение на Наред

Проект на Наредба за изменение на Наредбата за определяне размера на местните данъци /утвърден с Решение №853/22.04.2019 г. на ОбС ...

Четвъртък, 2 Май 2019

прочетете повече

Уведомяване собствениците на пчели за тр

С Ъ О Б Щ Е Н И Е Уведомяваме собствениците на пчели, че на 25.04.2019г. и 26.04.2019г. от 10:00 ...

Вторник, 23 Април 2019

прочетете повече

ПРОТОКОЛ №1 на комисия за определяне на

ПРОТОКОЛ №1 на комисия, назначена със заповед РД_2-112/26.02.2019 г. за определяне на полагащата се площ за наемане на пасища, мери ...

Понеделник, 22 Април 2019

прочетете повече

Публично обявяване на заявление с вx. №

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Министерство на околната среда и водите Басейнова дирекция „Западнобеломорски район” СЪОБЩЕНИЕ О...

Сряда, 17 Април 2019

прочетете повече

Община Брезник обявява процедура по пров

Община Брезник, на основание заповед №РД_2-186/27.03.2019 г. за процедура по провеждане на търг с явно наддаване за продажба на тов...

Четвъртък, 28 Март 2019

прочетете повече

Проект на Допълнение и изменение на Наре

Докладна записка относно допълнение и изменение на Наредбата за определяне размера на местните данъци Поименно гласуване. С...

Сряда, 27 Февруари 2019

прочетете повече

Проект Наредба за определяне на местните

Проект Наредба за определяне на местните такси и цени на услуги, съгласно ЗМДТ...

Вторник, 12 Февруари 2019

прочетете повече

Публично обявяване на заявление от Дирек

Съобщение относно Публично обявяване на заявление от Директора на Териториално подразделение „Държавно горско стопанство - Брезник“, гр. ...

Петък, 1 Февруари 2019

прочетете повече

ИНФОРМАЦИЯ за преценяване на необходимос

ИНФОРМАЦИЯ за преценяване на необходимостта от ОВОС за инвестиционно предложение: „Разделяне на битови от технологични води и изграждане на лок...

Сряда, 16 Януари 2019

прочетете повече
next
prev

Посетители онлайн

В момента има 29 посетителя в сайта

Контакти

Адрес: гр.Брезник 2360

ул. Елена Георгиева №16

E-mail: obshtina_breznik@abv.bg

Телефони:

Община - 07751/ 24-34

Централа - 07751/ 20-10; 20-34

Факс - 07751/ 38-45

Личен състав - 07751/99-71

 

Лице, отговарящо за защита на личните данни:

Иван Бъчваров - заместник-кмет

тел. 07751/2010 в.105

e-mail: ivan_bachvarov@abv.bg


 

ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИ

Административен регистър http://iisda.government.bg/

Портал за отворени данни https://opendata.government.bg/organization/obshtina-breznik

Държавен фонд "Земеделие" http://www.dfz.bg/

Общинска избирателна комисия https://oik1408.cik.bg/

Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради


Времето

нова възможност за вас

Чрез телефонната слушалка в долния десен ъгъл на страницата имате безплатна връзка със служители от общината или възможност да изпратите съобщение, чрез пощенския плик.

Произволно изображение

3.jpg

Статистика

Брой прегледи на съдържанието : 1459845