Община Брезник

  • Уголемяване на шрифта
  • Шрифт по подразбиране
  • Намаляване на шрифта
Начало Защита на личните данни

Уведомление за поверителност

Политика за защита на личните данни в Община Брезник

Считано от 25 май 2018 г. в сила влезе Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО (Регламент (ЕС) 2016/679).

Регламент (ЕС) 2016/679 засили защитата на неприкосновеността на личността на физическите лица в Европа и техните права спрямо администраторите на лични данни и като такъв ни задължава да Ви информираме относно причините, целите и начините, по които обработваме Вашите лични данни.

Кой е администраторът на Вашите лични данни?

Администратор на Вашите лични данни по смисъла на Регламент (ЕС) 2016/679 е:

Наименование

Община Брезник

БУЛСТАТ

000386559

Седалище на адрес на управление

град Брезник, п. к. 2360, ул. „Елена Георгиева“ № 16

Телефон:

07751/ 24-34

Факс

07751/ 38-45

Електронна поща

Адресът на е-пощата e защитен от спам ботове. Нужен ви е javascript, за да го видите.

Данни за контакт с Длъжностното лице по защита на данните

По всички въпроси, свързани с настоящото уведомление за поверителност и за повече информация относно защитата на Вашите лични данни, можете да се обърнете към определеното от Кмета на община Брезник длъжностно лице по защита на личните данни на следните данни за контакт:

Име

Иван Бъчваров - заместник-кмет

Телефон

тел. 07751/2010 в.105

Електронна поща

Адресът на е-пощата e защитен от спам ботове. Нужен ви е javascript, за да го видите.

Принципи на обработването

Обработваме личните Ви данни добросъвестно и прозрачно за конкретни и законни цели, само ако това е необходимо и съответства на приложимото европейско и национално законодателство за защита на личните данни. Обработката на лични данни е ограничено само до обема и срока, законоустановен и/или необходим за постигане на тези законни цели. Независимо от причината, поради която боравим с тази информация, ние полагаме дължимата грижа и поверителност и сме предприели необходимите мерки, за да предотвратим нейното неразрешено или незаконосъобразно обработване, случайна загуба, унищожаване или повреждане.

Видове лични данни

Община Брезник обработва лични данни на физически лица, за които се отнасят, предоставени в техните заявления, предложения, жалби, споразумения и други документи, както и от трети лица и/или публични органи в предвидените от нормативен акт случаи, сред които са данни, свързани с: име, презиме и фамилия, единен граждански номер (ЕГН), адрес, телефон за връзка, електронен адрес; семейно положение, родствени връзки и др.; данни за здравословното състояние; наличие на публични задължения и данъчен статус; видео-изображения; интернет идентификатори (автоматично, посредством „бисквитки“).

Правно основание и цели за обработването

Обработката на горепосочените категории лични данни се осъществява във връзка с упражняването на нашите официални правомощия, при изпълнение на задачи от обществен интерес, спазване на законови задължения.

Община Брезник може да откаже предоставянето на заявена от Вас административна услуга, в случай че не ни предоставите законно изискуемите лични данни.

Срокове за съхранение

Община Брезник съхранява Вашите лични данни по силата на приложимото законодателство, съгласно предвидените в тях критерии и срок, и в съответствие с приложимата „Номенклатура на делата в Община Брезник“.

Получатели на лични данни

Община Брезник се ангажира да запази поверителността на информацията, свързана с Вас, и да спазва всички законови изисквания относно споделянето и разкриването на тази лична информация. Подобно разкриване на данни се осъществява само при наличие на законово основание и/или основателна причина за това и достатъчно гаранции за осигуряване на адекватно ниво на защита.

Община Брезник не прехвърля Вашите лични данни в страни или територии извън Европейската икономическа зона (ЕИЗ), освен ако в съответствие с приложимото европейско и национално законодателство не сме задължени да сторим това.

Използване на бисквитки и връзки към външни страници

На нашата страница може да се използват “бисквитки” (cookies) с цел подобряване на нейната защита и функционалност.

Настоящата интернет страница е възможно да използва следните видове бисквитки:

Необходими бисквитки

Тези бисквитки са задължителни за визуализацията, навигацията, функционирането и сигурността на връзката и защитата от нежелани външни намеси на настоящата интернет страница. Бисквитките от тази категория не могат да бъдат изключени. Това са бисквитки, без които функционирането на сайта и негови различни функции е невъзможно или се поставя под висок риск.

Този тип бисквитки, често се определят и спадат към сесийните бисквитки.

Статистически бисквитки

Позволяват проследяване начина на използване на интернет страницата като например брой потребители на страница, най-посещавани страници, източници на посещението, време, прекарано на страницата, възникнали грешки и други. Тази статистическа информация служи да се направят общи заключения и препоръки за ефективността на интернет страницата с цел подобряване нейната функционалност.

 

Повече информация относно управлението на бисквитките съгласно използвания от Вас интернет браузъра, може да откриете тук.

 

Възможно е на настоящата страница да предоставим връзки към външни интернет страници, по отношение на които настоящето Уведомление за поверителност не намира приложение. Препоръчваме Ви да се запознаете с политиката за защита на личните данни на тези сайтове преди да предоставите каквато и да е Ваша лична информация.

Вашите права във връзка със защитата на личните данни

Съгласно Регламент (ЕС) 2016/679 Вие имате право:

- на информация и достъп до личните Ви данни: да знаете дали и какви Ваши лични данни се обработват, за какви цели и в какви срокове се използват и на кого се разкриват;

- да поискате коригиране и/или ограничаване на обработването на непълни, неточни, неуместни или остарели данни.

- да възразите срещу обработването на Вашите лични данни - при наличие на законово основание за това, свързани с конкретната ситуация на лицето, при условие, че не съществуват убедителни законови основания за обработването, които имат предимство пред интересите, правата и свободите на субекта на данни, или съдебен процес или когато това се осъществява въз основа на легитимните интереси на община Брезник.

- в случай, че обработваме данните Ви въз основа на Вашето съгласие, по всяко време да го оттеглите без това да засяга законосъобразността на обработването, извършено преди това;

- да поискате Вашите лични данни да бъдат заличени, освен ако Община Брезник няма законово основание да обработва тази информация;

- да поискате данните да бъдат предоставени в общоизползван формат, подходящ за четене от машина (напр. компютър) и/или да бъдат предадени на друга организация, но само когато обработването се осъществява въз основа на договор или Вашето съгласие и обработването се извършва автоматично.

- да възразите срещу изцяло автоматизирано вземане на решения, включително профилиране (за което, ако започнем да прилагаме, ще бъдете уведомени);

- ако смятате, че правата Ви на неприкосновеност и защита на личните данни са нарушени, да се обърнете към надзорния орган за защита на личните данни на следните данни за контакт:

Наименование

Комисия за защита на личните данни

Седалище на адрес на управление

гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров“ №2

Телефон:

+359 2 91 53 518

Факс

+359 2 91 53 525

Електронна поща

Адресът на е-пощата e защитен от спам ботове. Нужен ви е javascript, за да го видите.

Контакт с Община Брезник

Можете да упражните някое от горепосочените права или да получите повече информация относно защитата на Вашите лични данни като се свържете с община Брезник на данните за контакт, посочени по-горе, като отправите своето искане лично или чрез пълномощник в сградата на община Брезник, по пощата, чрез лицензиран пощенски оператор или по електронен път. Независимо от формата на заявяване, за да бъде прието и обработено, Вашето искане следва да бъде надлежно подписано от Вас или Вашия пълномощник/законен представител. При необходимост, може да поискаме да предоставите допълнителна информация, необходима за потвърждаването на самоличността Ви.

 

Ще Ви отговорим в едномесечен срок, който, при необходимост, може да бъде удължен с още два месеца, за което ще бъдете незабавно уведомени.

 

Община Брезник, в качеството си на администратор на лични данни по смисъла на приложимото законодателство и в изпълнение на задълженията си като администратор, предоставя на субектите на лични данни, чиито данни, събира, обработва и съхранява, информация относно условията за обработване на лични данни от структурите на общината, като осигурява и според конкретния случай предоставя на субектите едно или повече от следните Уведомления за поверителност:

 

 

1. Уведомление за поверителност административни услуги

2. Уведомление за поверителност видеонаблюдение

3. Уведомление за поверителност интернет страница

4. Уведомление за поверителност общински съветници

 

Приложение 2 Формуляр за предоставяне на съгласие от субекта на данни

Приложение 4 Формуляр за оттегляне на съгласието на субекта на данни

Приложение 9 Формуляр за искане на субекта на данни за предоставяне на достъп

Приложение 11 Формуляр за искане за изтриване на данни

Приложение 12 Формуляр за искане за ограничаване на обработването

Приложение 13 Формуляр за искане за преносимост на данни

Приложение 14 Формуляр за подаване на възражение от субекта на данни

 
  • 0
  • 1
  • 2
prev
next

Община Брезник обявява търг за отдаване

Община Брезник, на основание заповед №РД_2-763/19.09.2019 г. обявява търг за отдаване под наем на обекти общинска собственост и учредяване на ...

Сряда, 25 Септември 2019

прочетете повече

Покана консултации длъжности и състав на

11.09.2019 г. ОБЩИНА БРЕЗНИК ДО РЪКОВОДСТВОТО НА: ПП „ГЕРБ” Коалиция „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ” Коалиция „ОБЕДИНЕНИ ПАТРИОТИ-НФСБ,АТАКА, и ВМРО” ПП „ДПС” ПП „ВОЛЯ” Коалиция „ДЕМОКРАТИЧНА ...

Сряда, 11 Септември 2019

прочетете повече

Община Брезник на основание Заповед № Р

Община Брезник на основание Заповед № РД_2-710/04.09.2019 год. обявява 1. Процедура по провеждане на търг с тайно наддав...

Четвъртък, 5 Септември 2019

прочетете повече

Община Брезник обявява Процедура по възл

Община Брезник на основание Заповед № РД_2-670/21.08.2019 год. обявява Процедура по възлагане на добив на дървесина от горските територии, общ...

Четвъртък, 22 Август 2019

прочетете повече

Обявления на заповеди и решения за израб

    08.08.2019 г.     О Б Я В Л Е Н И Е № 7000-88 /6/ от 07.08....

Четвъртък, 8 Август 2019

прочетете повече

Заповед на Директора на ОД “Земеделие“

Областна дирекция „Земеделие“ – Перник З А П О В Е Д № РД-232/02.08.2019 г. На основание чл. 37в, ал....

Понеделник, 5 Август 2019

прочетете повече

Община Брезник обявява прием на документ

ОБЯВЛЕНИЕ Във връзка с изпълнение на Aдминистративен договор №BG05М9ОР001-2.040-0025-С01 от 17.06.2019г. за проект „Създаване на нова здравно-социална усл...

Четвъртък, 25 Юли 2019

прочетете повече

Община Брезник обявява прием на документ

ОБЯВЛЕНИЕ Във връзка с изпълнение на Aдминистративен договор №BG05М9ОР001-2.040-0025-С01 от 17.06.2019г. за проект „Създаване на нова здравно-социална услуга...

Четвъртък, 25 Юли 2019

прочетете повече

Стартира Проект BG05М9ОР001-2.040-0025-С

ОБЯВЛЕНИЕ   На 01.07.2019 година стартира Проект BG05М9ОР001-2.040-0025-С01 „Създаване на нова здравно-социална услуга „Патронажна грижа” към Община Брезник по процедура BG05М9ОР001-2.040 ...

Петък, 28 Юни 2019

прочетете повече

Обявление относно Разрешение на министър

  Обявление относно Разрешение №515/13.06.2019 г. на министъра на енергетиката за проучване на строителни материали в площ "Бабица"...

Четвъртък, 20 Юни 2019

прочетете повече

Свободни площи за реклама

СВОБОДНИ ПЛОЩИ ЗА РАЗПОЛАГАНЕ НА РИЕ В ГР. БРЕЗНИК   1. Двустранна, намираща се до бензиностанцията, м. „Азнатарица”, между двата моста, от ...

Четвъртък, 15 Декември 2011

прочетете повече

Списък на категориите информация, класиф

Със заповед №28/14.01.2011 г. на Кмета на Общината е обявен Списък на категориите информация, подлежаща на класификация като служебна ...

Понеделник, 17 Януари 2011

прочетете повече

Посетители онлайн

В момента има 26 посетителя в сайта

Контакти

Адрес: гр.Брезник 2360

ул. Елена Георгиева №16

E-mail: obshtina_breznik@abv.bg

Телефони:

Община - 07751/ 24-34

Централа - 07751/ 20-10; 20-34

Факс - 07751/ 38-45

Личен състав - 07751/99-71

 

Лице, отговарящо за защита на личните данни:

Иван Бъчваров - заместник-кмет

тел. 07751/2010 в.105

e-mail: ivan_bachvarov@abv.bg


 

ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИ

Административен регистър http://iisda.government.bg/

Портал за отворени данни https://opendata.government.bg/organization/obshtina-breznik

Държавен фонд "Земеделие" http://www.dfz.bg/

Общинска избирателна комисия https://oik1408.cik.bg/

Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради


Времето

нова възможност за вас

Чрез телефонната слушалка в долния десен ъгъл на страницата имате безплатна връзка със служители от общината или възможност да изпратите съобщение, чрез пощенския плик.

Произволно изображение

9.jpg

Статистика

Брой прегледи на съдържанието : 1612767