Община Брезник

  • Уголемяване на шрифта
  • Шрифт по подразбиране
  • Намаляване на шрифта

Решения на ОбС от 22.12.2005 г.

О  Б  Щ  И  Н  С  К  И    С  Ъ  В  Е  Т   -   Б  Р  Е  З  Н  И  К

 

 

                                                               

 

П Р О Т О К О Л

№ 12

22.12.2005г./ гр. Брезник

 

 

 

ТОЧКА ПЪРВА: Приемане на План за развитие на община Брезник за периода 2007 – 2013 година

 

С  9  гласа “За” и 2 “въздържали се”, ОбС Брезник прие

 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е

№ 226

 

 

         На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА и чл.14 от ЗРР, ОбС Брезник реши:

         Приема План за развитие на община Брезник за периода 2007 – 2013 година.

 

 

 

ТОЧКА ВТОРА: Докладна записка относно продажба на имоти – частна общинска собственост по ЗПСК

 

С  11  гласа “За”, ОбС Брезник прие

 

Р Е Ш Е Н И Е

№ 227

 

              На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА,  чл.1, ал.2, т.3,  чл.3, ал.3, т.2 чл.31, ал1 и чл.32, ал.3, т.2 от ЗПСК,  чл.5, чл7, чл.8, ал.1, чл10, ал2 и чл35а от Наредбата за търговете и конкурсите, ОбС Брезник реши:

              1. Разрешава продажбата чрез публично оповестен конкурс, при условията на раздел ІІІ от Наредбата за търговете и конкурсите – провеждане на конкурс на един етап на два обекта в района на бившето поделение на МО -  гр. Брезник:

                    а/ Терен, имот №06286 0502 25 с площ 7901 кв.м. и сграда №40 със застроена площ 432 кв.м. при минимална конкурсна цена 24 500лв.

                    б/ Не застроен терен, представляващ имот №06286 0502 032 с площ 1130 кв.м. при минимална конкурсна цена 3 400 лв.

              2. Приема правния анализ и информационния меморандум на обектите.

              3. Утвърждава конкурсната документация и проекта на договора за продажба, като част от нея.

              4. Конкурсната документация се закупува в касата на общината най-рано 10 дни в срок до 16-ия ден след обнародване на решението в “Държавен вестник”, срещу заплащане на такса в касата на общината в размер на 30 лв. за всеки обект, платими в брой.

              5. Конкурсната документация съдържа декларация за приемане на условията на приватизационната сделка, декларация за не разгласяване на информация, чието подписване е условие за допускане до участие в конкурса.

              6.  В срок 19-ия ден от обнародване на решението, лицата, закупили конкурсната документация могат да отправят писмени искания за даване на разяснения по процедурата за провеждане на конкурса.

               7. Лицата, закупили конкурсната документация, получават сертификат за регистрация и имат право да подадат оферта за участие в конкурса.

               8. Депозит за участие в размер на 10% от началната тръжна цена се заплаща в касата на общината до 17.00 часа в срока на подаване на офертите.

               9. Офертите се изготвят в съответствие с изискванията, определени в конкурсната документация и се депозират в запечатан непрозрачен плик най-късно до 17.00 часа на 23-ия ден след излизане на обявата в “Държавен вестник”. Ако денят е неприсъствен, срокът се удължава до първия присъствен ден. Върху плика се отбелязват: пълното наименование на обекта за приватизация, името /фирмата/ и адреса на подателя.

              10. Определя следните приоритетни конкурсни условия по реда на изброяването им:

                   10.1. Предлагана конкурсна цена – не по-ниска от обявената;

                   10.2. Представяне на инвестиционен план за стопанско развитие на обекта по години;

                    10.3. Разкриване на нови работни места и запазването им за срок от 5 години.

               11. Оглед на обектите се извършва до крайния срок за заплащане на депозита.

               12. Плащането на цената се извършва в левове до подписването на договорите за покупко-продажба.

                13. Упълномощава кмета на общината да извърши всички действия във връзка с организацията и провеждането на публично-оповестения конкурс.

                14. Упълномощава кмета на общината да сключи договорите за покупко-продажба със спечелилите конкурса участници.

                15. Определя за член - представител на ОбС в комисията по конкурса г-н Георги Ваклинов

 

 

ТОЧКА ТРЕТА: Докладна записка относно приемане на списък на обектите за приватизация за 2006 година

 

С 11 гласа “За” ОбС Брезник прие

 

 

Р Е Ш Е Н И Е

№ 228

 

                  На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА,  чл.6, ал.2 от ЗПСК  и  чл.8 от Правилника за приватизация на общинската собственост в община Брезник, ОбС Брезник реши:

                  1. Приема списъка на обектите за приватизация за 2006 година, както следва:

                      А/ Цех – незавършена сграда извън регулация -  с. Кошарево

                      Б/ Подобекти на имот №000094 в местността “Еретин”, бивше поделение на МО – гр. Брезник

                      В/ Бивше общежитие на СПТУ по селско стопанство, ул. “Гоздовска” №1 – гр.Брезник

                      Г/ Бивше общежитие – с. Красава

                      Д/ Бивши училищни имоти – с.Конска, с.Режанци, с.Кошарево, с.Долна Секирна /2бр./

2.Възлага на кмета на общината контрола по практическото изпълнение на приватизацията на обектите през 2006 година.

 

 

 

ТОЧКА ЧЕТВЪРТА: Докладна записка относно удължаване срока на договор за отдаване под наем на земеделска земя в землището на с. Кошарево

 

С  11   гласа “За”, ОбС Брезник  прие

 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е

№ 229

 

 

            На основание чл. 21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.14, ал.3 от ЗОС и чл.9, ал.1 от НРПУРОИ, ОбС Брезник реши:

            Удължава срока на договора за наем на земеделските имоти под номера 999919 и 000002, ІХ категория, находящи се в местностите “Мерджаница” и “Вакилачко” в землището на с.Кошарево, с “ТИМЕКС” ЕООД с управител Христина Петкова Иванова на 10 години.

 

 

ТОЧКА ПЕТА: Докладна записка относно промяна в текста на решение            № 203/21.09.2005г. на Общински съвет Брезник

 

С 11   гласа “За” ОбС Брезник прие

 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е

№ 230

 

 

          Общински съвет Брезник реши: Променя формулирането на горепосоченото решение, както следва:

           Точка 1 от решението да придобие следния вид:

           “1. Разрешава продажбата на съоръжение, представляващо асфалтирано селскостопанско летище върху имот № 040010 по КВС на с.Слаковци в местността “Челаница” с площ 14.224 дка.”

 

 

 

ТОЧКА ШЕСТА:Докладна записка относно продажба на имот – частна общинска собственост

 

С  11   гласа “За” ОбС Брезник прие

 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е

№ 231

 

 

                На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.35, ал.1 от ЗОС, чл.22, ал.1, чл.23, ал.1, т.1 и чл.24 от НРПУРОИ, ОбС Брезник реши:

                1. Разрешава продажбата на застроен парцел ІІ – за бивше училище, находящо се в с.Велковци, с площ 2775 кв.м и незавършена едноетажна сграда в него със застроена площ 550 кв.м.

                 2. Упълномощава кмета на общината да извърши законоустановените процедури по Закона за общинската собственост.

 

 

ТОЧКА СЕДМА: Докладна записка относно осигуряване на средства от общинския бюджет за закупуване на гориво за отопление на СБАЛВБ “Д-р Й. Стефанов” – гр. Брезник

 

С  11  гласа “За”  ОбС Брезник прие:

 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е

№ 232

 

 

                     На основание чл.21, ал.1, т.6 от ЗМСМА и чл.18 от ЗОБ, ОбС Брезник реши:

                     Приема средствата от 7950 лв. да бъдат намалени от резерва на общината и същите да бъдат прехвърлени в дейност “Общински болници” за закупуване на гориво за отопление /субсидия за осъществяване на здравна дейност/.

 

 

ТОЧКА ОСМА: Докладна записка относно създаване на обществен съвет по социално подпомагане към Община Брезник

 

С  8  гласа “За”, 1 “против” и 2 “въздържали се”, ОбС Брезник прие:

 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е

№ 233

 

 

       На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, чл.35 от Закона за социалното подпомагане и чл.52 от Правилника за прилагане на ЗСП, ОбС Брезник реши:

       1. Създава Обществен съвет по социално подпомагане към Община Брезник.

       2. Обществения съвет да се състои от пет члена, а именно:

                     - Васко Василев – Представител на Общински съвет – гр. Брезник

                     - Стефка Борисова – Представител на Общинската организация на Съюза на инвалидите

                     - Д-р Сергей Иванов – Управител на СБАЛВБ “Д-р Йордан Стефанов” – гр.Брезник

                     - Евелина Антова – Педагогически съветник в СОУ “Васил  Левски” – гр. Брезник

                     - Танка Лумбарова – Председател на Клуб на пенсионера – гр.Брезник

 

 

 

ТОЧКА ДЕВЕТА: Докладна записка относно промяна в поименния списък на обектите за финансиране през 2005 г. към 15.12.2005г.

 

С 11  гласа “За”, ОбС Брезник прие

 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е

№ 234

 

 

               На основание чл.21, ал.1, т.6 от ЗМСМА и чл.13, ал.1 и ал.3 от ЗДБРБ за 2005г., ОбС Брезник реши:

               Утвърждава промяната в поименния списък на обектите за капиталово строителство за 2005г. съгласно Приложение 1

               Общата стойност на трите подобекта е 54 813 лв. Тя не се променя.

               Промяната не засяга останалите обекти в списъка. Общите му стойности не се променят.

 

 

 

ТОЧКА ДЕСЕТА: Докладна записка относно замяна на имот – частна общинска собственост в регулация на гр.Брезник с част от имот – частна собственост

 

Със 7  гласа “За”, 1 “против” и 3 “въздържали се”, ОбС прие

 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е

№ 235

 

 

                  На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.40, ал.1 от ЗОС и чл.23, ал1, т.2 от НРПУРОИ в община Брезник, ОбС Брезник реши:

                 1. Дава съгласието си да бъде заменен общински имот – частна общинска собственост, представляващ имот пл.№ 526, кв.58А от РП на гр.Брезник, с площ 87 кв.м за част от имот № 061001 в местността “Чифлик”, землище на гр.Брезник, собственост на наследниците на Венетка Борисова Митова, с площ 771.80 кв.м., въз основа на изготвени оценки със съответно доплащане.

                  2. Упълномощава Кмета на общината да извърши законоустановените процедури по Закона за общинската собственост.

 

 

 

 

ТОЧКА ЕДИНАДЕСЕТА: Писмо от учениците от СИП “Краезнание” при СОУ “Васил Левски” – гр.Брезник

 

С  11  гласа “За”, ОбС Брезник прие

 

 

Р Е Ш Е Н И Е

№ 236

 

 

                 На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА и чл.2, ал.2, т.9 от Правилника за работа на Общински съвет, ОбС Брезник реши:

                При изготвяне на бюджета за 2006г. общинската администрация да предвиди средства за ограждане на църквата “Св. Петър” в местността “Петров камък” – гр.Брезник.

 

 

 

ТОЧКА  ДВАНАДЕСЕТА: Отчет за работата на ОбС и неговите постоянни комисии през 2005г.

 

Със 7 гласа “За”,  2 “Против” и  2 “Въздържали се”, ОбС прие

 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е

№ 237

 

 

               На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, ОбС Брезник реши:

               Прекратява дейността на Председателския съвет към ОбС Брезник.

 

 

 

ТОЧКА ДРУГИ: Гласуване на средства за коктейл на ОбС

 

С 10 гласа “За” и 1 “Против”, ОбС прие

 

 

 

                                                       Р Е Ш Е Н И Е

                                                             № 238

 

 

              На основание чл.21, ал.1, т.6 от ЗМСМА и чл.18 от ЗОБ за 2005г., ОбС Брезник реши:

              Определя сумата от 200 лева за коктейл на Общински съвет по случай Коледните и Новогодишни тържества.

 

 

 
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
prev
next

ИНФОРМАЦИЯ за преценяване на необходимос

ИНФОРМАЦИЯ за преценяване на необходимостта от ОВОС за инвестиционно предложение: „Разделяне на битови от технологични води и изграждане на лок...

Сряда, 16 Януари 2019

прочетете повече

Проект на Програма за управление и разпо

Проект на Програма за управление и разпореждане с общинска собственост на Община Брезник за 2019 г....

Понеделник, 14 Януари 2019

прочетете повече

Публично обсъждане на проекта за бюджет

О Б Я В А На основание чл. 84, ал.6 от Закона за публичните финанси и чл.25, ал.4 от Наредба ...

Понеделник, 7 Януари 2019

прочетете повече

Община Брезник обявява публичен търг с т

  Община Брезник, на основание заповед № РД_2-934/28.12.2018 г., обявява търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от ...

Петък, 4 Януари 2019

прочетете повече

Проект на Наредба за изменение на Наред

Проект на Наредба за изменение на Наредба №1 за осигуряване и поддържане на обществения ред, чистотата, организацията и безопасността на ...

Четвъртък, 27 Декември 2018

прочетете повече

Проект за изменение и допълнение на Нар

Проект за изменение и допълнение  на Наредбата за определяне размера на местните ...

Четвъртък, 20 Декември 2018

прочетете повече

Заповеди на Директора на ОД “Земеделие“

Заповед № РД-350/17.12.2018 г. на Директора на Областна дирекция „Земеделие”–Перник относно разпределението на масивите за ползване в землището на с. ...

Вторник, 18 Декември 2018

прочетете повече

Заповеди на Директора на ОД “Земеделие“

Заповед № РД-344/07.12.2018 г. на Директора на Областна дирекция „Земеделие”–Перник относно разпределението на масивите за ползване в землището...

Четвъртък, 13 Декември 2018

прочетете повече

Заповеди на Директора на ОД “Земеделие“

ЗАПОВЕД №РД-343/06.12.2018 г. на Директора на Областна дирекция „Земеделие”–Перник относно разпределението на масивите за ползване в землището на с.Ръжавец   ЗАПОВЕД №РД-342/06.12.2018 ...

Понеделник, 10 Декември 2018

прочетете повече

Община Брезник обявява търг с явно надда

Община Брезник, на основание заповед №РД_2-845/21.11.2018г., обявява търг с явно наддаване за продажба на следните недвижими имоти: Описание на ...

Понеделник, 26 Ноември 2018

прочетете повече

Заповеди на Директора на ОД “Земеделие“

ЗАПОВЕД №РД-320/22.11.2018 г. на Директора на Областна дирекция „Земеделие”–Перник относно разпределението на масивите за ползване в землището на с.Банище ...

Четвъртък, 22 Ноември 2018

прочетете повече

Уведомление за инвестиционно предложение

О Б Я В А за инвестиционно предложение от Община Брезник, гр.Брезник, ул.Елена Георгиева №16 На основание чл....

Сряда, 21 Ноември 2018

прочетете повече

Уведомление за инвестиционно намерение о

  У В Е Д О М Л Е Н И Е за инвестиционно намерение ...

Вторник, 20 Ноември 2018

прочетете повече

Уведомление за инвестиционно намерение о

Уведомление за инвестиционно намерение От „БРЕЗНИК – ЧЕТИРИ СЕЗОНА“ ЕООД, Пълен пощенски адрес: гр. Брезник 2360, ул....

Вторник, 20 Ноември 2018

прочетете повече

Уведомление за инвестиционно намерение о

Уведомление за инвестиционно намерение От" БАЛЕКС – СП“ ЕООД, ЕИК 201717430   Пълен пощенски адрес: Брезник 2360, ул. Строител №17 Телефон, фак...

Сряда, 14 Ноември 2018

прочетете повече

Проект на Наредба за придобиване, притеж

Проект на Наредба за придобиване, притежаване и отглеждане на селскостопански животни, червени калифорнийски червеи (ЧКЧ), охлюви и пчелни семейства на ...

Петък, 9 Ноември 2018

прочетете повече
next
prev

Посетители онлайн

В момента има 20 посетителя в сайта

Контакти

Адрес: гр.Брезник 2360

ул. Елена Георгиева №16

E-mail: obshtina_breznik@abv.bg

Телефони:

Община - 07751/ 24-34

Централа - 07751/ 20-10; 20-34

Факс - 07751/ 38-45

Личен състав - 07751/99-71

 

Лице, отговарящо за защита на личните данни:

Иван Бъчваров - заместник-кмет

тел. 07751/2010 в.105

e-mail: ivan_bachvarov@abv.bg


 

ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИ

Административен регистър http://iisda.government.bg/

Портал за отворени данни https://opendata.government.bg/organization/obshtina-breznik

Държавен фонд "Земеделие" http://www.dfz.bg/

Общинска избирателна комисия https://oik1408.cik.bg/

Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради


Времето

нова възможност за вас

Чрез телефонната слушалка в долния десен ъгъл на страницата имате безплатна връзка със служители от общината или възможност да изпратите съобщение, чрез пощенския плик.

Произволно изображение

5.jpg

Статистика

Брой прегледи на съдържанието : 1278211