Община Брезник

  • Уголемяване на шрифта
  • Шрифт по подразбиране
  • Намаляване на шрифта

Решения на ОбС от 29.06.2009 г.

О Б Щ И Н С К И      С Ъ В Е Т      -        Б Р Е З Н И К


Препис!


П Р О Т О К О Л

№ 9

Гр. Брезник,  29.06.2009г

 

 

ПЪРВА ТОЧКА:  Докладна записка относно приемане на годишните отчети, баланси и разпределение на печалбата за 2007 и 2008г на общинските дружества със 100% общинско участие в капитала си.

 

 

С 10 гласа „за” ОбС взе

 

         Р Е Ш Е Н И Е  №193

 

         На основание чл. 21 ал. 1 т.  23 от ЗМСМА , във връзка с чл. 137 ал. 1 т. 3 от Търговския закон и чл. 7 ал. 1 от Наредбата за реда за учредяване на търговски дружества с общинско имущество и за упражняване на правата на собственост на Община Брезник в търговските дружества, Общински съвет гр.Брезник:

         1. Приема годишните отчети и баланси за 2007 и 2008г на „Водоснабдяване” ЕООД, „БРЕЗНИК ФАРМ” ЕООД и СБАЛВБ „Д-р Йордан Стефанов – Брезник”ЕООД.

         2. Определя да се отчислят от остатъчната печалба на ”Брезник фарм” ЕООД за финансовата 2007 и 2008г за дивиденти за общината по 10% след данъчно облагане.

         3. Полагащите се вноски за дивиденти да се внесат по сметка на Община Брезник в срок до 30.06.2009г.

         4. Дава съгласие с формираната печалба във „Водоснабдяване” ЕООД гр.Брезник за 2007г в размер на 28787 лева и за 2008г – 4850 лв. или всичко за двете години 33637 лв. да бъде покрита загубата от минали години, която е 144000 лв. От страна на дружеството да се извършат необходимите счетоводни записвания. В дружеството не остава печалба за разпределение като дивиденти.

         5. Освобождава от плащане на дивидент СБАЛВБ „Д-р Йордан Стефанов – Брезник” ЕООД поради финансова загуба.

 

 

ПРОТОКОЛИСТ:                                   ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:

                   /Л. Любомирова/                                          /Иван Ставрев/

 

 

Посетители онлайн

В момента има 4 посетителя в сайта

Контакти

Адрес: гр.Брезник 2360

ул. Елена Георгиева №16

 

E-mail: obshtina_breznik@abv.bg

 

Телефони:

Община - 07751/ 24-34

Централа - 07751/ 20-10; 20-34

Факс - 07751/ 38-45

Личен състав - 07751/99-71

 

 

ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИ

Административен регистър http://iisda.government.bg/

Портал за отворени данни https://opendata.government.bg/organization/obshtina-breznik

Държавен фонд "Земеделие" http://www.dfz.bg/  

Общинска избирателна комисия https://oik1408.cik.bg/

Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради

 


Времето

Произволно изображение

14.jpg

Статистика

Брой прегледи на съдържанието : 892886