Община Брезник

  • Уголемяване на шрифта
  • Шрифт по подразбиране
  • Намаляване на шрифта
Начало Общински съвет Решения на Общински съвет Обяви Община Брезник обявява процедура по възлагане на добив на дървесина от горските територии, общинска собственост

Община Брезник обявява процедура по възлагане на добив на дървесина от горските територии, общинска собственост

Община Брезник на основание Заповед №690 от 21.09.2018 год. обявява Процедура по възлагане на добив на дървесина от горските територии, общинска собственост, на основание чл. 12, ал. 1, във връзка с чл. 10, ал. 1, т. 1 и чл. 15, ал. 3 и 4 от НУРВИДГТДОСПДНГП, собственост на община Брезник чрез таен търг, както следва:

1. Възлагане на добива на дървесина (сеч, разкройване на сортименти, извоз до временен склад и рампиране) в Обект № 40, подотдел 40-з; 40–и, землище на с. Завала, общ. Брезник.

2. ДАТА, ЧАС И МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ НА ТЪРГА – 12.10.2018г. от 10.00 ч. в заседателната зала на Община Брезник.

3. Повторен търг:26.10.2018 год. от 14.00 ч. в заседателната зала на Общината.

4.КРИТЕРИЙ ЗА ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ – „най-ниска предложена цена”.

5. ГАРАНЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ТЪРГА / 5%/- 514.50лв.

6. Определя разпределянето на добитата дървесината да бъде извършено за отопление на кметствата в Община Брезник, както и съгласно списъци, изготвени от кметовете по населени места, със вписани три имена по подадено заявление, с постоянен адрес в Община Брезник.

Документите за участие се закупуват на касата на Община Брезник от 08.00часа на 08.10.2018г до 16.00 часа на 10.10.2018г. включително и подават в дирекция ОСПО и ХД. Документите за участие в повторният търг от 08.00часа на 22.10.2018 год до 16.00 часа на 24.10.2018 год. включително.

До участие се допускат кандидатите (еднолични търговци и търговски дружества), внесли гаранция за участие и отговарящи на следните изисквания:

1. Да са вписани в публичния регистър към Изпълнителна агенция по горите по чл. 241 от Закона за горите за дейността „добив на дървесина”;

Заедно с документите за участие се подават и писмени ценови предложения.

Кандидатът или упълномощен от него представител подава заявлението за участие в запечатан непрозрачен плик лично или чрез упълномощен представител. Върху плика се отбелязва участника в търга и предмета на търга. В него се поставят: 1.Условия за участие в процедурата; 2.Списък на документите, съдържащи се в офертата – Приложение № 1; 3.Сведения за кандидата – Приложение № 2; 4.Ценова оферта – Приложение № 3; 5.Декларация за участие на подизпълнители – Приложение № 4; 6.Декларация за отсъствие на обстоятелства по чл. 18, ал. 1, т. 3, б. „а” – „ж” от НУРВИДГТДОСПДНГП – Приложение № 5; 7.Декларация за запознаване с условията на конкурса – Приложение № 6; 8.Проект на договор.

За повече информация: Община Брезник, стая 22, тел. 07751/2160.

 

 

 

 

 
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
prev
next

Обявления на заповеди и решения за израб

  20.03.2019 г. ОБЯВЛЕНИЕ №7000-88 /3/ от 20.03.2019 г. Община Брезник, област Перник, дирекция „ТСУ и ЕИ” на основа...

Сряда, 20 Март 2019

прочетете повече

Община Брезник обявява търг с тайно надд

Община Брезник на основание Заповед № РД_2-157/14.03.2019 год. обявява търг с тайно наддаване за продажба на стояща дървесина на кор...

Петък, 15 Март 2019

прочетете повече

Община Брезник обявява Процедура по възл

Община Брезник на основание Заповед № РД_2-158/14.03.2019 год. обявява Процедура по възлагане на добив на дървесина от горските ...

Петък, 15 Март 2019

прочетете повече

Проект на Допълнение и изменение на Наре

Докладна записка относно допълнение и изменение на Наредбата за определяне размера на местните данъци Поименно гласуване. С...

Сряда, 27 Февруари 2019

прочетете повече

Проект на Наредба за изменение и допълне

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество в ...

Вторник, 12 Февруари 2019

прочетете повече

Проект Наредба за определяне на местните

Проект Наредба за определяне на местните такси и цени на услуги, съгласно ЗМДТ...

Вторник, 12 Февруари 2019

прочетете повече

Публично обявяване на заявление от Дирек

Съобщение относно Публично обявяване на заявление от Директора на Териториално подразделение „Държавно горско стопанство - Брезник“, гр. ...

Петък, 1 Февруари 2019

прочетете повече

Община Брезник обявява търг за отдаване

Община Брезник, на основание заповед №РД_2-47/24.01.2019 г. обявява търг за отдаване под наем на имоти общинска собственост: І. Опи...

Четвъртък, 24 Януари 2019

прочетете повече

ИНФОРМАЦИЯ за преценяване на необходимос

ИНФОРМАЦИЯ за преценяване на необходимостта от ОВОС за инвестиционно предложение: „Разделяне на битови от технологични води и изграждане на лок...

Сряда, 16 Януари 2019

прочетете повече

Проект на Програма за управление и разпо

Проект на Програма за управление и разпореждане с общинска собственост на Община Брезник за 2019 г....

Понеделник, 14 Януари 2019

прочетете повече

Публично обсъждане на проекта за бюджет

О Б Я В А На основание чл. 84, ал.6 от Закона за публичните финанси и чл.25, ал.4 от Наредба ...

Понеделник, 7 Януари 2019

прочетете повече

Община Брезник обявява публичен търг с т

  Община Брезник, на основание заповед № РД_2-934/28.12.2018 г., обявява търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от ...

Петък, 4 Януари 2019

прочетете повече

Проект на Наредба за изменение на Наред

Проект на Наредба за изменение на Наредба №1 за осигуряване и поддържане на обществения ред, чистотата, организацията и безопасността на ...

Четвъртък, 27 Декември 2018

прочетете повече

Проект за изменение и допълнение на Нар

Проект за изменение и допълнение  на Наредбата за определяне размера на местните ...

Четвъртък, 20 Декември 2018

прочетете повече

Заповеди на Директора на ОД “Земеделие“

Заповед № РД-350/17.12.2018 г. на Директора на Областна дирекция „Земеделие”–Перник относно разпределението на масивите за ползване в землището на с. ...

Вторник, 18 Декември 2018

прочетете повече

Заповеди на Директора на ОД “Земеделие“

Заповед № РД-344/07.12.2018 г. на Директора на Областна дирекция „Земеделие”–Перник относно разпределението на масивите за ползване в землището...

Четвъртък, 13 Декември 2018

прочетете повече
next
prev

Посетители онлайн

В момента има 37 посетителя в сайта

Контакти

Адрес: гр.Брезник 2360

ул. Елена Георгиева №16

E-mail: obshtina_breznik@abv.bg

Телефони:

Община - 07751/ 24-34

Централа - 07751/ 20-10; 20-34

Факс - 07751/ 38-45

Личен състав - 07751/99-71

 

Лице, отговарящо за защита на личните данни:

Иван Бъчваров - заместник-кмет

тел. 07751/2010 в.105

e-mail: ivan_bachvarov@abv.bg


 

ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИ

Административен регистър http://iisda.government.bg/

Портал за отворени данни https://opendata.government.bg/organization/obshtina-breznik

Държавен фонд "Земеделие" http://www.dfz.bg/

Общинска избирателна комисия https://oik1408.cik.bg/

Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради


Времето

нова възможност за вас

Чрез телефонната слушалка в долния десен ъгъл на страницата имате безплатна връзка със служители от общината или възможност да изпратите съобщение, чрез пощенския плик.

Произволно изображение

7.jpg

Статистика

Брой прегледи на съдържанието : 1389820