Община Брезник

  • Уголемяване на шрифта
  • Шрифт по подразбиране
  • Намаляване на шрифта

Решения на ОбС от 18.06.2009 г.

О Б Щ И Н С К И      С Ъ В Е Т      Б Р Е З Н И К

Препис!


П Р О Т О К О Л

№ 8

Град Брезник, 18.06.2009г

 

ПЪРВА ТОЧКА:  Анализ на транспортното обслужване на населението на Община Брезник. Преглед на общинската и областната транспортни схеми.

 

Р Е Ш Е Н И Е                189

 

         На основание чл. 21 ал. 1 т. 23 и ал. 2 от МСМА, ОбС приема за сведение информацията „Анализ на транспортното обслужване на населението на Община Брезник Преглед на общинската и областната транспортни схеми”.

 

 

ВТОРА ТОЧКА:  Информация относно работата на общинската комисия по безопасност на движението – проблеми и мерки за създаване на условия по безопасно движение в Община Брезник.

 

Р Е Ш Е Н И Е                190

 

         На основание чл. 21 ал. 1 т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА, ОбС Брезник:

1. Приема за сведение информацията „Работата на общинската комисия по БД – проблеми и мерки за създаване на условия по безопасно движение в Община Брезник”.

2.  Приема „Мерки за подобряване на безопасността на  пътищата на територията на Община Брезник за 2009г”.

 

ТРЕТА ТОЧКА: Докладна записка относно избиране временно изпълняващ длъжността кмет на кметство с.Кошарево

 

Р Е Ш Е Н И Е                191

 

         На основание чл. 42 ал. 4 и чл. 21 ал. 1 т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА, ОбС Брезник избира за временно изпълняващ длъжността „Кмет на кметство” с. Кошарево до полагане на клетва от новоизбран такъв г-н Евтим Горанов Антов от с. Кошарево, Община Брезник.

 

 

ТОЧКА ДРУГИ: Докладна записка относно приемане Програма за ограничаване на структурния дефицит на Община Брезник през 2009г.

 

Р Е Ш Е Н И Е                192

 

         На основание чл. 21 ал. 1 т. 12 от ЗМСМА, във връзка с чл. 5 ал. 2 т. 3 от Наредбата за условията и реда за финансово подпомагане на общини с обективен структурен дефицит през 2009г, ОбС Брезник:

1. Приема Програма за ограничаване на структурния дефицит на Община Брезник през 2009г

2. Възлага на кмета на общината изпълнението на програмата.

 

                                              

                                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:

                                                                           /Иван Ставрев/

 

 

Посетители онлайн

В момента има 60 посетителя в сайта

Контакти

Адрес: гр.Брезник 2360

ул. Елена Георгиева №16

E-mail: obshtina_breznik@abv.bg

Телефони:

Община - 07751/ 24-34

Централа - 07751/ 20-10; 20-34

Факс - 07751/ 38-45

Личен състав - 07751/99-71

 

Лице, отговарящо за защита на личните данни:

Иван Бъчваров - заместник-кмет

тел. 0893405680

e-mail: ivan_bachvarov@abv.bg


 

ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИ

Административен регистър http://iisda.government.bg/

Портал за отворени данни https://opendata.government.bg/organization/obshtina-breznik

Държавен фонд "Земеделие" http://www.dfz.bg/

Общинска избирателна комисия https://oik1408.cik.bg/

Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради


Времето

Произволно изображение

10.jpg

Статистика

Брой прегледи на съдържанието : 942831