Община Брезник

  • Уголемяване на шрифта
  • Шрифт по подразбиране
  • Намаляване на шрифта

Решения на ОбС от 28.05.2009 г.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БРЕЗНИК

ПРЕПИС!

П Р О Т О К О Л

№ 6

Гр. Брезник, 28.05.2009г


ПЪРВА ТОЧКА: Докладна записка относно приемане Наредба за определяне на местните такси и цени на услуги.


Р Е Ш Е Н И Е № 179

 

         На основание чл. 21 ал. 1 . 7 от ЗМСМА и чл. 9 от ЗМДТ и Наредбата за административното обслужване, Общински съвет Брезник  приема Наредба за местните такси и цените на услуги заедно с приложенията към нея, считано от 01.06.2009г.

                                                                                                        

. ТРЕТА ТОЧКА:  Информация за читалищата в Община Брезник – състояние, дейност, кадрово и финансово обезпечаване, опазване на културно-историческите паметници и състояние на музейната сбирка.


Р Е Ш Е Н И Е        180

     На основание чл. 21 ал. 2 от ЗМСМА, ОбС Брезник  приема Информация за читалищата в Община Брезник – състояние, дейност, кадрово и финансово обезпечаване, опазване на културно-историческите паметници и състояние на музейната сбирка.


ЧЕТВЪРТА ТОЧКА: Докладна записка относно вземане на решение за продажба на имот частна общинска собственост с. Сопица.

     Р Е Ш Е Н И Е        181

     На основание чл. 21 ал. 1 т. 8 от ЗМСМА, чл. 35 ал. 1 от ЗОС, чл. 20 ал. 1 чл. 21 ал. 1 т. 1 и чл. 22 от НРПУРОИ, ОбС Брезник

1. Разрешава продажбата на УПИ ХХІV-293 кв. 28 по РП на с.Сопица с площ от 800 кв.м. по пазарни цени след изготвяне на оценка от оценител на имоти чрез публичен търг с явно наддаване.

2. Упълномощава кмета на общината да извърши всички действия във връзка с организацията и провеждането на публичния явен търг, както и да сключи договор със спечелилият търга участник.

 

ПЕТА ТОЧКА:     Докладна записка относно вземане решение за продажба на имот частна общинска собственост с. Ребро.


Р Е Ш Е Н И Е      182

     На основание чл. 21 ал. 1 т. 8 от ЗМСМА, чл. 35 ал. 1 от ЗОС, чл. 20 ал. 1 чл. 21 ал. 1 т. 1 и чл. 22 от НРПУРОИ, ОбС Брезник:

1. разрешава продажбата на УПИ ХІІ кв. 12 по РП на с. Ребро с площ от 897 к8в.м. по пазарни цени след изготвяне на оценка от оценител на имоти чрез публичен търг с явно наддаване.

 

2. Упълномощава кмета на общината да извърши всички действия във връзка с организацията и провеждането на публичния явен търг, както и да сключи договор със спечелилият търга участник.


ШЕСТА ТОЧКА: Докладна записка относно решение за придобиване право на собственост чрез дарение на обект „Чешма – гробищен парк” град Брезник.

 

Р Е Ш Е Н И Е       183

     На основание чл. 21 ал. 1 т. 8 от ЗМСМА, чл. 34 ал. 3 от ЗОС чл. 15 ал. 1 т. 4 и чл. 16 ал. 1 т. 4 от НРПУОРОИ, Общински съвет Брезник:

1. дава съгласието си за придобиване на собственост върху обект „Чешма” находяща се в терен № 2, „за раздаване” в гробищен ансамбъл на гр. Брезник /одобрен ПУП със заповед № 222/22.07.2002г/, собственост на Община Брезник, чрез дарение от Ема Арахангелова Михайлова – гр. Брезник, ул. „Владо Радославов” № 19.

 

2. Упълномощава кмета на общината да извърши законоустановените процедури по Закона за общинската собственост и сключи договор за дарение.


СЕДМА ТОЧКА: Приемане на етичен кодекс за поведението на общинския съветник в Общински съвет – Брезник.

 

Р Е Ш Е Н И Е        184

         На основание чл. 21 ал. 1 т. 23 ал. 2 от ЗМСМА, ОбС приема „Етичен кодекс за поведението на общинския съветник в ОбС Брезник”.


ТОЧКА ДРУГИ:

І. Докладна записка относно частично изменение на ПУП в кв. 9 по РП на с.Непразненци, Община Брезник


Р Е Ш Е Н И Е     185

         На основание чл. 21 ал. 1 т. 11 от ЗМСМА, чл. 9 ал. 2 и чл. 134 ал. 1 т. 1 и 2 от ЗУТ, Общински съвет Брезник:

1. разрешава да бъде направена промяна  на действащия ЗРП на кв. 9 по РП на с. Непразненци, като от УПИ VІ се отреди на подходящо място нов УПИ „за параклис” – частна общинска собственост с цел учредяване право на строеж за параклис.

 

2. Упълномощава кмета на общината да извърши законоустановените процедури по Закона за общинската собственост.


ТОЧКА ДРУГИ

ІІ.  Докладна записка относно предоставяне за ползване на мери и пасища, находящи се на територията на общината.

 

Р Е Ш Е Н И Е        186

           На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА и във връзка с чл.37и, ал.3, чл.37к и чл.37п, ал.3 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи ОбС Брезник реши:

           1. Дава съгласието си за предоставяне на мерите и пасищата от ОПФ и тези по чл.19 от ЗСПЗЗ, находящи се на територията на общината само на земеделски стопани, отглеждащи пасищни животни, или на лица, които са поели задължение да ги поддържат в добро земеделско и екологично състояние за срок:

             -    5 години  за мери и пасища – общинска собственост;

             -    3 години за мери и пасища -  по чл. 19, ал.1 ЗСПЗЗ.

           2. Определя за предоставяне за ползване на  мери и пасища, съгласно приложен списък;

           3.  Определя годишна /наемна/ цена за ползване на мерите и пасища в размер на 1 лев/дка;

           4.  Задължава ползващите мери и пасища да ги поддържат в добро екологично и земеделско състояние. Определя следните правила за ползване на мерите и пасищата:

              а/ терените не трябва да променят предназначението си;

              б/ да не се използват за неземеделски нужди;

              в/ да не се разорават;

              г/ веднъж годишно да са окосени;

              д/ да се почистват от камъни и храсти и друга нежелана растителност, да се извършват противоерозионни  мероприятия;

              е/  да не се допуска замърсяване със строителни, битови и други отпадъци;

              ж/ забранява се паленето на растителност.

            5. Задължава Кмета на Общината да извърши законоустановените процедури.

            Приложение: Списък на мерите и пасища по землища, определени за                                          предоставяне за ползване.

 

 

ТОЧКА ДРУГИ:  3.  Кандидатстване по ПРСР, мярка 321 с проекти:

- „Ремонт и рехабилитация на пътна отсечка: път PER2006 /ІІІ - 8114,  Брезник – Бегуновци - Режанци – Ребро”

- „Ремонт и рехабилитация на пътни отсечки: път PER 3014 /PER 2006/ Ребро – (ІІ-63) и път PER 2011/PER 3026 (ІІ–63) – Гърло – Муртинци – Билинци”


Р Е Ш Е Н И Е    187

1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 12 от ЗМСМА и във връзка с приетия с решение № 226 от 22.12.2005г. План за развитие на Община Брезник за периода 2007-2013 година, обект: Ремонт и рехабилитация на пътна отсечка: път PER2006 /ІІІ - 8114,  Брезник – Бегуновци/ - Режанци – Ребро”, отговаря на приоритетите на Плана за развитие на общината

 

2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 12 от ЗМСМА и във връзка с приетия с решение № 226 от 22.12.2005г. План за развитие на Община Брезник за периода 2007-2013 година, обект:„Ремонт и рехабилитация на пътни отсечки: път PER 3014 /PER 2006/ Ребро – (ІІ-63) и път PER 2011/PER 3026 (ІІ–63) – Гърло – Муртинци – Билинци, отговаря на приоритетите на Плана за развитие на общината

 

                                      ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:

                                                                  / Иван Ставрев/

 

 
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
prev
next

Обявления на заповеди и решения за израб

  13.09.2018 г. О Б Я В Л Е Н И Е О...

Четвъртък, 13 Септември 2018

прочетете повече

Мотиви, доклад и проект на Стратегия за

Доклад относно Стратегия за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в Община Брезник за периода 2018-2020 г. М...

Понеделник, 10 Септември 2018

прочетете повече

Обява за търг за отдаване под наем на и

Община Брезник, на основание заповед №РД_2-616/27.08.2018 г. обявява търг за отдаване под наем на имот общинска собственост: І. ...

Вторник, 28 Август 2018

прочетете повече

Уведомление за инвестиционно предложение

УВЕДОМЛЕНИЕ за инвестиционно предложение От “Трейс Рисорсиз“ ЕООД, 1680 София, бул. „България“ 102, БЦ „Белисимо“, ет.6. ЕИК: 175...

Вторник, 14 Август 2018

прочетете повече

Мотиви и проект на Наредба за условията

МОТИВИ Към проект на Наредба за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности и за със...

Понеделник, 13 Август 2018

прочетете повече

Обява за търг за продажба на стояща дъp

Община Брезник на основание Заповед № РД_2-541/07.08.2018 год. и Заповед № РД_2-540/07.08.2018 год. обявява публичен търг с тайно наддаване за ...

Четвъртък, 9 Август 2018

прочетете повече

Съобщение по чл.32 от ДОПК

СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК До „ Галф интернешънъл груп Клон на ООД” ЕИК по БУЛ...

Понеделник, 30 Юли 2018

прочетете повече

Уведомление за инвестиционно предложение

Уведомление за инвестиционно предложение от „АКВА ИЗВОР“ ЕООД гр. София Адрес: гр. София 1000, бул. Европа №12 т...

Вторник, 12 Юни 2018

прочетете повече

Уведомление за инвестиционно предложение

Уведомление за инвестиционно предложение от „ЕНЕРДЖИ БУЛ ЛЕС“ ЕООД ЕИК 202237085, чрез Николай Димитров Кашинов - управи...

Понеделник, 11 Юни 2018

прочетете повече

Протокол №2 за полагащата се площ за нае

Протокол №2/25.05.2018 г. за полагащата се площ за наемане на пасища, мери и ливади по реда на ал.4 от чл.37и ...

Вторник, 29 Май 2018

прочетете повече

Информация за преценяване на необходимос

  ИНФОРМАЦИЯ за преценяване на необходимостта от ОВОС I. Информация за контакт с възложителя: 1. Име,...

Сряда, 23 Май 2018

прочетете повече

Обява за търг за продажба на общински и

Община Брезник, на основание заповед №РД_2-284/14.05.2018 г. обявява търг за продажба на общински имоти: І. Описание на имота за ...

Вторник, 15 Май 2018

прочетете повече

Протокол №1 за полагащата се площ за нае

Протокол №1/27.04.2018 г. за полагащата се площ за наемане на пасища, мери и ливади по реда на ал.4 от чл.37и ...

Сряда, 2 Май 2018

прочетете повече

Проект за изменение на Правилник за орга

Докладна записка относно Проект за изменение на Правилник за организация и дейността на ОбС Брезник, неговите комисии и взаимодействието му ...

Понеделник, 2 Април 2018

прочетете повече

Обява за инвестиционно предложение от "М

    Уведомяваме Ви, че фирма „МЕГАСТРОЙ” ООД, област Перник, община Брезник, гр. Брезник, ул. Владо Радославов №46, служ. тел...

Понеделник, 27 Ноември 2017

прочетете повече

Проект за изменение и допълнение на Прав

Докладна записка относно Проект за изменение и допълнение на Правилник за организация и дейността на ОбС Брезник, неговите комисии и ...

Четвъртък, 23 Ноември 2017

прочетете повече
next
prev

Посетители онлайн

В момента има 32 посетителя в сайта

Контакти

Адрес: гр.Брезник 2360

ул. Елена Георгиева №16

E-mail: obshtina_breznik@abv.bg

Телефони:

Община - 07751/ 24-34

Централа - 07751/ 20-10; 20-34

Факс - 07751/ 38-45

Личен състав - 07751/99-71

 

Лице, отговарящо за защита на личните данни:

Иван Бъчваров - заместник-кмет

тел. 0893405680

e-mail: ivan_bachvarov@abv.bg


 

ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИ

Административен регистър http://iisda.government.bg/

Портал за отворени данни https://opendata.government.bg/organization/obshtina-breznik

Държавен фонд "Земеделие" http://www.dfz.bg/

Общинска избирателна комисия https://oik1408.cik.bg/

Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради


Времето

нова възможност за вас

Чрез телефонната слушалка в долния десен ъгъл на страницата имате безплатна връзка със служители от общината или възможност да изпратите съобщение, чрез пощенския плик.

Произволно изображение

3.jpg

Статистика

Брой прегледи на съдържанието : 1097161